Music Management

Music Management er en uddannelse for dem, der brænder for at være en del af fremtidens musikbranche. Music Management kvalificerer dig til arbejde med ledelse, udvikling og drift i musikbranchen og beslægtede oplevelses- og kulturindustrier. Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer teori og praksis i spændingsfeltet mellem samfundsfag og humaniora. Gæsteundervisere og praktikophold bidrager til at styrke både nationale og internationale netværk, ligesom RMC’s eget studiemiljø byder på frugtbare relationer på tværs af konservatoriets uddannelser. 

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE?

Det kan du læse om her på siden under ANSØGNING og OPTAGELSESPRØVE nedenfor.

Tidslinje

 • Uddannelsen åbner for ansøgninger: 15. oktober 2021.
 • Online informationsmøde via Zoom: 9. november 2021 - 17:00 på dansk, 18:00 på engelsk.
 • Frist for online ansøgning: 1. december 2021 kl. 12:00.
 • 1. runde: 3-7. januar 2022. Du er ikke selv til stede.
 • Svar på 1. runde: Senest 12. januar 2022 via mail.
 • 2. runde: 24-28. januar 2022. Du deltager i prøven på RMC.
 • Svar på 2. runde: 17. februar 2022 via e-mail.
 • Studiestart: 15. august 2022.

Se også generel information om ansøgning og optagelse HER

Ansøgning

HVEM KAN SØGE?

Du skal have afsluttet en studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), erhvervsuddannelseseksamen (eux) eller kunne dokumentere en tilsvarende, afsluttet udenlandsk uddannelse. Der gives ikke dispensation fra dette krav. 
Hvis du ikke har bestået en gymnasial ungdomsuddannelse endnu, skal du uploade dokumentation fra din uddannelsesinstitution hvor det fremgår, at ungdomsuddannelsen vil være bestået inden studiestart.
Hvis du har en anden videregående uddannelse (fx fra universitetet), skal du alligevel uploade eksamensbevis fra bestået ungdomsuddannelse, da den er adgangsgivende.

Optagelsesprøven på RMC er ikke koordineret med uddannelser på andre konservatorier. Du må gerne søge ind på flere konservatorier. Du kan også godt søge flere uddannelser på RMC samtidig, men optagelsesprøverne er ikke koordinerede.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via Studieoptag.
Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer.  

HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?

I ansøgningen bliver du bedt om at svare på følgende:

 • Hvad er din motivation for at søge ind på Music Management?
  Beskriv hvordan uddannelsen er et relevant skridt på vejen mod dine mål for fremtiden.
  (Max 1000 anslag)
 • Hvor ser du dig selv karrieremæssigt om 5 år?
  (Max 1000 anslag)
 • Diskuter en relevant, aktuel og afgrænset udfordring i musikbranchen.
  Du skal foretage en vinkling/afgrænsning af det valgte emne og du skal argumentere for dine synspunkter.
  Din diskussion skal afspejle din viden om musikbranchen samt demonstrere dine evner til refleksion og skriftlig formidling.
  Kildehenvisninger ses gerne.
  (Max 2400 anslag)
 • Evt. supplerende bemærkninger.
  (Max 500 anslag)
 • Angiv og beskriv dine 4 vigtigste musikbranche-relevante joberfaringer.
  (Max 400 anslag per erfaring)

I ansøgningen vil du blive bedt om at uploade følgende dokumenter:

 • Eksamensbevis
  Eksamensbeviset skal være på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

Øvrige bilag vil ikke indgå i bedømmelsen.

ANSØGNINGSGEBYR

Det koster 500 DKK at søge ind på en bacheloruddannelse på RMC. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan efter ansøgningsfristens udløb ikke refunderes. 

ANSØGNINGSFRIST

Fristen for ansøgninger er 1. december kl. 12:00 CET. Hvis denne dato falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er ansøgningsfristen kl. 12:00 CET den førstkommende hverdag.

Optagelsesprøve

HVEM KOMMER TIL OPTAGELSESPRØVE?

Alle der søger om optagelse på bacheloruddannelsen Music Management, får bedømt deres ansøgning ved optagelsesprøvens 1. runde.

OPTAGELSESPRØVENS FORM OG INDHOLD

Optagelsesprøven foregår i to runder:

1. runde består af en bedømmelse af din skriftlige ansøgning.

2. runde består af en tilstillet opgave med efterfølgende fremlæggelse af din løsning, fremlæggelse af et selvvalgt projekt samt en samtale.
Prøven gennemføres på RMC.

1. RUNDE - Bedømmelse af Skriftlig Ansøgning

Ved optagelsesprøvens 1. runde vurderer et bedømmelsespanel din skriftlige ansøgning. Du er ikke selv til stede under vurderingen.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på:

 • Din evne til refleksion og skriftlig formulering.
 • Dit generelle kendskab til musikbranchen.
 • Din erfaring med at udvikle og/eller drive projekter i musikbranchen eller beslægtede brancher.
 • Din motivation for at søge om optagelse på uddannelsen.

Der bliver IKKE lagt vægt på, om du selv kan spille et instrument. Uddannelsen sigter ikke på at uddanne musikere til at administrere egen karriere.

Bedømmelsespanelet består af tre bedømmere.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

UDVÆLGELSE EFTER 1. RUNDE

På baggrund af bedømmelsen udvælges et antal ansøgere, der går videre til optagelsesprøvens 2. runde.

Det er en forudsætning for at gå videre til 2. runde, at 1. runde er bestået.

Alle ansøgere får svar på 1. runde via mail. For ansøgere, der går videre til optagelsesprøvens 2. runde, indeholder mailen oplysninger om det præcise tidspunkt for prøven.

Alle ansøgere, der ikke går videre til 2. runde, tilbydes en kort telefonsamtale på 5 minutter med den ansvarlige prøveleder, som vil uddybe dit bedømmelsesresultat med udgangspunkt i de anvendte bedømmelseskriterier.

2. RUNDE - TILSTILLET OPGAVE, fremlæggelse & samtale

Anden runde af optagelsesprøven består af en tilstillet opgave med efterfølgende fremlæggelse af din løsning, fremlæggelse af et selvvalgt projekt samt en samtale. Prøven finder sted på RMC.

 • Tilstillet opgave
  • Du skal vælge og løse én opgave ud af to tilstillede muligheder.
   Opgaven tager udgangspunkt i et realistisk scenarie fra musikbranchen og løses individuelt i et anvist prøvelokale.
   Varighed: 30 minutter.
 • Fremlæggelse
  • Fremlæggelse af din løsning på den tilstillede opgave.
   Varighed: 5 minutter.
    
  • Præsentér et musikbrancherelevant projekt du tidligere har arbejdet med.
   Præsentationen forberedes hjemmefra og må gerne indeholde visuel præsentation (powerpoint, whiteboard, etc).
   Varighed: 5 minutter.
 • Samtale
  • Samtalen tager udgangspunkt i din skriftlige ansøgning, fremlæggelsen af din løsning på den tilstillede opgave og fremlæggelsen at dit selvvalgte projekt.
   Du får lejlighed til at uddybe og perspektivere dine professionelle mål og din motivation for at søge optagelse på uddannelsen.
   Varighed: 10 minutter.

Fremlæggelse og samtale gennemføres over for et panel bestående af tre bedømmere. Du må ikke tage andre personer med til prøven.

BEDØMMELSE EFTER 2. RUNDE

Efter 2. runde foretages en samlet bedømmelse af dine fremlæggelser og samtalen.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på:

 • Dine faglige kompetencer herunder evner til idéudvikling og nytænkning.
 • Din evne til refleksion.
 • Din evne til at udvikle og realisere projekter i musikbranchen selvstændigt og i samarbejde med andre.
 • Dine professionelle mål og din motivation for at søge optagelse på uddannelsen.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

EFTER PRØVEN

OPTAGELSE

Efter prøvens 2. runde optages et antal ansøgere. Udvælgelsen sker på baggrund af de opnåede resultater fra prøvens 1. og 2. runde. Der tages ved udvælgelsen desuden hensyn til musiklivets behov.

Der optages normalt 7 studerende på uddannelsen. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet blive nødt til at give afslag til ansøgere, selvom de har bestået optagelsesprøven.

Du vil via mail få at vide, om du er optaget.

Alle ansøgere, der ikke bliver optaget, tilbydes en kort telefonsamtale på 8 minutter med den ansvarlige prøveleder, som vil uddybe dit bedømmelsesresultat med udgangspunkt i de anvendte bedømmelseskriterier.

VENTELISTE

Et begrænset antal ansøgere, som er kvalificerede til optagelse, men som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, kan blive tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juni kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

SYGDOM I FORBINDELSE MED OPTAGELSESPRØVEN

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis du ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. RMC skal have din lægeerklæring senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for din prøve. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og du vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

SPROG VED OPTAGELSESPRØVEN

Optagelsesprøven gennemføres normalt på dansk. I de tilfælde, hvor en ansøger ikke taler eller forstår dansk, gennemføres prøven på engelsk.

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen er normeret til 180 ECTS-point, som svarer til 3 årsværk á 1.620 timer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

Uddannelsen består af en vifte af fag, som sammen klæder dig på til en karriere i musikbranchen, og som blander generelle samfundsfaglige og humanistiske fagområder, som økonomi, jura, kommunikation med professionsrettede studier.

Undervisningen veksler mellem dialogbaserede forelæsninger, gruppearbejde, projekt- og praktikforløb med vejledning, skriftlige opgaver samt seminarer og virksomhedsbesøg. Undervisningen afvikles fortrinsvis inden for én årgang, dog kan fag og projekter afvikles på hold, der sammensættes på tværs af årgange og/eller uddannelser. I løbet af uddannelsen er det muligt at søge om et udvekslingsophold på en videregående uddannelsesinstitution i udlandet eller et praktikophold i en virksomhed i udlandet.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvori du analyserer en selvvalgt problemstilling med relation til musikbranchen.

Uddannelsen har opbygget et internationalt netværk af virksomheder i musikbranchen, lige fra små enkeltmandsfirmaer til store multinationale selskaber. Den studerende får adgang til dette netværk, hvilket giver den studerende mange fordele både under studierne og i forhold til den studerendes senere erhvervsvalg. Netværket sikrer også, at uddannelsen altid er opdateret i forhold til udviklingen i branchen. I den daglige undervisning benyttes ofte gæsteundervisere fra musikbranchen.

I tabellen nedenfor er vist, hvordan fag og ECTS-point fordeler sig på uddannelsen.

FAG 1. SEM 2. SEM 3. SEM 4. SEM 5. SEM 6. SEM ECTS PR. FAG
Branchestudier 2,5 2,5 2,5 2,5 30   40
Projektledelse
og Specialisering
5 5 5 5   10 30
Økonomi 15           15
Strategi 7,5           7,5
Organisation
og
Ledelse
  15         15
Musikforståelse   7,5         7,5
Musiksociologi     15       15
Musikjura     7,5       7,5
Kommunikation
og
Markedsføring
      15     15
Innovation
og Entreprenørskab
      7,5     7,5
Bachelorprojekt           20 20
ECTS i alt 30 30 30 30 30 30 180

I uddannelsens studieordning kan der læses mere om uddannelens formål og opbygning samt findes uddybende beskrivelser af uddannelsens enkelte fag – klik på linket til højre.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og der er mødepligt til undervisningen. Undervisningssproget er som udgangspunkt dansk, men undervisere kan tilbyde undervisning på engelsk til enkeltpersoner eller små grupper efter behov. Undervisning med udenlandske gæstelærere eller i forbindelse med studierejser vil dog typisk foregå på engelsk.

Efter endt uddannelse vil Music Managers have opnået indsigt i musikbranchens virksomhedsområder, aktiviteter, produktionsvilkår og metoder samt praktisk erhvervserfaring inden for udvalgte områder af musikbranchen eller relaterede industrier. Uddannede Music Managers vil have indsigt i virksomhedens grundlæggende økonomiske, juridiske og ledelsesmæssige forhold samt omgivelser og rammebetingelser, der influerer på disse. Hertil kommer indsigt i musikkens historie, genrer, stilarter, samspillet mellem musik, kultur og samfund samt musikkens kunstneriske udtryk, skabende processer, teoretiske begreber og terminologier. Bacheloruddannelsen giver grundlag for videre studier på en kandidatuddannelse på en anden videregående uddannelsesinstitution. RMC udbyder ikke MM- uddannelsen på kandidatniveau.

Karrieremuligheder

Uddannelsen kvalificerer Music Managers til en bred vifte af job inden for musikbranchen, for eksempel hos musikselskaber, bookingbureauer, managementvirksomheder, festivaler, spillesteder, medie- og internetvirksomheder samt lignende jobs inden for beslægtede oplevelses- og kulturindustrier. Beskæftigelsesmulighederne er afhængige af både markedskonjunkturer i branchen og kulturpolitiske prioriteringer og kan derfor være svingende.

Victoria Løie Jespersen, dimitteret i 2018

 

 

 

 

 

Hvor arbejder du i dag?
Jeg arbejder som A&R på Warner Music Danmark. 

Hvorfor valgte du at studere Music Management?
Jeg havde arbejdet i musikbranchen i nogle år og ikke kunne se mig selv lave andet. Jeg havde virkelig svært ved at se mig selv studere videre og kunne bare ikke finde en skole eller uddannelse, der føltes rigtig for mig. Men da jeg blev gjort opmærksom på Music Management, gav det der med uddannelse egentlig meget god mening for mig.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Jeg bruger det meste af min tid på at være i dialog med både artister, producere/sangskrivere, managers, publishers og bookere. Jeg skal fordele min tid og energi, så godt jeg kan, på de artister, jeg allerede arbejder med, og de artister, jeg ikke arbejder med endnu.

Jeg lytter naturligvis også til virkelig meget musik. Jeg synes dialogen om musik er vigtig og forsøger altid at give konstruktiv feedback – også selvom det er artister, jeg ikke arbejder med hver dag. Selvom det er et meget fleksibelt og dynamisk job, så møder jeg ind på kontoret fra 9-17 som de fleste andre, men når man arbejder med kreative individer, kan man dog ikke regne med de faste arbejdstimer. Telefonen ringer søndag aften, og nogle gange skal man bare stå på Rust kl. 2 fredag nat med en kildevand.

Hvad var det vigtigste du fik med fra uddannelsen?
Uden tvivl de mennesker jeg har mødt. De har gjort min verden meget større, og det er måske noget af det mest værdifulde man kan opleve.

Hvor er dine studiekammerater i dag?
Vi er en blanding af bookere, managers, producere og label-entreprenører. Allesammen stadig i musikbranchen, så vi kan næsten ikke undgå hinanden.

Theodor Clausen, dimitteret i 2017

 

 

 

 

 

Hvor arbejder du i dag?
Jeg er promoter og koncertarrangør hos Live Nation, hvor jeg til dagligt arbejder med booking og opsætning af koncerter med internationale artister i Danmark. 

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Hektisk… men sjov. Vi opsætter +400 koncerter om året på en lang række venues og festivaler, så der er rigtig meget kommunikation med internationale bookingagenter, spillesteder, festivaler og en lang række andre interessenter. Jeg har en nogenlunde fast kontortid om dagen og 1-2 koncerter om ugen i aftentimerne. Derudover er der diverse udenlandsrejser og festivaler, hvor netværk og nye artister opdyrkes.

Hvad var det vigtigste, du fik med fra uddannelsen?
Netværket og venskaberne til de andre studerende. Også dem fra de andre linjer. Desuden kan jeg takke min praktik hos Roskilde Festival for, hvad jeg laver i dag.

Bruger du din faglighed i dit nuværende arbejde?
Bestemt. Særligt jura, projektledelse og økonomi. Desuden er faget branchekendskab en god måde at få en større forståelse for, hvordan de forskellige aktører i den danske branche arbejder.

Hvor er dine studiekammerater i dag?
Alt lige fra PR, management, spillesteder, musiker og noget helt andet.          

Signe Tobiassen, dimitteret i 2017


Hvor arbejder du i dag?
Jeg arbejder som freelance og rejser meget både i ind- og udland, dels som konsulent/underviser og dels med mit band Nelson Can. Alt imens jeg færdiggør min kandidat i Management of Creative Business Processes på CBS – det en mega god overbygning til Music Management for dem, der gerne vil have en kandidat også.

Hvorfor valgte du at studere Music Management?
Jeg havde drømt om det, lige siden jeg gik i gymnasiet. Jeg vidste, at jeg gerne ville arbejde med musik eller andre kreative brancher og at det var inden for den administrative del af det, at jeg havde mine forcer. Det tog mig bare mange år at samle mig mod til at søge, og i dag tænker jeg at det var godt at jeg havde nogle års erfaring inden jeg kom ind, for det gjorde det nemmere for mig at sætte tingene i perspektiv og få det fulde udbytte af undervisningen.

Hvad var det vigtigste, du fik med fra uddannelsen?
Min klasse, og det sammenhold vi havde og stadig har sammen, har været fuldstændigt uvurderligt for mig. Selvfølgelig lærer man en masse utroligt vigtige ting og man får et fantastisk stort netværk, men den klasse man kommer i er, i min optik, den største ressource man får. Hvis ikke man kan fungere i et fællesskab og være en holdspiller, skal man vælge en anden uddannelse.

Bruger du din faglighed i dit nuværende arbejde?
Hele tiden. Al den viden, jeg har fået med mig fra Music Management, bruger jeg nærmest dagligt. Niveauet var tårnhøjt. Så højt, at det har fået kandidatuddannelsen til at føles meget overskuelig.

Vidste du, hvad du ville bruge din uddannelse til?
Nej, ikke præcist. Og jeg synes ikke der er noget i vejen med stadig at være søgende, når man søger ind. Glem fremdriftsreformen og karriereplaner et øjeblik og få fyldt dit hoved med så meget viden som muligt, så kan de tunge beslutninger komme bagefter.

Laura Nyhus Kaae, dimitteret i 2016


Foto: Thomas M. Jauk

Hvor arbejder du i dag?
Jeg er Label Manager for New Amsterdam Records i New York, der udgiver ny komponeret musik, der bevæger sig ud over og imellem eksisterende genrer. Vi er også involveret i livemusik-aktiviteter, uddannelsesinitiativer og podcasts.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag/uge/måned ud for dig?
Min hverdag er på en gang meget varieret og meget rutinepræget; mange af de samme opgaver skal løses for hver release, men samtidig er hver kunstner og hvert projekt så forskellige, at det aldrig bliver kedeligt. Jeg bruger meget tid på mails, telefonopkald og møder, både med artister, kolleger og samarbejdspartnere, og også en del tid på praktiske opgaver.

Derudover bruger jeg meget tid på at lytte til submissions, og jeg går til mange koncerter, både med vores egne artister og med artister eller projekter, som vi er interesserede i at udgive eller samarbejde med på anden vis. Det er en forholdsvist lille organisation, og jeg har tit mange kasketter på, på en gang.

Hvad var det vigtigste, du fik med fra uddannelsen?
Jeg fik en masse konkrete redskaber inden for fag, jeg ikke vidste så meget om før, som jura, økonomi og strategi. Derudover fik jeg sat ord og struktur på nogle arbejdsprocesser, jeg allerede arbejdede med, som projektledelse og markedsføring. Ikke mindst fik jeg et større kendskab til den branche og de mekanismer, der ligger bag musikken, og jeg fik udvidet og styrket mit netværk gevaldigt gennem branchekendskab, studieture, praktikophold og diverse projekter. 

Vidste du, hvad du ville bruge din uddannelse til?
Jeg vidste ikke præcis, hvad jeg ville efter uddannelsen, da jeg startede, men jeg har altid vidst, at jeg ville arbejde med den musik og kunst, som ligger uden for mainstreamen. Et par af mine studiekammerater havde en helt klar kurs for, hvor de skulle hen, allerede inden vi startede – jeg brugte de tre år på konservatoriet til at prøve forskellige ting af, hvilket jeg fik utroligt meget ud af. 

Hvordan ser du musikbranchens fremtid?
Der er så enormt meget talent og så utroligt mange gode ideer derude, og jeg synes det er spændende at følge med i og medvirke til, at nye koncepter og former for udgivelser, koncerter, markedsføring, partnerskaber, osv. er med til at skubbe udviklingen af branchen. Samtidig kan jeg godt være bekymret for den ikke-kommercielle musiks levevilkår i en branche, som går hurtigere og hurtigere, men en vigtig ting jeg har lært af mit nuværende arbejde er, at der er et publikum til al kunst – det gælder bare om at finde det. 

Undervisere

Herunder kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i det aktuelle studieår, både fastansatte og timelærere.

RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet, hvad angår genre og faglighed.

Du tilbydes som studerende et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere.

Inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

I forbindelse med kurser, projekter og lignende vil du desuden have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere.

Branchestudier

Christian Taagehøj

Projektledelse

Anette Kristensen

Musikforståelse

Anders P. Jensen

Musiksociologi

Henrik Marstal

Strategi

Bent Kragelund

Bachelorprojekt

Henrik Marstal

Økonomi

Flemming Olsen

Jura

Christina Klein

Innovation og Entreprenørskab

Anders Paarup

Kommunikation og Markedsføring

Josh Greenberg

Uddannelsesansvarlig

Uddannelses-koordinator

Claus Finderup

cf@rmc.dk

Studieordning (BA MM)

Om RMC

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) tilbyder den højeste uddannelse inden for rytmisk samtidsmusik – et mangefacetteret begreb, som rummer vidtforgrenede udtryksformer inden for blandt andet rock, pop, jazz, urban, metal og elektronisk musik.

 

Rytmisk samtidsmusik er en skabende og performativ kunstform, som bygger på et grundlag af dybe faglige og kulturelle traditioner.

 

På RMC er rytmisk samtidsmusik karakteriseret ved åbenhed, nysgerrighed, mangfoldighed og kritisk stillingtagen.

RMC's vision 2019-2022

RMC er en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik.

 

På RMC udvikler studerende og ansatte sig i et dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning.

 

RMC uddanner fremtidens innovatorer, som skaber musik og musikopleveler, der beriger og bevæger.

 

Båret af dyb indsigt og højt udviklet kunnen træder RMC’s dimittender aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt.