Music Performance

Kandidatuddannelsen Music Performance er en toårig uddannelse, der giver dig mulighed for at fordybe dig i videreudviklingen af din kunstneriske profil. Uddannelsen fokuserer på det performative, både live og i studiet, gennem et forløb som veksler mellem udforskende kunstnerisk praksis og refleksion. Du vil få indflydelse på uddannelsens indhold så det tilpasses din kunstneriske profil og udvikling, med mulighed for at styrke dine kompetencer som skabende og udøvende musiker. Studieforløbet veksler mellem holdundervisning og individuel vejledning. Der vil også være et obligatorisk eksternt semester, og du får tilbud om at deltage i samarbejdsprojekter på tværs af både RMC’s egne uddannelser og Holmens øvrige kunstskoler. Uddannelsen har et markant fokus på udvikling af dine entreprenørielle kompetencer og giver dig direkte adgang til konservatoriets omfattende nationale og internationale netværk.

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE?

Det kan du læse om her på siden under ANSØGNING og OPTAGELSESPRØVE nedenfor.

Tidslinje for optagelse på Kandidat Music performance

 • Ansøgning åbner: 3. januar 2022
 • Frist for online ansøgning: 21. februar 2022 kl. 12.00
 • 1. runde: 28. februar - 4. marts 2022. Du er ikke selv til stede
 • Svar på 1. runde: 8. marts 2022 via e-mail
 • 2. runde: 28. marts - 1. april 2022. Runden gennemføres fysisk på RMC
 • Svar på 2. runde: 20. april 2022 via e-mail
 • Studiestart: 15. august 2022

Se også generel information om ansøgning og optagelse HER

Ansøgning

Hvem kan søge?

Du skal have bestået enten bacheloruddannelsen Musiker, Komposition eller Musikproduktion fra RMC, en relevant bacheloruddannelse fra et andet dansk musikkonservatorium eller en relevant bacheloruddannelse fra et udenlandsk musikkonservatorium.

Konservatoriet kan ud fra en konkret vurdering anerkende andre kunstnerisk baserede bacheloruddannelser i musik som adgangsgivende.

Vær opmærksom på, at konservatoriets kandidatuddannelser har et begrænset antal studiepladser, og at du bliver optaget på baggrund af en konkret bedømmelse af dine evner og færdigheder.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via Studieoptag
Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I ansøgningsskemaet vil du blive bedt om at svare på følgende spørgsmål:

 • Hvad er dine kunstneriske mål/visioner? (500-1000 anslag)
 • Hvad mener du, at du skal kunne, for at blive i stand til at nå dine mål? (500-1000 anslag)
 • Hvad mener du, at du skal vide noget om, for at blive i stand til at nå dine mål? Og hvordan arbejder du med at udvikle din viden? (500-1000 anslag)
 • Angiv 2-3 eksempler på projekter (emne/indhold, projektform), som du kan forestille dig at arbejde med i løbet af kandidatuddannelsen. (500-1000 anslag)

I ansøgningen vil du blive bedt om at uploade en personlig portfolio:

 • Musik: 2-3 lydeksempler på projekter, som du har været kunstnerisk ansvarlig for, og som du mener giver et godt billede af, hvem du er som udøvende, skabende musiker. (Samlet varighed for de 2-3 eksempler: 5 minutter). Afleveringsformat: MP3
 • Creditliste: En creditliste med præcis angivelse af din egen og eventuelt andres roller i forbindelse med tilblivelsen af hver af de uploadede lydeksempler. (Max 800 anslag)
 • Beskrivelse: Beskriv kort hvilke overvejelser, du har gjort dig om den uploadede musik. (Max 1000 anslag)

Desuden vil du blive bedt om at uploade følgende:

 • Dokumentation for
  • Afsluttet bacheloruddannelse. Dvs. eksamensbevis inklusiv Diploma Supplement. Afleveringsformat: PDF
   eller
  • Forventet afsluttet bacheloruddannelse. Dvs. studiebevis der dokumenterer studiefremdrift, indhold af beståede fag og at du afslutter din bacheloruddannelse senest 1. juli 2022. Afleveringsformat: PDF

Øvrige bilag vil ikke indgå i bedømmelsen.

ANSØGNINGSGEBYR

Det koster 500 DKK at søge ind på en kandidatuddannelse på RMC. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan som udgangspunkt ikke refunderes efter ansøgningsfristens udløb. 

Hvis du søger ind på en kandidatuddannelse umiddelbart efter at have afsluttet en bacheloruddannelse på RMC, gælder der særlige regler, og du vil få refunderet ansøgningsgebyret efter ansøgningsfristens udløb.

Optagelsesprøve

HVEM KOMMER TIL INDSTILLINGSPRØVE?

Alle ansøgere, der opfylder adgangskravet, får bedømt deres ansøgning ved en indstillingsprøve.

indstillingsprøvens Form og indhold

Indstillingsprøven foregår i to runder:

1. runde består af en bedømmelse af det indsendte materiale i din personlige portfolio.

Du er ikke selv til stede.

2. runde består af en koncert samt en samtale, som gennemføres fysisk på RMC. 

1. runde

Ved indstillingsprøvens 1. runde vil et bedømmelsespanel bestående af to bedømmere lytte til de indsendte værker i din personlige portfolio og læse de dertil hørende bilag. 

Du er ikke selv til stede.

Bedømmelse efter 1. runde

I 1. runde foretager panelet en bedømmelse på grundlag af materialet i din personlige portfolio.  Ved bedømmelsen lægges der vægt på dit kunstneriske og faglige niveau. Bedømmelsen gives i forhold til det niveau,  der kræves for at påbegynde uddannelsen.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

Udvælgelse efter 1. runde

På baggrund af bedømmelsen udvælges en gruppe ansøgere, der går videre til indstillingsprøvens 2. runde.

Denne gruppe er normalt to-tre gange større end det antal, der optages på uddannelsen. Det er en forudsætning for at gå videre til 2. runde, at 1. runde er bestået.

Alle ansøgere får svar på 1. runde via mail. For ansøgere, der går videre til indstillingsprøvens 2. runde, indeholder mailen det præcise tidspunkt for prøven.

Alle ansøgere, der ikke går videre til 2. runde, tilbydes en kort telefonsamtale med den ansvarlige prøveleder, som vil uddybe dit bedømmelsesresultat med udgangspunkt i de anvendte bedømmelseskriterier.

2. runde

Indstillingsprøvens 2. runde gennemføres som en koncert og samtale mellem dig og et bedømmelsespanel bestående af to bedømmere.

Koncert

Du spiller et selvvalgt repertoire, med egen gruppe (minimum én anden person, som synger eller spiller et instrument). 
Varighed: 10 minutter inklusiv eventuelle skift.

Samtale

Samtale med bedømmelsespanelet, der tager udgangspunkt i din koncert, og din skriftlige ansøgning. Du gennemfører samtalen alene over for et panel bestående af to bedømmere.
Varighed: 10 minutter.
 

Bedømmelse efter 2. runde

Efter indstillingsprøvens 2. runde foretager panelet en samlet bedømmelse af koncerten, samtalen og din skriftlige ansøgning.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på dit kunstneriske og faglige niveau. Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

EFTER PRØVEN

OPTAGELSE

Efter indstillingsprøven træffer konservatoriet afgørelse om hvem der skal optages. Udvælgelsen sker på baggrund af resultaterne fra indstillingsprøvens 2. runde og tager desuden hensyn til musiklivets behov.

Der optages normalt 12 studerende på uddannelsen. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet ikke garantere at alle kvalificerede ansøgere bliver optaget.

Alle ansøgere, der ikke bliver optaget, tilbydes en kort telefonsamtale med den ansvarlige prøveleder, som vil uddybe dit bedømmelsesresultat med udgangspunkt i de anvendte bedømmelseskriterier.

Venteliste

Et mindre antal kvalificerede ansøgere, som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, bliver tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juni kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

Sygdom i forbindelse med indstillingsprøven

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis du ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. RMC skal have din lægeerklæring senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for din prøve. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og du vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

Sprog ved indstillingsprøven

Indstillingsprøven gennemføres normalt på dansk. I de tilfælde, hvor en ansøger ikke taler eller forstår dansk, gennemføres prøven på engelsk.

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS-point, som svarer til to årsværk á 1.620 timer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

Kandidatuddannelsen er et studie på videregående niveau, hvor der bliver lagt vægt på fordybelse, individuelle valgmuligheder og innovation med henblik på at styrke din kunstneriske profil.

Undervisningen er i høj grad tilrettelagt som selvstændigt projektarbejde, hvor du inden for uddannelsens rammer – og på baggrund af individuel, faglig vejledning – selv tilrettelægger projektets indhold og forløb. Desuden foregår den ugentlige undervisning både på hold og individuelt, og nogle fag læser du sammen med studerende på konservatoriets andre kandidatuddannelser.

Der er i løbet af uddannelsen gode muligheder for at samarbejde med andre af konservatoriets studerende – både på egen og andre uddannelsesretninger – samt med studerende fra de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Holmen.

Uddannelsens fag er Music Performance, Valgfag, Entreprenørskab og Kandidatprojekt, hvoraf det helt centrale fag er Music Performance. I faget arbejder du primært med dine egne, selvstændige projekter, men du kommer også til at deltage i projekter, hvor konservatoriet sætter rammerne.

Uddannelsens 3. semester er et obligatorisk eksternt semester, som består af et større, defineret projekt i samarbejde med eksterne partnere eller som eller praktik hos en ekstern partner.

Uddannelsen afsluttes med et selvdefineret kandidatprojekt inden for faget Music Performance, som udmønter sig både i en digital aflevering, en offentlig koncert og en skriftlig rapport, hvor du præsenterer dine refleksioner omkring projektet.

I tabellen nedenfor kan du se, hvordan fag og ECTS-point fordeler sig på uddannelsen.

FAG

1. SEM

2. SEM

3. SEM

4. SEM

ECTS PR. FAG

Music Performance

15

15

 

 

30

Entreprenørskab

5

5

 

 

10

Eksternt, integreret modul

 

 

30

 

30

Valgfag

10

10

 

10

30

Kandidatprojekt

 

 

 

20

20

ECTS i alt

30

30

30

30

120

I uddannelsens studieordning kan du læse mere om uddannelsens formål og opbygning samt finde uddybende beskrivelser af uddannelsens enkelte fag – klik på linket til højre.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og der er mødepligt til undervisningen. Undervisningssproget er som udgangspunkt dansk, dog udbydes enkelte forløb også på engelsk. Undervisning med udenlandske gæstelærere eller i forbindelse med studierejser vil dog typisk foregå på engelsk.

Karrieremuligheder

Natalie Sandtorv, dimitteret i 2018

nataliesandtorv_foto_kristinstoeylen.jpg
Foto: Kristin Støylen

Hvad beskæftiger du dig med i dag?
Jeg arbejder som udøvende musiker, komponist og tekstforfatter med base i Oslo. Jeg har mit eget soloprojekt som alternativ popsanger, som jeg turnerer med i Europa.

Hvorfor valgte du at studere Music Performance?
Jeg kendte nogen som havde studeret på RMC, og jeg blev meget nysgerrig, da jeg hørte om studiet. Det virkede ganske frit, men krævende, og med vejledere som havde en vis tyngde, og som jeg gerne ville lære noget af. Og så elsker jeg danskere og København.

Hvad var dine vigtigste opdagelser under uddannelsen?
Jeg lærte meget om vigtigheden af at være en god entreprenør. Man skal have en god vision og tænke langsigtet med sin karriere. Jeg blev motiveret af mit eget kunstneriske udtryk og blev bedre til at pushe mig selv længere i musikken. Jeg opdagede også vigtigheden i at fremprovokere idéer, selv om førstehåndsindtrykket er, at de er dårlige. It’s all about the proces!

Hvad er det bedste, du fik med fra uddannelsen?
Det må være at arbejde konceptuelt og gå i dybden med mine projekter. Jeg lærte vigtigheden af godt håndværk og at have stærke meninger om det man laver. Jeg elskede min tid på RMC. Det var to fantastiske år, hvor jeg fik tid til at have fuldstændig fokus, og hvor jeg indarbejdede gode rutiner.

Ole Mofjell, dimitteret i 2017

ole_mofjell.jpg

Hvad beskæftiger du dig med i dag?
Jeg arbejder som freelancemusiker i Oslo, turnerer med en række forskellige artister og spiller i en masse one-offs og samarbejdsprojekter. Jeg arbejder også med festivalerne All Ears og Platform Nord og kører koncertserien Fresh Sounds i Kristiansand.

Hvordan ser en typisk arbejdsuge ud for dig?
Jeg har normal 2-5 spillejobs om ugen. Jeg bruger også meget tid på computeren med at booke shows, rejsebilletter og alle de ting. Som regel mens jeg er på farten til et spillejob, en øver eller et møde af en slags.

Hvorfor valgte du at studere Music Performance?
Fordi studiet er unikt og meget interessant. Jeg ville ikke have haft muligheden for at arbejde på den måde, jeg gjorde, noget andet sted i verden. Meget inspirerende og friskt.

Hvad var dine vigtigste opdagelser under uddannelsen?
Jeg lærte, at enhver person har sin egen vej, som de kan vælge at følge. Jeg studerede med mange brillante artister på RMC, og de var alle meget forskellige. Nogle samarbejdede jeg med, andre kunne jeg bare beundre og respektere for at gøre deres egen ting.

Hvad er det bedste, du fik med fra uddannelsen?
Muligheden for at gå sin egen vej, og at få redskaberne til at gøre det, har haft stor betydning for mig. Dertil gav det internationale netværk af musikere på skolen mig chancen for at turnere i Letland, Polen, England, USA og Tyskland med lokale musikere. Jeg vil sige, at muligheden for at skabe et internationalt netværk har haft en stærk indflydelse på mig som performer efter uddannelsen.

Rasmus Oppenhagen Krogh, dimitteret i 2018

rasmusoppenhagenkrogh_.jpg

Hvad beskæftiger du dig med i dag?
Som freelancemusiker og -komponist har jeg et arbejdsliv der veksler mellem fordybelse i og arbejde med egne projekter, samt engagement som musiker med forskellige bands, artister og projekter, både live og i studiet.

Hvorfor valgte du at studere Music Performance?
Uddannelsesformen gav mulighed for at fordybe mig i min identitet som udøvende musiker, samtidig med at mange af projekterne på skolen faciliterede, at jeg kunne arbejde med mit kompositoriske udtryk. De to aspekter hænger meget direkte sammen i min praksis, og studieordningen gjorde det muligt for mig at arbejde parallelt med dem. Improvisation fylder meget i min tilgang til musik, og at flere af de andre studerende havde improvisation som gennemgående fællesnævner, spillede også ind i mit valg. Samtidig var det også i høj grad lærerstaben og den store grad af frihed til selv at præge retningen på undervisningen, der tiltrak mig.

Hvad var dine vigtigste opdagelser under uddannelsen?
At tænkte store projekter fra A-Z og rammesætte dem på den bedst tænkelige måde – både kreativt og praktisk. Min uddannelse har givet mig en lang række værktøjer til at arbejde struktureret og målrettet mod mine kunstneriske mål og løbende forholde mig kritisk til mit arbejde. At italesætte inspiration og kontekstualitet og formidle eget kunstneriske arbejde har haft stor betydning i det praktiske såvel som det refleksive arbejde. 

Hvad er det bedste, du fik med fra uddannelsen?
En vigtig del af min tid på konservatoriet har været at indgå i andres projekter og suge til mig af inspiration, metoder og tilgange til musikken – parallelt med at blive klogere på hvordan jeg bedst indgår i andres visioner uden at gå på kompromis med mig selv og mit eget udtryk som musiker. Sparring og indblik i andres arbejde har været en afgørende del af mine studieår. Mødet med et utal af dybt inspirerende undervisere såvel som medstuderende, og muligheden for at tage timer med eksterne undervisere, har været uvurderligt for mig.

Kaspar Vig, dimitteret i 2018

kaspar_vig_.jpg
Foto: Magnus Bach Pedersen

Hvad beskæftiger du dig med i dag?
Som musiker og projektkoordinator. Jeg har mit arbejde med mig overalt. Jeg er i øjeblikket bosat i Indien hvor jeg arbejder på en film sammen med lokale kunstnere. Udover mit arbejde med musik og film, arbejder jeg med projektstyring og fundraising, samt undervisning i komposition, sangskrivning og kreative processer.

Hvorfor valgte du at studere Music Performance?
Jeg valgte at tage en uddannelse på RMC af behov for at kunne gå i dybden med min musik og min kunst. Jeg ønskede en sikker platform uden at skulle forholde mig til branchen, hvor jeg kunne dygtiggøre mig selv og teste mine musikalske idéer. 

Hvad var dine vigtigste opdagelser under uddannelsen?
At lære at vejen til sand musikalsk erkendelse ligger uden for dit eget ego og kulturforståelse. Selv når det handler om konkrete motoriske udfordringer på en bongotromme eller om at være følsomt tilstede i enten John Cages underlige stilhed eller moderne produceret R’N’B, er kunsten at træde et skridt ud af dig selv og modtage hele balladen i en universel pulserende musikalsk kontekst.

Hvad er det bedste, du fik med fra uddannelsen?
Sammenholdet og den kollektive musikalske nysgerrighed er noget af det vigtigste jeg har fået ud af min uddannelse. Men også evnen til at begå mig i kunstens og musikkens verden – både på et teknisk og på et åndeligt plan. Uddannelsen har også styrket mine entreprenante egenskaber og har givet mig en masse redskaber til at kunne arbejde professionelt med min musik.

Ida Kudo, dimitteret i 2015

ida_kudo.jpg

Hvad beskæftiger du dig med i dag?
Jeg skriver, producerer og performer min musik som soloartist og co-writer og co-producerer en del, pt i London. Jeg arbejder også som band-doktor og underviser gerne.

Hvordan ser en typisk arbejdsuge ud for dig?
Jeg her ingen typisk arbejdsdag. Når jeg co-writer er det gerne et eller to døgn i studiet. Når der er koncerter, så er det bandet der er i fokus med intense og mange øvere op til koncerterne. Jeg sørger altid for at gøre alt, hvad jeg kan, i forhold til at have styr på økonomi, så der går en del tid med praktiske ting: søge legater, tjekke at jeg får udbetalt honorarer, indberetning til Koda osv. Og jeg booker mig ind på vikariater, undervisningstimer eller coach-timer, når jeg kan se, jeg har brug for det økonomisk.

Hvorfor valgte du at studere på RMC?
Fordi musikken hev i mig. Jeg har spillet klassisk violin i en tidlig alder og gik bort fra klassisk og ind i det rytmiske, da jeg begyndte at skrive selv. Jeg valgte linjen fordi sang og vokal er kernen i min sangskrivning og det instrument, jeg udtrykker mig mest direkte igennem. Jeg kunne mærke, der var et stort spillerum på uddannelsen i forhold til at udfolde sig kunstnerisk, hvilket jeg gerne ville.

Hvad var dine vigtigste opdagelser under uddannelsen?
Hvor meget forskelligt musik jeg kom til at lave. Hvor sjovt det kan være at arbejde med dygtige skabende musikere. Hvor fedt det er at få sin musik plantet i virkeligheden. Hvor inspirerende det kan være at arbejde med musikere, der forstår, hvor man er på vej hen.

Hvad er det bedste, du fik med fra uddannelsen?
Et ståsted og en stærk begyndelse til at opstarte og udfolde min soloartistkarriere. Da jeg kom på RMC kendte jeg egentlig ikke til den rytmiske verden, jeg havde bare lavet nogle sange på egen hånd og fundet nogle at spille dem med. RMC var den arena, eller den andedam, hvor jeg kunne starte med at eksperimentere med min stil, min lyd og min kunstneriske identitet. Det var et meget vigtigt springbræt for mig for at få en fod ind i den rytmiske musikscene. Det er også dér, jeg har mine kære og vigtige musiker-netværkskontakter fra.

Uddannede kandidater fra Music Performance finder beskæftigelse som freelance musikere i bands, som solist eller i forbindelse med teater-, tv- og filmproduktioner. En del uddannede arbejder endvidere som komponister, sangskrivere og producere i egne såvel som i andre kunstneres projekter. Beskæftigelsesmulighederne er afhængige af både markedskonjunkturer i branchen og kulturpolitiske prioriteringer og kan derfor være stærkt svingende.

Kristian Finne, dimitteret i 2017

kristianfinnekristensen_foto_jacobaars.jpg
Foto: Jacob Aars

Hvad beskæftiger du dig med i dag?
Jeg er sangskriver, musiker, sanger og komponist. Udover det kunstneriske arbejde med mine egne projekter Chorus Grant og Cancer arbejder jeg som kunstnerisk sparringspartner, tekstforfatter og sangskriver i samspil med en række spændende bands og artister når disse er i opløbet til at skulle indspille nye albums. Ydermere underviser jeg fra tid til anden på højskoler i faget sangskrivning. Og jeg i gang med at fordybe mig i ny eksperimenterende musik på RMC’s solistlinje.

Hvorfor valgte du at studere Music Performance?
Efter mange år på den danske alternative undergrunds-scene følte jeg, at jeg havde brug for at målrette og fokusere mine kunstneriske aktiviteter, få en faglig ballast at tale ud fra og professionalisere mit handlerum som musiker og sangskriver. Til at begynde med dimitterede jeg i 2013 fra RMC’s sangskriverlinje, og efter nogle år som udøvende musiker blev jeg i stigende grad interesseret i at forbedre mine evner som guitarist, hvorfor jeg startede på Music Performance. Den mere hands-on tilgang til musik fostrede mange nye ideer hos mig og en gradvis opblomstring af en personlig spillestil begyndte at tone frem. En del af mit virke som jeg fortsat udforsker og udvikler på.

Hvad er det bedste, du fik med fra uddannelsen?
Som musiker og kunstner er de to vigtigste ting for et værdifuldt og produktivt virke at befinde sig i et inspirerende miljø og at have tid og ro til at fordybe sig i nye strømninger og ideer. Begge omstændigheder fandt jeg som studerende, og udbyttet har været ganske mærkbart i form af stigende interesse fra ind- og udland i mine kunstneriske aktiviteter.

Undervisere

Herunder kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i det aktuelle studieår, både fastansatte og timelærere.

RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet, hvad angår genre og faglighed.

Du tilbydes som studerende et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere.

Inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

I forbindelse med kurser, projekter og lignende vil du desuden have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere.

Music Performance (hold)

Sharin Foo

Kasper Tranberg

Jacob Anderskov

Anders Mathiasen

Music Performance (specialisering)

Simon Toldam

Nina Persson

Nikolaj Hess

Lotte Anker

Cæcilie Trier

Morten Svenstrup

Troels Boberg

Helle Toft

Jade Ell

Mads Emil Nielsen

Nikolaj Tornsberg

Lars Greve

Jaleh Negari

Nikolaj Cederholm

Lars Horntveth

Peter (dr) Bruun

Bjørn Christiansen

Anders Bach Pedersen

Maria Faust

Nana Fagerberg

Erik Kimestad

Mikkel Trøjborg Fink

Marcela Lucatelli

Jonas Westergaard Madsen

Anders Rhedin

Maher Mahmoud

Entreprenørskab

Christian Taagehøj

Carolina Eccheveri

Eksternt Integreret Modul

Sharin Foo

Kasper Tranberg

Jacob Anderskov

Anders Mathiasen

Christian Taagehøj

Kandidatprojekt

Jacob Anderskov

Qarin Wikström

Sharin Foo

Valgfag

Simon Toldam

Pablo Llambias

Louise Foo

Jens Skou Olsen

Nis Bysted

Niklas Schack

Louise Nipper

Saqib Hassan

Helle Pagter

Soffie Viemose

Louise Nipper

Om RMC

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) tilbyder den højeste uddannelse inden for rytmisk samtidsmusik – et mangefacetteret begreb, som rummer vidtforgrenede udtryksformer inden for blandt andet rock, pop, jazz, urban, metal og elektronisk musik.

 

Rytmisk samtidsmusik er en skabende og performativ kunstform, som bygger på et grundlag af dybe faglige og kulturelle traditioner.

 

På RMC er rytmisk samtidsmusik karakteriseret ved åbenhed, nysgerrighed, mangfoldighed og kritisk stillingtagen.

RMC's vision 2019-2022

RMC er en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik.

 

På RMC udvikler studerende og ansatte sig i et dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning.

 

RMC uddanner fremtidens innovatorer, som skaber musik og musikopleveler, der beriger og bevæger.

 

Båret af dyb indsigt og højt udviklet kunnen træder RMC’s dimittender aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt.

Uddannelsesansvarlig

Uddannelses-koordinator

Claus Finderup

cf@rmc.dk