Music Creation

Kandidatuddannelsen Music Creation er en toårig uddannelse, der giver den studerende mulighed for at fordybe sig i videreudviklingen af sin kunstneriske profil inden for det skabende område - komposition, sangskrivning eller musikproduktion. Uddannelsen fokuserer på værkskabelse, og den studerende vil i høj grad kunne trække uddannelsen i den retning, som passer den studerendes kunstneriske profil og udvikling bedst. Gennem individuel vejledning, der tager udgangspunkt i den studerendes egne uddannelsesmål, samarbejdsprojekter på tværs af både RMC’s egne uddannelser og Holmens øvrige kunstskoler samt et obligatorisk ud-af-huset semester, har den studerende mulighed for både at styrke sine kompetencer som komponist, sangskriver eller musikproducer og skærpe sit kendskab til sig selv og sit kunstneriske potentiale. Uddannelsen har et markant fokus på udvikling af den studerendes entreprenørielle kompetencer og giver endvidere den studerende direkte adgang til konservatoriets omfattende nationale og internationale netværk. Den studerende har dermed gode forudsætninger for at få et bæredygtigt og spændende liv med musikken efter endt uddannelse.

Ansøgning

HVEM KAN SØGE?

Ansøgere skal have bestået enten bacheloruddannelsen Musiker fra RMC, bacheloruddannelsen Sangskrivning fra RMC, bacheloruddannelsen Lydteknik fra RMC, en relevant bacheloruddannelse fra et andet dansk musikkonservatorium eller en relevant bacheloruddannelse fra et udenlandsk musikkonservatorium. 

Konservatoriet kan ud fra en konkret vurdering anerkende andre kunstnerisk baserede bacheloruddannelser i musik som adgangsgivende.

En dansk bacheloruddannelses relevans vurderes i henhold til konservatoriernes meritaftale. I aftalen finder du en oversigt over, hvilke uddannelser der betragtes som adgangsgivende på de enkelte kandidatuddannelser. Link til oversigten her.

Vær opmærksom på, at konservatoriets kandidatuddannelser har et kvoteret antal studiepladser, og at optagelse vil ske på baggrund af en konkret bedømmelse af ansøgernes evner og færdigheder.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via RMCs Varbi Admission-system
Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer. Du skal ikke mere indsende fysiske eksemplarer af din ansøgning. Krav til ansøgningens indhold er beskrevet nedenfor og i selve ansøgningsskemaet.

Du kan søge fra 2. januar 2019 kl. 00:00 CET.

HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?

Ansøgningen skal indeholde:

 • Et udfyldt ansøgningsskema
 • Et personligt portfolio, som indeholder tre eksempler på musikalske projekter, som ansøgeren har været ansvarlig for, og som giver et godt billede af, hvem ansøgeren er som komponist, sangskriver eller musikproducer. For hvert eksempel skal afleveres en kort beskrivelse af hvilke overvejelser, ansøgeren har gjort sig i forbindelse med projektet, en creditliste med præcis angivelse af din egen og eventuelt andres roller i forbindelse med tilblivelsen af musikken samt en digital optagelse af musikken.  Samlet varighed for alle tre eksempler: 10 minutter. 
 • Dokumentation for afsluttet eller forventet afsluttet bacheloruddannelse.
  Dvs. enten eksamensbevis inklusive Diploma Supplement eller studiebevis der dokumenterer studiefremdrift og indhold af beståede fag og som bekræfter at bacheloruddannelsen afsluttes senest 1. juli 2019.

Øvrige bilag vil ikke indgå i bedømmelsen.

ANSØGNINGSFRIST

Alt skal sendes inden fristen den 28. februar 2019 kl. 23:59:59 CET.

Optagelsesprøve

HVEM KOMMER TIL INDSTILLINGSPRØVE?

Alle ansøgere, der opfylder adgangskravet, kommer til en indstillingsprøve.

Ansøgere, der har bestået en relevant udenlandsk bacheloruddannelse eller en dansk bacheloruddannelse, der ikke er direkte adgangsgivende ifølge konservatoriernes meritaftale, vil få deres sag behandlet individuelt. Hvis ansøgningen godkendes, prøves ansøgeren ved en indstillingsprøve.

For eksterne ansøgere, der har bestået en bacheloruddannelse, der ikke er direkte adgangsgivende, gælder det generelt, at jo nærmere uddannelsen er beslægtet med den kandidatuddannelse, der søges på RMC, jo større vil muligheden være for, at ansøgningen bliver godkendt.

Alle ansøgere modtager en mail senest i midten af uge 10. For ansøgere, hvis ansøgning er godkendt, indeholder mailen oplysninger om tidspunktet for indstillingsprøven.

HVORNÅR AFHOLDES DER INDSTILLINGSPRØVE?

Indstillingsprøven afholdes i uge 14, 2019.

indstillingsprøvens form og indhold

Indstillingsprøven består af en fremlæggelse og en samtale.

 • Fremlæggelse
  Ansøgeren fremlægger egne værker ved afspilning af musik eller ved livefremførelse (solo eller med gruppe). Det indgår ikke som et krav at ansøger selv fremfører musikken. De fremlagte værker må ikke være identiske med værker, som indgår i den indleverede portfolio.
  Varighed: 10 minutter inklusive eventuelle skift.
   
 • Samtale
  Samtale med panelet med udgangspunkt i ansøgerens fremlæggelse, personlige portfolio og skriftlige ansøgning. Ansøgeren gennemfører samtalen alene over for et panel bestående af tre bedømmere.
  Varighed: 10 minutter.

Bedømmelse

Efter indstillingsprøven foretages en samlet bedømmelse af fremlæggelsen, samtalen og den personlige portfolio. Ved bedømmelsen lægges der vægt på ansøgerens kunstneriske og faglige niveau samt på ansøgerens studieprojektplan.

EFTER INDSTILLINGSPRØVEN

OPTAGELSE

Efter indstillingsprøven træffer konservatoriet afgørelse om optagelse. Udvælgelsen sker på baggrund af de opnåede resultater fra prøven. 

Der optages normalt 8 studerende på uddannelsen. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet ikke garantere alle kvalificerede ansøgere en studieplads.

Ansøgere vil i begyndelsen af april via mail få at vide, om de er optaget.

STUDIESTART

Indstillingsprøven afholdes med henblik på studiestart førstkommende august efter prøven.

VENTELISTE

Et begrænset antal ansøgere, som er kvalificerede til optagelse, men som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, kan blive tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juni kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

SYGDOM I FORBINDELSE MED INDSTILLINGSPRØVEN

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis ansøgeren ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. Lægeerklæringen skal være konservatoriet i hænde senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for prøven. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og ansøgeren vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Ansøgeren skal selv betale for lægeerklæringen.

SPROG VED INDSTILLINGSPRØVEN

Indstillingsprøven gennemføres normalt på dansk. I de tilfælde, hvor en ansøger ikke taler eller forstår dansk, gennemføres prøven på engelsk.

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS-point, som svarer til to årsværk á 1.620 timer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

Kandidatuddannelsen udgør studier på videregående niveau, hvor der lægges vægt på fordybelse, individuelle valgmuligheder og innovation med henblik på at styrke den studerendes kunstneriske profil. Allerede ved ansøgningen formulerer den studerende sine visioner for uddannelsen i en personlig studieprojektplan. Ved tilrettelæggelsen af den studerendes uddannelsesforløb tages der udgangspunkt i denne studieprojektplan.

Undervisningen er i væsentligt grad tilrettelagt som selvstændigt projektarbejde, hvor den studerende inden for fastlagte rammekrav – og på baggrund af individuel, faglig vejledning – selv tilrettelægger de faglige forløb. Der indgår derudover i et mindre omfang ugentlig undervisning både på hold og individuelt, og en del af undervisningen samlæses med studerende på konservatoriets andre kandidatuddannelser.

Der er i løbet af uddannelsen gode muligheder for at samarbejde med andre af konservatoriets studerende – både på egen og andre uddannelsesretninger – samt med studerende fra de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Holmen.

Uddannelsens fag er Music Creation, Valgfag, Entreprenørskab og Kandidatprojekt, hvoraf det helt centrale fag er Music Creation. I faget arbejder den studerende fortrinsvis med sine egne, selvstændige projekter, men vil også skulle deltage i projekter og tematiserede kurser, hvor konservatoriet sætter rammerne.

Uddannelsens 3. semester er et obligatorisk ”ud-af-huset-semester”, som består af praktik eller aftalte projekter med eksterne samarbejdspartnere.

Uddannelsen afsluttes med et selvdefineret kandidatprojekt inden for faget Music Creation, som udmønter sig både i en digital aflevering, en offentlig værkfremlæggelse og en skriftlig rapport, hvori den studerende præsenterer sine refleksioner omkring projektet.

I tabellen nedenfor kan du se, hvordan fag og ECTS-point fordeler sig på uddannelsen.

FAG

1. SEM

2. SEM

3. SEM

4. SEM

ECTS PR. FAG

Music Creation

15

15

 

 

30

Entreprenørskab

5

5

 

 

10

Eksternt, integreret modul

 

 

30

 

30

Valgfag

10

10

 

10

30

Kandidatprojekt

 

 

 

20

20

ECTS i alt

30

30

30

30

120

I uddannelsens studieordning kan der læses mere om uddannelsens formål og opbygning samt findes uddybende beskrivelser af uddannelsens enkelte fag – klik på linket til højre eller på det enkelte fag i tabellen ovenfor.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og der er mødepligt til undervisningen. Undervisningssproget er som udgangspunkt dansk, dog udbydes enkelte forløb også på engelsk. Undervisning med udenlandske gæstelærere eller i forbindelse med studierejser vil dog typisk foregå på engelsk.

Undervisere

Her under kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i det aktuelle studieår, både fastansatte og timelærere - klik på navnet for at se mere om den enkelte.

RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet hvad angår genre og faglighed. De studerende tilbydes et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere, og inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

Desuden vil du på uddannelsen have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere i forbindelse med kurser, projekter og lignende.

Music Creation:

Niels Lyhne Løkkegaard

Søren Kjærgaard

Simon Toldam

Jens Skou Olsen

Nis Bysted Andersn

Lars Greve

Anders Mathiasen

Kresten Osgood

Kasper Tranberg

Marcus Winther-John

Jeppe Just Christensen

Pablo Llambias

 

Entreprenørskab:

Christian Taagehøj

Carolina Eccheveri

 

Eksternt Integreret Modul:

Niels Lyhne Løkkegaard

Jacob Anderskov

Søren Kjærgaard

Anders Mathiasen

 

Valgfag:

August Wanngren, Niklas Schack, Diana Tørsløv, Jacob Eriksen, Morten Büchert, Lars Greve, Marcus Winther-John, Jeppe Zeeberg, Rasmus Kjærgaard, Kresten Osgood, Anders Banke, Mads Emil Nielsen, Thorsten Høeg, Pablo Llambias, Flemming Agerskov, Jeppe Just, Kasper Tranberg og Marc Facchini-Madsen.

Uddannelsesansvarlig

Uddannelses-koordinator

Claus Finderup

cf@rmc.dk

Studieordning (Ka MC)