Music Performance - Nordic Master: The Composing Musician

Kandidatuddannelsen Nordic Master: The Composing Musician er en toårig uddannelse og en specialiseringsmulighed inden for kandidatuddannelsen Music Performance for studerende, der ønsker at fokusere på komposition. Uddannelsen drives af RMC i partnerskab med Norges Musikkhøgskole i Oslo og Högskolan för Scen och Musik i Gøteborg – to af uddannelsens fire semestre gennemføres på disse partnerinstitutioner. Uddannelsens formål er at kvalificere den studerende yderligere til arbejdsmarkedet ved at bygge oven på den studerendes bacheloruddannelse og styrke og udfordre den studerendes personlige, kunstneriske projekt og musikalske udtryk. Uddannelsen har den studerende i centrum og lægger i høj grad op til, at den studerende selv tilrettelægger de faglige forløb, så den studerende får mulighed for at tilegne sig de kompetencer, der bedst støtter op om den studerendes kunstneriske projekt.

Ansøgning

Hvem kan søge?

Adgangskravet til uddannelsen er enten en bestået bacheloruddannelse som Musiker fra RMC, en relevant bacheloruddannelse fra et andet dansk musikkonservatorium eller en relevant bacheloruddannelse fra et udenlandsk musikkonservatorium.

Konservatoriet kan ud fra en konkret vurdering anerkende andre kunstnerisk baserede bacheloruddannelser i musik som adgangsgivende.

En dansk bacheloruddannelses relevans vurderes i henhold til konservatoriernes meritaftale. I aftalen finder du en oversigt over, hvilke uddannelser der betragtes som adgangsgivende på de enkelte kandidatuddannelser. Link til oversigten her.

Vær opmærksom på, at konservatoriets kandidatuddannelser har et kvoteret antal studiepladser, og at optagelse vil ske på baggrund af en konkret bedømmelse af ansøgernes evner og færdigheder.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via RMCs Varbi Admission-system
Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer. Du skal ikke mere indsende fysiske eksemplarer af din ansøgning. Krav til ansøgningens indhold er beskrevet nedenfor og i selve ansøgningsskemaet.

Du kan søge fra 2. januar 2019 kl. 00:00 CET.

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indeholde:

 • Et udfyldt ansøgningsskema
   
 • Et personligt portfolio, der indeholder digitalt dokumenteret kompositorisk arbejde, som ansøgeren har været ansvarlig for, og som giver et godt billede af, hvem ansøgeren er som komponist og skabende musiker – samlet varighed 15 minutter. Der kan indgå flere forskellige eksempler i det afleverede materiale. Ansøgeren skal desuden vedlægge en kort redegørelse for, hvilke overvejelser ansøgeren har gjort sig i forbindelse med det afleverede kompositoriske materiale samt en creditliste med præcis angivelse af egen og eventuelt andres roller i forbindelse med tilblivelsen af musikken. Noder eller anden værkdokumentation kan eventuelt vedlægges.
   
 • Et cv, hvori ansøgeren beskriver sin faglige baggrund og erfaring som musiker inden for komposition og udøvende virke.
   
 • Dokumentation for afsluttet eller forventet afsluttet bacheloruddannelse.
  Dvs. enten eksamensbevis inklusive Diploma Supplement eller studiebevis der dokumenterer studiefremdrift og indhold af beståede fag og som bekræfter at bacheloruddannelsen afsluttes senest 1. juli 2019.

Øvrige bilag vil ikke indgå i bedømmelsen.

ANSØGNINGSFRIST

Alt skal sendes inden fristen den 28. februar 2019 kl. 23:59:59.

Optagelsesprøve

Hvem kommer til indstillingsprøve?

Alle ansøgere, der opfylder adgangskravet, prøves ved en indstillingsprøve.

Ansøgere, der har bestået en relevant udenlandsk bacheloruddannelse eller en dansk bacheloruddannelse, der ikke er direkte adgangsgivende ifølge konservatoriernes meritaftale, vil få deres sag behandlet individuelt. Hvis ansøgningen godkendes, prøves ansøgeren ved en indstillingsprøve.

For eksterne ansøgere, der har bestået en bacheloruddannelse, der ikke er direkte adgangsgivende, gælder det generelt, at jo nærmere uddannelsen er beslægtet med den kandidatuddannelse, der søges på RMC, jo større vil muligheden være for, at ansøgningen bliver godkendt.

Alle ansøgere modtager en mail senest i midten af uge 10. For ansøgere, hvis ansøgning er godkendt, indeholder mailen oplysninger om tidspunktet for indstillingsprøven.

Hvornår afholdes der indstillingsprøve?

Indstillingsprøven afholdes i uge 14.

Indstillingsprøvens form og indhold

Indstillingsprøven består af en koncert og en samtale.

 • Koncert
  Ansøgeren spiller på sit hovedinstrument et selvvalgt repertoire med egen gruppe (minimum én anden person, som synger eller spiller et instrument). Repertoiret skal indeholde materiale komponeret og/eller arrangeret af ansøgeren og der skal indgå improvisation.
  Varighed: 10 minutter inklusive eventuelle skift.
 • Samtale
  Samtale med panelet med udgangspunkt i ansøgerens koncert, personlige portfolio og skriftlige ansøgning. Ansøgeren gennemfører samtalen alene over for et panel bestående af to bedømmere.
  Varighed: 10 minutter.

bedømmelse

Efter indstillingsprøven foretages en samlet bedømmelse af koncerten, samtalen og det personlige portfolio. Ved bedømmelsen lægges der vægt på ansøgerens kunstneriske og faglige niveau samt på ansøgerens studieprojektplan.

EFTER INDSTILLINGSPRØVEN

OPTAGELSE

Efter indstillingsprøven træffer konservatoriet afgørelse om optagelse. Udvælgelsen sker på baggrund af de opnåede resultater fra prøven. 

Der optages normalt 2 studerende på uddannelsen. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet ikke garantere alle kvalificerede ansøgere en studieplads.

Ansøgere vil i begyndelsen af april via mail få at vide, om de er optaget.

STUDIESTART

Indstillingsprøven afholdes med henblik på studiestart førstkommende august efter prøven.

VENTELISTE

Et begrænset antal ansøgere, som er kvalificerede til optagelse, men som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, kan blive tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juli kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

SYGDOM I FORBINDELSE MED INDSTILLINGSPRØVEN

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis ansøgeren ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. Lægeerklæringen skal være konservatoriet i hænde senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for prøven. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og ansøgeren vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Ansøgeren skal selv betale for lægeerklæringen.

SPROG VED INDSTILLINGSPRØVEN

Indstillingsprøven gennemføres normalt på dansk. I de tilfælde, hvor en ansøger ikke taler eller forstår dansk, gennemføres prøven på engelsk.

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS-point, som svarer til 2 årsværk á 1.620 timer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

Kandidatuddannelsen rummer studier på videregående niveau, hvor der naturligt lægges vægt på fordybelse, individuelle valgmuligheder og innovation med henblik på at styrke den studerende kunstneriske profil, og hvor der i tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbet tages afsæt i den studerendes studieprojektplan.

Af uddannelsens fire semestre gennemføres to på RMC og to på de to partnerinstitutionerne efter følgende plan:

1. semester gennemføres ved RMC
2. semester gennemføres ved Norges Musikkhøgskole i Oslo
3. semester gennemføres ved Högskolan för Scen och Musik i Gøteborg
4. semester gennemføres ved RMC

Hvert semester vil en af partnerinstitutionerne desuden være vært for et fælles intensivmodul af en uges varighed for alle studerende på uddannelsen. Intensivmodulet går på skift mellem de tre partnerinstitutioner. Udover at være et intensivt kursusmodul med fokus på blandt andet komposition og performance, vil der på modulet også være fokus på at styrke netværket på tværs af alle studerende på uddannelsen.

Undervisningen er i væsentligt omfang tilrettelagt som selvstændigt projektarbejde, hvor den studerende inden for fastlagte rammekrav – og på baggrund af individuel, faglig vejledning – selv tilrettelægger de faglige forløb. Der indgår i et vist omfang ugentlig undervisning og fælles moduler, og en del af undervisningen samlæses med studerende på andre uddannelsesretninger på kandidatniveau.

Uddannelsen er bygget af fagområderne Komposition/Performance, Semesterprojekt og Valgfag, hvoraf det helt centrale fag er Semesterprojekt. I faget udvikler og gennemfører den studerende hvert semester ét afsluttet, kunstnerisk projekt. Semesterprojekterne vil have forskelligt fokus og kan for eksempel være tværkunstneriske eller kredse omkring performance. Udviklingen af de færdigheder, den viden og de kompetencer, der skal understøtte projekterne, finder sted inden for fagene Komposition/Performance og Valgfag, som tilrettelægges i dialog med vejlederen.

Der er i uddannelsen gode muligheder for at trække på de mange stærke faglige miljøer samt de faglige netværk, som de tre partnerinstitutioner tilsammen besidder.

Uddannelsen afsluttes med et kandidatprojekt inden for faget Komposition/Performance. Kandidatprojektet består dels af en kunstnerisk produktion, hvori den studerende både er komponist og udøver, dels af en skriftlig rapport, hvori den studerende præsenterer sine refleksioner over projektets proces og resultater.

I tabellen nedenfor er vist, hvordan fag og ECTS-point fordeler sig på uddannelsen.

FAG

1. SEM

2. SEM

3. SEM

4. SEM

ECTS PR. FAG

Komposition/ Performance

15

15

15

 

45

Semesterprojekt

7,5

7,5

7,5

 

22,5

Valgfag

7,5

7,5

7,5

 

22,5

Kandidatprojekt

 

 

 

30

30

ECTS i alt

30

30

30

30

120

I uddannelsens studieordning kan der læses mere om uddannelens formål og opbygning samt findes uddybende beskrivelser af uddannelsens enkelte fag – klik på linket til højre eller på det enkelte fag i tabellen ovenfor.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og der er mødepligt til undervisningen. Undervisningssproget er som udgangspunkt skandinavisk, dog vil der i det omfang, det er nødvendigt, også blive undervist på engelsk.

Karrieremuligheder

De uddannede musikere finder oftest beskæftigelse som musikere og komponister i bandsammenhæng samt inden for tv, radio, teater og film med videre. Dimittender vil i løbet af uddannelsen have etableret stærke professionelle netværk i tre af Nordens stærkeste musikmiljøer og vil dermed have gode forudsætninger for at kunne skabe en bæredygtig og internationalt forankret karriere. I studieordningen kan der læse mere om de færdiguddannede kandidaters kvalifikationer.

Undervisere

Her under kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i det aktuelle studieår, både fastansatte og timelærere - klik på navnet for at se mere om den enkelte.

RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet hvad angår genre og faglighed. De studerende tilbydes et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere, og inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

Desuden vil du på uddannelsen have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere i forbindelse med kurser, projekter og lignende.

Music Performance:

Anders Mathiasen

Kasper Tranberg

Torben Snekkestad

Simon Toldam

Jens Skou Olsen

Nis Bysted Andersen

Lars Greve

Anders Mathiasen

Kresten Osgood

Kasper Tranberg

Marcus Winther-John

Jeppe Just Christensen

Pablo Llambias

 

Valgfag:

August Wanngren, Niklas Schack, Diana Tørsløv, Jacob Eriksen, Morten Büchert, Lars Greve, Marcus Winther-John, Jeppe Zeeberg, Rasmus Kjærgaard, Kresten Osgood, Anders Banke, Mads Emil Nielsen, Thorsten Høeg, Pablo Llambias, Flemming Agerskov, Jeppe Just, Kasper Tranberg og Marc Facchini-Madsen.

Uddannelsesansvarlig

Uddannelses-koordinator

Claus Finderup

cf@rmc.dk