Music Education

Kandidatuddannelsen Music Education er en toårig kunstpædagogisk uddannelse, hvor den studerende på videregående niveau kvalificerer sig som musikunderviser. Uddannelsens hovedvægt er lagt på udviklingen af den studerendes pædagogiske færdigheder og kompetencer omkring projektudvikling og -styring samt den studerendes individuelle kunstneriske og pædagogiske profil gennem en undervisning, der kobler relevant teori til den studerendes pædagogiske projekter og den udviklede praksis heri.  Som en del af uddannelsen gennemfører den studerende både tilstillede og selvvalgte praktiske forløb og får ligeledes gennem et omfattende valgfagsområde en høj grad af mulighed for at forme uddannelsen efter egne ønsker. Uddannelsen har et markant fokus på udvikling af den studerendes entreprenørielle kompetencer og giver endvidere den studerende direkte adgang til konservatoriets omfattende nationale og internationale netværk. Den studerende har dermed gode forudsætninger for at få et bæredygtigt og spændende liv som underviser efter endt uddannelse.

Ansøgning

Hvem kan søge?

Ansøgere skal have bestået enten bacheloruddannelsen som Musiker fra RMC, en relevant bacheloruddannelse fra et andet dansk musikkonservatorium eller en relevant bacheloruddannelse fra et udenlandsk musikkonservatorium.

Konservatoriet kan ud fra en konkret vurdering anerkende andre kunstnerisk baserede bacheloruddannelser i musik som adgangsgivende.

En dansk bacheloruddannelses relevans vurderes i henhold til konservatoriernes meritaftale. I aftalen finder du en oversigt over, hvilke uddannelser der betragtes som adgangsgivende på de enkelte kandidatuddannelser. Link til oversigten her.

Vær opmærksom på, at konservatoriets kandidatuddannelser har et kvoteret antal studiepladser, og at optagelse vil ske på baggrund af en konkret bedømmelse af ansøgernes evner og færdigheder.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via RMCs Varbi Admission-system
Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer. Du skal ikke mere indsende fysiske eksemplarer af din ansøgning. Krav til ansøgningens indhold er beskrevet nedenfor og i selve ansøgningsskemaet.

Du kan søge fra 2. januar 2019 kl. 00:00 CET.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indeholde:

 • Et udfyldt ansøgningsskema 
   
 • Et personligt portfolio, som indeholder to eksempler på undervisningsprojekter eller undervisningsforløb, som ansøgeren har været ansvarlig for, og som giver et godt billede af hvem ansøgeren er som underviser i musik. For hvert eksempel skal afleveres en beskrivelse af projektet samt af hvilke pædagogiske overvejelser, ansøgeren har gjort sig i forbindelse med projektet/forløbet samt en videooptagelse af undervisningen. Samlet varighed af videoklip: 5 minutter.
 • Dokumentation for afsluttet eller forventet afsluttet bacheloruddannelse.
  Dvs. enten eksamensbevis inklusive Diploma Supplement eller studiebevis der dokumenterer studiefremdrift og indhold af beståede fag og som bekræfter at bacheloruddannelsen afsluttes senest 1. juli 2019.

Øvrige bilag vil ikke indgå i bedømmelsen.

ANSØGNINGSFRIST

Alt skal sendes inden fristen den 28. februar 2019 kl. 23:59:59 CET.

Optagelsesprøve

HVEM KOMMER TIL INDSTILLINGSPRØVE?

Alle ansøgere, der opfylder adgangskravet, prøves ved en indstillingsprøve.

Ansøgere, der har bestået en relevant udenlandsk bacheloruddannelse eller en dansk bacheloruddannelse, der ikke er direkte adgangsgivende ifølge konservatoriernes meritaftale, vil få deres sag behandlet individuelt. Hvis ansøgningen godkendes, prøves ansøgeren ved en indstillingsprøve.

For eksterne ansøgere, der har bestået en bacheloruddannelse, der ikke er direkte adgangsgivende, gælder det generelt, at jo nærmere uddannelsen er beslægtet med den kandidatuddannelse, der søges på RMC, jo større vil muligheden være for, at ansøgningen bliver godkendt.

Alle ansøgere modtager en mail senest i midten af uge 10. For ansøgere, hvis ansøgning er godkendt, indeholder mailen oplysninger om tidspunktet for indstillingsprøven.

HVORNÅR AFHOLDES DER INDSTILLINGSPRØVE?

Indstillingsprøven afholdes i uge 14, 2019.

Indstillingsprøvens form og indhold

Indstillingsprøven består af en undervisningsprøve og en samtale.

 • Undervisningsprøve
  Ansøgeren underviser en selvvalgt elev/gruppe* i et forløb med selvvalgt materiale.
  Varighed: 10 minutter inklusive eventuelle skift.
 • Samtale
  Samtale med panelet med udgangspunkt i ansøgerens undervisningsprøve, personlige portfolio og skriftlige ansøgning. Ansøgeren gennemfører samtalen alene over for et panel bestående af to bedømmere.
  Varighed: 10 minutter.

*Hvis ansøgeren ikke har mulighed for at undervise egen elev/gruppe, kan konservatoriet hjælpe med at henvise til en eller flere af konservatoriets studerende. Ansøgeren skal selv kontakte og lave aftaler med de studerende, og skal også selv betale et eventuelt honorar. En elev/gruppe, som ansøgeren selv medbringer til prøverne, kan ikke rejse krav om honorar over for RMC.

bedømmelse

Efter indstillingsprøven foretages en samlet bedømmelse af undervisningsprøven, samtalen og det personlige portfolio. Ved bedømmelsen lægges der vægt på ansøgeren faglige niveau samt på ansøgerens studieprojektplan.

efter indstillingsprøven

optagelse

Efter indstillingsprøven træffer konservatoriet afgørelse om optagelse. Udvælgelsen sker på baggrund af de opnåede resultater fra prøven. 

Der optages normalt 6 studerende på uddannelsen. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet ikke garantere alle kvalificerede ansøgere en studieplads.

Ansøgere vil i begyndelsen af april via mail få at vide, om de er optaget.

studiestart

Indstillingsprøven afholdes med henblik på studiestart førstkommende august efter prøven.

VENTELISTE

Et begrænset antal ansøgere, som er kvalificerede til optagelse, men som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, kan blive tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juni kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

SYGDOM I FORBINDELSE MED INDSTILLINGSPRØVEN

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis ansøgeren ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. Lægeerklæringen skal være konservatoriet i hænde senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for prøven. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og ansøgeren vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Ansøgeren skal selv betale for lægeerklæringen.

SPROG VED INDSTILLINGSPRØVEN

Indstillingsprøven gennemføres normalt på dansk. I de tilfælde, hvor en ansøger ikke taler eller forstår dansk, gennemføres prøven på engelsk. 

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS-point, som svarer til 2 årsværk á 1.620 timer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

Kandidatuddannelsen udgør studier på videregående niveau, hvor der lægges vægt på fordybelse, individuelle valgmuligheder og innovation med henblik på at styrke din pædagogiske profil, og der tages ved tilrettelæggelsen af dit uddannelsesforløb afsæt i din studieprojektplan.

Undervisningen er derfor i væsentligt omfang grad tilrettelagt som selvstændigt projektarbejde, hvor du inden for fastlagte rammekrav – og på baggrund af individuel, faglig vejledning – selv tilrettelægger de faglige forløb.

Der indgår også i et vist omfang ugentlig undervisning og fælles moduler, og en del af undervisningen samlæses med studerende på andre uddannelsesretninger på kandidatniveau.

Der er gode muligheder for at samarbejde med andre af konservatoriets uddannelser samt med de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Holmen.

Uddannelsens fagområder er Pædagogik, Valgfag, Entreprenørskab og Kandidatprojekt, hvoraf det helt centrale fagområde er Pædagogik. Uddannelsens afsluttende kandidatprojekt fokuseres på Pædagogik og er selvdefineret inden for visse rammekrav. Udviklingen af færdigheder, viden og kompetencer inden for Pædagogik understøttes af uddannelsens øvrige fagområder. Alle uddannelsens fag er obligatoriske.

I tabellen nedenfor kan du se, hvordan fag og ECTS-point fordeler sig på uddannelsen.

FAG

1. SEM

2. SEM

3. SEM

4. SEM

ECTS PR. FAG

Pædagogik

15

15

 

 

30

Entreprenørskab

5

5

 

 

10

Eksternt, integreret modul

 

 

30

 

30

Valgfag

10

10

 

10

30

Kandidatprojekt

 

 

 

20

20

ECTS i alt

30

30

30

30

120

Uddannelsens 3. semester er et obligatorisk ”ud-af-huset-semester”, som består af praktik eller aftalte projekter med eksterne samarbejdspartnere.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og der er mødepligt til undervisningen. Undervisningssproget er som udgangspunkt dansk, dog udbydes enkelte forløb også på engelsk. Undervisning med udenlandske gæstelærere eller i forbindelse med studierejser vil dog typisk foregå på engelsk.

Karrieremuligheder

Kandidater fra Music Education finder beskæftigelse som underviser på musikskoler, MGK (Musikalsk Grundkursus), aftenskoler, højskoler og efterskoler med videre. Nogle kandidater fungerer som freelance-undervisere i forbindelse med for eksempel lederudvikling, teambuilding med videre eller etablerer egen privat virksomhed inden for læringsspil, undervisningsmateriale, kursusudbyder med videre.

Tav Klitgaard, dimitteret i 2004


Hvor arbejder du i dag?
Jeg er Creative Product Owner hos Issuu, som er en digital platform, der forbinder læsere med indhold – primært magasiner, aviser og kataloger. Jeg leder teams af programmører og designere og sørger for, at vi laver det rigtige på det rigtige tidspunkt. Hver måned er der cirka 85 millioner mennesker, der er i kontakt med det arbejde, jeg laver.

Hvorfor valgte du at studere Musiker?
I starten af mine tyvere syntes jeg, det var lykken at spille musik, og jeg havde en fornemmelse af, at jeg gerne ville undervise. Senere fandt jeg ud af, at meget af min fascination lå i det administrative – det at få ting til at ske frem for konkret at udføre arbejdet selv.

Hvad var det vigtigste, du fik ud af uddannelsen?
Jeg lærte at skabe, sælge og aflevere projekter, at håndtere teams og at sætte pris på veludført arbejde. 

Laurits Emanuel Pedersen, dimitteret i 2013

Hvor arbejder du i dag?
Jeg arbejder som freelance arrangør og komponist. Jeg har netop færdiggjort titelmelodien til et nyt program på DR Ramasjang og har påbegyndt arbejdet på fortolkninger til en teaterkoncert på Nørrebro Teater, hvor jeg også agerer kapelmester. Sideløbende indspiller jeg en plade.

Hvad var det vigtigste, du fik ud af uddannelsen?
I indstuderingssituationer på teatret er det fedt at have den pædagogiske erfaring fra min uddannelse. Jeg er uddannet det, man på den gamle reform kaldte musik- og bevægelseslærer, hvor vi lærte at undervise større grupper og gribe, hvad end der skete i rummet. Det giver mig overskud og energi at have den tryghed og ballast.

Hvordan ser du fremtiden for musikbranchen?
Der står ikke noget job og venter på en færdiguddannet musiker. Musikere må være skabende og kreative for at få jobs. Og en musikers månedsløn består af mange små indkomster, og da disse er varierende efter årstid, må en musiker være god til at administrere ogbudgettere for ikke at gå ned.

Undervisere

Her under kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i det aktuelle studieår, både fastansatte og timelærere - klik på navnet for at se mere om den enkelte.

RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet hvad angår genre og faglighed. De studerende tilbydes et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere, og inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

Desuden vil du på uddannelsen have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere i forbindelse med kurser, projekter og lignende.

Music Education:

Lars Brinck

Simon Toldam

Jens Skou Olsen

Nis Bysted Andersen

Lars Greve

Anders Mathiasen

Kresten Osgood

Kasper Tranberg

Marcus Winther-John

Jeppe Just Christensen

Pablo Llambias

 

Entreprenørskab:

Christian Taagehøj

Carolina Eccheveri

 

Eksternt Integreret Modul:

Lars Brinck

 

Valgfag:

August Wanngren, Niklas Schack, Diana Tørsløv, Jacob Eriksen, Morten Büchert, Lars Greve, Marcus Winther-John, Jeppe Zeeberg, Rasmus Kjærgaard, Kresten Osgood, Anders Banke, Mads Emil Nielsen, Thorsten Høeg, Pablo Llambias, Flemming Agerskov, Jeppe Just, Kasper Tranberg og Marc Facchini-Madsen.

Uddannelsesansvarlig

Uddannelses-koordinator

Claus Finderup

cf@rmc.dk

Studieordning (Ka ME)