Musiker

Musikeruddannelsen er rettet mod udøvende og skabende musikere, som ser sig selv som fremtidens innovatører inden for rytmisk musik som samtidskunstnerisk udtryksform.

Uddannelsen tager udgangspunkt i din vision og har som mål at videreudvikle din kunstneriske og undervisningsmæssige profil. Du bliver en del af et mangfoldigt og inspirerende studiemiljø, hvor undervisere, vejledere og medstuderende stimulerer og udfordrer din udvikling. Uddannelsen er tilrettelagt i en blanding af skemalagt undervisning og intense projektperioder. Du får via konservatoriets vidtfavnende samarbejde med eksterne partnere i ind- og udland adgang til et omfattende fagligt netværk, som styrker dine fremtidige beskæftigelsesmuligheder som musiker, underviser og entreprenør i en foranderlig musikbranche.

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE?

Det kan du læse om her på siden under ANSØGNING og OPTAGELSESPRØVE nedenfor.

Tidslinje

 • Uddannelsen åbner for ansøgninger: 15. oktober 2021.
 • Online informationsmøde via Zoom: 9. november 2021 - 17:00 på dansk, 18:00 på engelsk.
 • Frist for online ansøgning: 1. december 2021 kl. 12:00.
 • 1. runde: 20-22. december 2021. Du er ikke selv til stede.
 • Svar på 1. runde: Senest 12. januar 2022 via mail.
 • 2. runde: 24-28. januar 2022. Du deltager i prøven på RMC.
 • Svar på 2. runde: 17. februar 2022 via e-mail.
 • Studiestart: 15. august 2022.

Se også generel information om ansøgning og optagelse HER

Ansøgning

HVEM KAN SØGE?

Du skal som udgangspunkt have stærke musikalske forudsætninger. Du skal have et personligt kunstnerisk udtryk og være godt funderet som enten instrumentalist eller sanger.

Du skal være i stand til at tage ansvar for egen læring, kunne arbejde selvstændigt, men også være åben for at samarbejde med andre. Du skal i det hele taget være åben for at eksperimentere, for herigennem at finde nye sider af dig selv som kunstner. Alle genrer og udtryk er velkomne.

Der stilles ikke krav om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund.

Optagelsesprøven på RMC er ikke koordineret med uddannelser på andre konservatorier. Du må gerne søge ind på flere konservatorier. Du må også gerne søge flere uddannelser på RMC samtidig, men optagelsesprøverne er ikke koordinerede.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via Studieoptag.
Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer. 

HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?

I ansøgningsskemaet skal du uploade musikeksempler, beskrive de uploadede eksempler og besvare en række spørgsmål omkring din motivation for at studere på RMC, dine refleksioner over din kunstneriske praksis som musiker, samt angive din baggrund og erfaring.

Musikeksempler

 • Du skal uploade 2 musikeksempler, som du mener giver et godt billede af, hvem du er som skabende, udøvende musiker.
  Samlet varighed: 5-6 minutter.
  Filformat: mp3.
   
 • Du skal selv medvirke som instrumentalist eller sanger, og du skal selv have været kunstnerisk ansvarlig for musikken.
   
 • Det ene musikeksempel skal  dokumentere en live-situation, optaget med eller uden publikum i et øvelokale, i et studie eller på en scene.
   
 • Der er ingen begrænsninger i forhold til genre. Alle former for kunstnerisk, musikalske udtryk er derfor velkomne, så længe at de uploadede musikeksempler lever op til ovenstående kriterier. 
   
 • Der stilles ingen specifikke krav til den lydtekniske kvalitet.

Supplerende oplysninger

 • Præcis angivelse af din egen og eventuelt andres instrumentale/vokale roller i forbindelse med hver af de uploadede musikeksempler.
 • Præcis angivelse af hvem der har skrevet og evt. produceret musikken.
  Maksimalt 250 anslag per musikeksempel.
   
 • En kort beskrivelse af hvordan du har skabt musikken. Hvis musikeksemplerne er uddrag af længere forløb, skal du angive dette.
  Maksimalt 500 anslag per musikeksempel.

Skriftlig ansøgning

 • Hvad er din motivation for at studere på RMC - hvad du gerne vil lære?
 • Samlet maksimalt 1000 anslag.
   
 • Hvad er dine kunstneriske visioner – hvad vil du gerne opnå med din musik?
  Maksimalt 1000 anslag.
   
 • Hvad er dine arbejdsmetoder – hvordan arbejder du med at skabe og udøve din musik?
  Maksimalt 1000 anslag.
   
 • Hvad er du inspireret af – hvordan indgår dette i din kunstneriske praksis som musiker?
  Maksimalt 1000 anslag.
   
 • Beskriv din baggrund og erfaring som musiker, herunder igangværende projekter.
  Maksimalt 1000 anslag.
   
 • Beskriv anden musikrelateret erfaring, f.eks. din erfaring som underviser i musik eller som samarbejdspartner i andre sammenhænge. Beskriv kort din rolle.
  Maksimalt 500 anslag.
   
 • Angiv tidligere musikrelaterede videregående uddannelsesforløb (konservatorium, universitet, seminarium, professionshøjskole mv.) og anden undervisning du har modtaget.
  Maksimalt 1000 anslag.

ANSØGNINGSGEBYR

Det koster 500 DKK at søge ind på en bacheloruddannelse på RMC. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan efter ansøgningsfristens udløb ikke refunderes. 

ANSØGNINGSFRIST

Fristen for ansøgninger er 1. december kl. 12:00 CET. Hvis denne dato falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er ansøgningsfristen kl. 12:00 CET den førstkommende hverdag.

Optagelsesprøve

HVEM KOMMER TIL OPTAGELSESPRØVE?

Alle, der søger om optagelse på bacheloruddannelsen Musiker, får deres ansøgning bedømt ved optagelsesprøvens 1. runde.

Hvad er hensigten med optagelsesprøvens form og indhold?

Hensigten med optagelsesprøven er:

 • At give censorpanelet mulighed for en grundig vurdering af dine udøvende og skabende kvalifikationer og dit udviklingspotentiale.
 • At give dig mulighed for i videst muligt omfang at vise hele din faglige og kunstneriske profil.
 • At sikre, at din baggrund og erfaring, dine refleksioner omkring din kunstneriske praksis som musiker og din motivation for at studere på RMC, bliver afdækket.

OPTAGELSESPRØVENS FORM OG INDHOLD

Optagelsesprøven foregår i to runder.

1. runde består af en bedømmelse af de uploadede musikeksempler og de supplerende oplysninger.

2. runde består af en koncert og en samtale som finder sted på RMC. 

1. RUNDE - BEdømmelse af indsendt materiale

Ved optagelsesprøvens 1. runde bedømmes de uploadede værker og de supplerende oplysninger.

Du er ikke selv til stede.

BEDØMMELSE EFTER 1. RUNDE

Ved 1. runde foretager et bedømmelsespanel bestående af to bedømmere en samlet bedømmelse på grundlag af de indsendte musikeksempler og supplerende oplysninger.
Ved bedømmelsen vurderes:

 • Dine evner til at skabe og udøve musik og musikoplevelser, der er båret af et selvstændigt kunstnerisk udtryk.
 • I hvilket omfang du besidder de instrumentale/vokale færdigheder, der er nødvendige for at realisere din musik og dit kunstneriske udtryk.
 • I hvilket omfang du besidder de øvrige relevante faglige færdigheder, der er nødvendige for at realisere din musik og dit kunstneriske udtryk.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

UDVÆLGELSE EFTER 1. RUNDE

På baggrund af bedømmelserne udvælger RMC et antal ansøgere, som går videre til 2. runde. Denne gruppe er 2-3 gange større end det antal, der optages på uddannelsen. Der tages ved udvælgelsen desuden hensyn til musiklivets behov.

Det er en forudsætning for at gå videre til 2. runde, at 1. runde er bestået.

Alle ansøgere får svar på 1. runde via mail.
For ansøgere, der går videre til optagelsesprøvens 2. runde, indeholder mailen oplysninger om det præcise tidspunkt for prøven.

Alle ansøgere, der ikke går videre til 2. runde, tilbydes en kort telefonsamtale på 5 minutter med den ansvarlige prøveleder, som vil uddybe dit bedømmelsesresultat med udgangspunkt i de anvendte bedømmelseskriterier.

2. RUNDE - KOncert & SAMTALE

2. runde består af en koncert med egen gruppe (minimum én anden person, som synger eller spiller et instrument) og en samtale mellem dig og et bedømmelsespanel bestående af tre bedømmere.

Prøven finder sted på RMC og du skal være til stede.

Samtalen tager udgangspunkt i din skriftlige ansøgning og koncerten.

Koncert: 10 minutter.
Samtale: 10 minutter.

Du må ikke tage andre personer med til samtalen.

BEDØMMELSE EFTER 2. RUNDE

Ved 2. runde foretages en samlet bedømmelse af:

 • Din evne til at skabe, udøve og formidle musik og musikoplevelser, der er båret af et selvstændigt kunstnerisk udtryk.
 • I hvilket omfang du besidder de instrumentale/vokale færdigheder, der er nødvendige for at realisere din musik og dit kunstneriske udtryk.
 • I hvilket omfang du besidder de øvrige relevante faglige færdigheder, der er nødvendige for at realisere din musik og dit kunstneriske udtryk.
 • Din evne til at reflektere over din kunstneriske praksis som musiker.

Desuden lægges der vægt på din erfaring med at udvikle og realisere kunstneriske projekter selvstændigt eller sammen med andre.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

EFTER PRØVEN

OPTAGELSE

På baggrund af resultaterne fra anden runde bliver de bedst kvalificerede ansøgere optaget på uddannelsen. Hvis flere ansøgere er lige godt kvalificerede, vil forhold som musiklivets behov kunne indgå i konservatoriets beslutning om optag.

Der optages normalt 16 studerende på uddannelsen. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet blive nødt til at afvise ansøgere, selvom de har bestået optagelsesprøven.

Du vil via mail få at vide, om du er optaget.

Alle ansøgere, der ikke bliver optaget, tilbydes en kort telefonsamtale på 8 minutter med den ansvarlige prøveleder, som vil uddybe dit bedømmelsesresultat med udgangspunkt i de anvendte bedømmelseskriterier.

VENTELISTE

Et begrænset antal ansøgere, som er kvalificerede til optagelse, men som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, kan blive tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juni kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

SYGDOM I FORBINDELSE MED OPTAGELSESPRØVEN

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis du ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. RMC skal have din lægeerklæring senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for din prøve. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og du vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

SPROG VED OPTAGELSESPRØVEN

Optagelsesprøven gennemføres normalt på dansk. I de tilfælde, hvor en ansøger ikke taler eller forstår dansk, gennemføres prøven på engelsk.

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS-point, som svarer til 3 årsværk á 1.620 timer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

Uddannelsen sigter mod at udvikle dit kunstneriske udtryk og faglige kvalifikationer med henblik på at gøre dig i stand til at udøve, skabe og formidle et selvstændigt kunstnerisk udtryk og til at udvikle og udøve kunstnerisk baseret undervisning. Centralt i uddannelsen står faget Kunstnerisk Udviklingsarbejde, hvori du i en proces- og produktorienteret praksis udvikler dit selvstændige kunstneriske udtryk.

Undervisningen veksler mellem skemalagt undervisning og projektforløb, individuel undervisning og undervisning i grupper hvor der er fokus på dialog og refleksion over dine egne og andres kunstneriske udvikling og udtryk. En del af undervisningen er tilrettelagt for dig, en del tilrettelægger du selv, og i løbet af uddannelsen vil du komme til at indgå i samarbejder med studerende fra både din egen og konservatoriets øvrige uddannelser.

Prøveformen veksler mellem praktiske prøver, som koncertprøver eller undervisningsdemonstrationer, mundtlige fremlæggelser og afleveringer af skriftligt eller indspillet materiale. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvori du får mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne inden for faget Kunstnerisk Udviklingsarbejde samt en afgangskoncert.

I tabellen nedenfor kan du se, hvordan fag og ECTS-point fordeler sig på uddannelsen.

FAG

1. SEM

2. SEM

3. SEM

4. SEM

5. SEM

6. SEM

ECTS PR. FAG

Kunstnerisk Udviklingsarbejde

12,5

12,5

12,5

12,5

20

 

70

Bachelorprojekt

         

20

20

Musikpædagogik og læring

 

 

30

Specialisering:

Instrumental/vokal performance

2,5

2,5

2,5

2,5

5

5

20

Komposition

5

5

5

5

 

 

20

Kunst- og kulturstudier

2,5

2,5

2,5 2,5

 

 

10

Entreprenørskab

   

 

 

5

5

10

ECTS i alt

30 

30 

30

30

30

30

180

 

I uddannelsens studieordning kan du læse mere om uddannelsens formål og opbygning samt finde uddybende beskrivelser af uddannelsens enkelte fag – klik på linket til højre.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og der er mødepligt til undervisningen. Undervisningssproget er som udgangspunkt dansk, men undervisere kan tilbyde undervisning på engelsk til enkeltpersoner eller små grupper efter behov. Undervisning med udenlandske gæstelærere eller i forbindelse med studierejser vil dog typisk foregå på engelsk.

I løbet af uddannelsen er det muligt at søge om et udvekslingsophold på et konservatorium i udlandet eller et selvtilrettelagt studieophold i udlandet.

Uddannelsens mål er, at du efter endt uddannelse vil have lært at skabe, udvikle og gennemføre kunstneriske projekter, samt reflektere over processer, således at du er i stand til løbende at genopfinde dig selv gennem et langt liv som udøvende og skabende musiker, musiklærer og entreprenør. Du vil have opnået indsigt i en bred vifte af funktioner inden for musikbranchen og have dannet et netværk, der vil være dig til gavn i dit professionelle virke.

Bacheloruddannelsen giver grundlag for videre studier på en kandidatuddannelse på et konservatorium i Danmark eller i udlandet. På RMC udbydes kandidatuddannelserne Music Creation, Music Edudation samt Music Performance, og herunder European Jazz Master og Nordic Master, The Composing Musician. 

Karrieremuligheder

Uddannede musikere finder beskæftigelse som freelance musikere  i bands, som solist eller i forbindelse med teater-, tv- og filmproduktioner. En del uddannede arbejder som komponister, sangskrivere og producere i egne såvel som i andre kunstneres projekter. Mange uddannede musikere underviser endvidere i musikskoler, højskoler, efterskoler, dagskoler eller som privatpraktiserende undervisere. Endelig etablerer nogle uddannede egen virksomhed for eksempel inden for læring, computerspil, lyddesign, filmmusik med videre. Beskæftigelsesmulighederne er afhængige af både markedskonjunkturer i branchen og kulturpolitiske prioriteringer og kan derfor være stærkt svingende. 

Selina Lannie, dimitteret i 2018

selina_jane_foto_af_michael_noergaard.jpg

Hvad beskæftiger du dig med i dag?
Jeg arbejder professionelt som musiker og sangskriver i bandet Nelson Can og studerer videre på RMC på kandidaten på Music Creation.

Hvordan ser en typisk arbejdsuge ud for dig?
Som professionel musiker ved siden af studiet er dagene aldrig ens. De fleste uger deltager jeg i undervisning eller løser opgaver på skolen – her bruger jeg også skolens faciliteter til at skrive musik, jeg bruger i min karriere som musiker. Nogle uger turnerer jeg og andre arbejdes der på indspilning af album eller skabelse af nye projekter. I bund og grund er min dagligdag ret flydende, og man bliver hurtigt god til at finde sine egne rutiner i det der kan føles som kaos.

Hvorfor valgte du Musiker-uddannelsen?
Jeg havde hørt fra venner, at skolen var under forandring, og at man ikke behøvede teoretisk baggrund for at blive optaget. Jeg havde aldrig gået på nogen form for musikskole eller modtaget undervisning før, så det var på en eller anden måde bare virkelig oplagt for mig at prøve at søge. Og så kom jeg sgu ind. Musiker-linjen passede bare perfekt til mig, fordi jeg ikke anede hvilken slags musiker eller kunstner jeg var og kunne blive, og linjen åbnede op for alle mulige døre til kreativitet.

Hvad var det vigtigste, du fik med fra uddannelsen?
At man virkelig kan forme og bruge sin undervisning og sin tid på RMC som man vil. Man kan skræddersy den, så den passer perfekt til ens behov. Man kan vælge at tage alting med herfra, eller lære hvordan man sorterer i den viden man ønsker at bruge videre i sin kunst eller i sin fremtid i musikbranchen.

Hvordan ser fremtiden ud i musikbranchen?
Jeg fornemmer en udbredt DIY, do it yourself, tilgang til branchen, hvor musikere bliver bedre og bedre til at søge viden om deres egen karriere. Og en DIT, do it together, hvor vi både som branchepersoner og musikere hjælper hinanden fremad og deler vores viden. Hvis det bliver ved, så virker fremtiden i musikbranchen nu meget lys.

Laurits Hyllested, dimitteret i 2018

Hvad beskæftiger du dig med i dag?
Jeg underviser på to musikskoler og så arbejder jeg som freelancetrommeslager og komponist. Foruden at være sidemand i forskellige projekter laver jeg for tiden musik til en dokumentarserie og arbejder på at få min debutplade ud.

Hvordan ser en typisk arbejdsuge ud for dig?
Det er svært at være sin egen boss! Jeg prøver at strukturere min hverdag så jeg tidligt på dagen får lavet alt det administrative for senere af kunne være mere fri og have tid til at fordybe mig i hvad der lige optager mig. Inden jeg blev færdig var jeg så bange for om jeg overhovedet ville få lavet noget musik efter kons, når jeg nu var helt alene. Jeg har fundet ud af at der er masser at lave, hvis man også bare selv er lidt proaktiv. Det sværeste er at prioritere de ting der er virkelig vigtige.

Hvorfor valgte du Musiker-uddannelsen?
Musiker var den uddannelse alle mine store helte havde gået på, så jeg tror jeg forsøgte at gå i deres fodspor. Jeg kom lige fra MGK og højskole hvor der var fuld fart på bare at spille musik, så jeg følte også at det var der jeg havde min berettigelse.

Hvad var det vigtigste, du fik med fra uddannelsen?
Netværk. Jeg fik et stort netværk som jeg i dag trækker meget på i alt hvad jeg laver. Derudover fik jeg gennem uddannelsen mulighed for at lære nogle af de musikere at kende som jeg så allermest op til, og det gav mig på en måde en blåstempling og en vigtig tro på min egen musikalitet.

Hvordan ser fremtiden ud i musikbranchen?
Jeg ved ikke så meget om branchen, men jeg ved at der bliver ved med at blive lavet en masse spændende musik og det er det vigtigste. Jeg tror at det er vigtigt, i denne tid der fodrer individet og det personlige projekt, at holde fast i nogle af de fællesskaber som man for eksempel skaber gennem sin uddannelse og være opmærksom på at hjælpe hinanden til at skabe et liv med musik.

Danielle Dahl, dimitteret i 2015

Hvad beskæftiger du dig med i dag?
Lige nu går jeg i skole igen, jeg tager min kandidat i Los Angeles ved CalArts, men i de tre år imellem jeg dimitterede og nu arbejdede jeg freelance som komponist og udøvende musiker.

Hvordan ser en typisk arbejdsuge ud for dig?
Mit freelancearbejde har delt sig mellem kompositionsarbejde i form af bestillingsværker for små kammerensembler, og koncertvirksomhed og arbejde i studie med mit soloprojekt. Til det kommer det så ret meget administrativt arbejde med ansøgninger og regnskab, mails, osv. Det troede jeg ikke, når jeg ville blive musiker, men det føles som at det er det, jeg bruger mest tid på.

Hvad var det vigtigste, du fik med fra uddannelsen?
Det vigtigste var at jeg traf en masse andre musikere og hurtigt fik et stort netværk i København, som jeg akkurat var flyttet til. Jeg spillede en masse koncerter og fik skrevet en masse små kompositioner. Jeg synes det var spændende at blive tvunget til at samarbejde med musikere som var meget forskellige fra mig selv, jeg fik sat mig selv og mit virke i perspektiv. Og så fik jeg troen på at jeg faktisk var god til at lave musik, det troede jeg ikke rigtig på inden jeg startede på RMC.

Hvordan ser fremtiden ud i musikbranchen?
Jeg tror der er en generel tendens til at man skal kunne lidt af det hele, og det synes jeg er fedt egentlig. Nu hvor jeg bor i USA får jeg virkelig sat støttemulighederne vi har i Norden i perspektiv. Vi er sindssygt heldige at have så meget offentlig støtte til kultur, og jeg håber det ikke forsvinder de kommende år. Her i rovkapitalismens land arbejder folk virkelig meget i tillæg til sin musik. Det skaber en energi som kan være god, men samtidig så synes jeg ofte kvaliteten lider under at folk ikke har nok tid til virkelig at fordybe sig. Jeg håber streamingmodellen bliver bedre for mindre, uafhængige artister.

Tobias Johannes Pfeil, dimitteret i 2016

Hvad beskæftiger du dig med i dag?
Jeg er freelancer og arbejder med mange forskellige projekter. Jeg har mit eget projekt, Tobi Duchampe, som er et kunst/performanceprojekt som stadig skifter karakter og form. Ved siden af producerer jeg musik til teater og film, og spiller i bands. Jeg driver også koncertserien og undergrundslabelet Fake Boom.

Hvordan ser en typisk arbejdsuge ud for dig?
Min hverdag er meget variabel og meget uforudsigelig. Men det kan jeg også godt lide. Når jeg er i gang er det non-stop. En uge måske på tour et sted i Europa, hvor vi spiller hver aften. Så måske en uge hvor jeg arbejder med en teaterforestilling. Så måske en uge hvor jeg catcher op med mine e-mails og mikser på mine tracks til mit eget projekt.

Hvorfor valgte du Musiker-uddannelsen?
Siden jeg var 10 år gammel vidste jeg, at jeg ville arbejde med musik. Jeg søgte Musiker-uddannelsen på RMC da jeg var interesseret i at være instrumentalist i en række forskellige kontekster og havde behov for en uddannelse, der gav mig masser af stimuli og frihed til at udforske meget på egen hånd.

Hvad var det vigtigste, du fik med fra uddannelsen?
Sindssygt mange impulser og refleksioner fra medstuderende og underviserne. Jeg fik mulighed for at have timer med nogle rigtig seje folk som virkelig gav mig indblik i hvordan man kan gøre musikken til en livsstil. Samtidig lærte jeg rigtig meget om digital musikproduktion, hvilket er essentielt for alt jeg laver nu.

Hvordan ser fremtiden ud i musikbranchen?
Musik er tidløst og universelt i sig selv. Så den er jeg ikke bange for. Branchen skyder sig selv i foden fordi den skaber afgrænsede arenaer og udtryk den så kapitaliserer på til der ikke er mere at hente. Jeg fokuserer på musikken, og den frihed der opstår i det musikalske øjeblik, og tænker ikke så meget på branchen udover at jeg tager kontakt og forsøger at samarbejde med de mennesker jeg synes har gang i noget spændende.

Jonatan Uranes, dimitteret i 2017

jonatan_uranes1.jpg

Hvor arbejder du i dag?
Om jeg skal mikse, lodde, dubbe, programmere eller designe, så gør jeg det stort set hjemme i min lejlighed. Om jeg skal larme, gør jeg det i mit øvelokale. Skal jeg fremføre noget, så sker det tit på spillesteder eller i huse. Jeg har også et sidejob som butiksmedarbejder i Brinck Elektronik, hvor jeg tjener mine penge.

Hvordan ser en typisk arbejdsuge ud for dig?Alle dage er forskellige. Jeg har ikke rigtig nogen rutiner. For nylig tog jeg for eksempel på turné med min støjrock-duo Uraño. I halvåret op til turnéen gik der meget tid med at sende en masse mails til arrangører, komponere/indspille/mikse vores udgivelse, designe omslag og turnégrafik, dubbe kassettebånd, programmere hjemmeside og ikke mindst øve på vores musik.

Hvorfor valgte du Musiker-uddannelsen?
Fordi det er den uddannelse jeg kender til, der passer bedst ind med mine visioner om hvad musik er og kan være. Grunden til at jeg uddannede mig overhovedet er fordi jeg havde lyst til udforske min musik på fuld tid, uden at skulle være økonomisk afhængig af det.

Hvad var det vigtigste, du fik med fra uddannelsen?
Der er mange gode ting jeg har lært af at gå på RMC. Deriblandt at jeg ikke så godt kan lide at forholde mig akademisk når jeg laver min støj. Måske vigtigst af alt har jeg mødt mange mennesker som jeg nok ellers ikke ville have kommet i kontakt med. Og haft utallige samtaler om musik jeg ikke har kunnet finde andre steder.

Undervisere

Herunder kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i det aktuelle studieår, både fastansatte og timelærere.

RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet, hvad angår genre og faglighed.

Du tilbydes som studerende et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere.

Inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

I forbindelse med kurser, projekter og lignende vil du desuden have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere.

Kunstnerisk Udviklingsarbejde

Niels Lyhne Løkkegaard

Nikolaj Hess

Jacob Anderskov

Qarin Wikström

Kasper Tranberg

Anders Mathiasen

Sharin Foo

Nina Persson

Kunstnerisk Udviklingsarbejde – individuel, faglig vejledning

Britt Hein Jespersen

Cæcilie Trier

Sophie Ziedoy

Pablo Llambias

Nikolaj Hess

Anders P. Jensen

Christian Taagehøj

David Elberling

Helle Pagter

Nina Persson

Marie Fisker

Simon Van Deurs Formann

Nis Bysted

Qarin Wikström

Simon Toldam

Henriette Sennenvaldt

Casper Henning Hansen

Rune Risager

Maria Dybbroe

Lars Hannibal

Simon Kjær

Andrew Baardsen

Martin Glaz Serup

Soho Rezanejad

Anders Vestergaard

Emil Palme

Asger Nordtorp Pedersen

Anna Kruse

Greg Debicki

Alexandra Murphy

Nicholas Kincaid

Orhan Özgür Turan

Felix Ewert

Anders Bach Pedersen

Julia Holter

Jakob Høyer

Anders Ørsager

Nils Raae

Hannah Schneider

Szymon Weiss

Anna Lidell

Christian Balvig

Joel Krozer

Anja Tietze Lahrmann

Peter Bruun

Joakim Lindmark Moesgaard

Pia Vakle

Niclas Knudsen

Sofie Birch

Thorsten S. Høeg

Birk Storm

Hari Shankar Kishore

Agnes Hartvig

Peter Kvint

Bachelorprojekt

Nikolaj Hess

Sharin Foo

Qarin Wikström

Nina Persson

Specialisering

David Elberling

Louise Dam Eckardt Jensen

Nikolaj Hess

Anja Jacobsen

Simon Van Deurs Formann

Randi Pontoppidan

Nis Bysted

Lykke Meyer Jacobsen

Rune Risager

Jens Ramon Murqa Meinert

Anders AC Christensen

Marie Louise Buch

Sofia Stål

Nana Fagerberg

Nicolai Kornerup

Niclas Knudsen

Thorsten S. Høeg

Mary McGovern

Musikpædagogik og læring

Malene Bichel

Jens Skou Olsen

Mikkel Snorre Wilms Boysen

Sophie Ziedoy

Kim Boeskov

Maria Westvall

Komposition

Niels Lyhne Løkkegaard

Bjarke Porsmose

Soffie Viemose

Simon Van Deurs Formann

Kasper Staub

Thomas Bryla

Marie Fisker

Anders P. Jensen

Nick Martin

Kunst- og kulturstudier

Rune Søchting

Mads Emil Dreyer

Nanna Balslev

Micaela Kühn Jara

Mimmi Bie

Jakob Weigand Goetz

Henrik Marstal

Anders P. Jensen

Uddannelsesansvarlig

Uddannelses-koordinator

Claus Finderup

cf@rmc.dk

Studieordning (BMus M)

Om RMC

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) tilbyder den højeste uddannelse inden for rytmisk samtidsmusik – et mangefacetteret begreb, som rummer vidtforgrenede udtryksformer inden for blandt andet rock, pop, jazz, urban, metal og elektronisk musik.

 

Rytmisk samtidsmusik er en skabende og performativ kunstform, som bygger på et grundlag af dybe faglige og kulturelle traditioner.

 

På RMC er rytmisk samtidsmusik karakteriseret ved åbenhed, nysgerrighed, mangfoldighed og kritisk stillingtagen.

RMC's vision 2019-2022

RMC er en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik.

 

På RMC udvikler studerende og ansatte sig i et dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning.

 

RMC uddanner fremtidens innovatorer, som skaber musik og musikopleveler, der beriger og bevæger.

 

Båret af dyb indsigt og højt udviklet kunnen træder RMC’s dimittender aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt.