Musikproduktion

Uddannelsens formål er at uddanne musikproducere, som har en personlig stemme og en indgående erfaring med fagets håndværk og kunstneriske metoder, ikke mindst det nære kreative samarbejde med artister, sangskrivere, musikere, komponister og A&R mfl.

En studerende i musikproduktion udvikler og undersøger det at skabe et produkt af en musikalsk performance, typisk i koncertsituationer og i studiet. Det enkelte projekt definerer typisk hvad en musikproducer skal gøre for at skabe de bedste betingelser for at realisere den kunstneriske intention. Værktøjerne kan være alt fra lydteknik, dialog, feedback, komposition, tekstarbejde, arrangement, mix mv. Centralt står dog evnen til at kommunikere og skabe resultater sammen med og gennem andre. 

Med basis i grundlæggende teoretisk viden om musikproduktion, solide håndværksmæssige færdigheder og dybdegående kunstneriske og tværfaglige kompetencer arbejder dimittender professionelt med musikproduktion.

Uddannelsen tager udgangspunkt i din kunstneriske profil og har som mål at videreudvikle den. Du bliver en del af et mangfoldigt og inspirerende studiemiljø, hvor undervisere, vejledere og medstuderende udfordrer og stimulerer din udvikling. Uddannelsen er tilrettelagt som en blanding af skemalagt undervisning, praktik og intense projektperioder, og du får via konservatoriets vidtfavnende samarbejde med eksterne partnere i ind- og udland adgang til et omfattende fagligt netværk, som styrker dine beskæftigelsesmuligheder i en foranderlig musikbranche.

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE?

Det kan du læse om her på siden under ANSØGNING og OPTAGELSESPRØVE nedenfor.

Tidslinje for optagelse på bachelor musikproduktion:

 • Åbent hus på RMC: 5. november 2019 kl. 17:00
 • Frist for online ansøgning: 2. december 2019 kl. 12:00
 • Indkaldelse til 1. runde: Senest 13. december via e-mail
 • 1. runde: 6-9. januar 2020
 • Svar på 1. runde: Senest 15. januar 2020 via e-mail
 • 2. runde: 20.-21. januar 2020
 • Svar på 2. runde: 15. april 202 via e-mail
 • Studiestart: 17. august 2020

Se også generel information om ansøgning og optagelse HER

Ansøgning

HVEM KAN SØGE?

Udover gode musikalske, lydtekniske og samarbejdsmæssige færdigheder, skal du have gennemført så mange produktioner og derved opnået så stor erfaring og indsigt, at man ved optagelsesprøven tydeligt kan fornemme et personligt udtryk og en innovativ tilgang hos dig. Alle genrer og udtryk er velkomne.

Du skal være i stand til at tage ansvar for egen læring og kunne arbejde selvstændigt. Du skal i det hele taget være åben for at udvikle nye sider af dig selv som kunstner.

Endelig skal du have gode kommunikations- og samarbejdsevner, da musikproducere som et naturligt led i deres job skal kunne samarbejde med mange forskellige mennesker i pressede situationer.

Optagelsesprøven på RMC er ikke koordineret med uddannelser på andre konservatorier. Du må gerne søge ind på flere konservatorier. Du kan også godt søge flere uddannelser på RMC samtidig, men optagelsesprøverne er ikke koordinerede.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via Studieoptag.
Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer. 

HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?

I ansøgningen vil du blive bedt om at svare på følgende:

 • Beskriv din personlige motivation for at søge om optagelse på uddannelsen. (Max 1000 anslag)
 • Hvordan forestiller du dig, at uddannelsen kan hjælpe dig til at opnå dine kunstneriske og professionelle mål? (Max 1000 anslag)
 • Beskriv hvordan du ser fagområdet musikproduktion og de funktioner, der ligger inden for det. Hvordan indgår du i det? (Max 1000 anslag)
 • Beskriv din baggrund og erfaring, både som musikproducer og generelt musikrelaterede erfaringer. (Max 1200 anslag)
 • Beskriv hvilke erfaringer der har været vigtigst for dig. (Max 1000 anslag)
 • Angiv tidligere uddannelsesforløb (både på konservatorier og universiteter) og anden undervisning du har modtaget (Max 1000 anslag)

Øvrige bilag vil ikke indgå i bedømmelsen.

ANSØGNINGSGEBYR

Det koster 500 DKK at søge ind på en bacheloruddannelse på RMC. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan efter ansøgningsfristens udløb ikke refunderes. 

ANSØGNINGSFRIST

Fristen for ansøgninger er 1. december kl. 12:00 CET. Hvis denne dato falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er ansøgningsfristen kl. 12:00 CET den førstkommende hverdag.

Optagelsesprøve

  HVEM KOMMER TIL OPTAGELSESPRØVE?

  Alle der søger om optagelse på bacheloruddannelsen Musikproduktion på RMC, kommer til optagelsesprøve på konservatoriet.

  OPTAGELSESPRØVENS FORM OG INDHOLD

  Optagelsesprøven foregår i to runder:

  1. runde består af fremlæggelse af egen produktion samt en mixprøve.

  2. runde består af en fremlæggelse af produktion af tilstillet materiale, fremlæggelse af egen produktion og en samtale.

  1. RUNDE - FREMLÆGGELSE & MIX

  Prøven forløber i to dele – fremlæggelse af egen produktion og mixprøve.

  • Du skal fremlægge 2-3 eksempler på egen produktion - af musik, som du har produceret/indspillet/mixet. Minimum ét af værkerne skal være et værk, som du har produceret for andre - hvor du har produceret andres musikalske udtryk og/eller performance og ikke selv står som afsender. Musikken medbringes på USB-nøgle i filformatet WAV, AIFF eller MP3 og afspilles fra prøveleders computer. Samlet varighed 5 minutter.
    
  • Du skal også medbringe en credit-liste over de fremlagte produktioner med tydelig angivelse af egen rolle i produktionerne.
    
  • Umiddelbart herefter skal du mixe et tilstillet musikeksempel af ca. 2-3 minutters varighed. Inden prøven vil du modtage et link til en stereolydfil med en version af det stykke musik, som skal mixes til prøven. Det giver dig mulighed for at forberede din kunstneriske vinkel på mixet samt for at disponere din tid til selve prøven. Du kan vælge om du vil mixe på vores analoge SSL AWS-900 pult eller i en DAW (Pro Tools eller Logic Pro X). Mixprøvens samlede varighed: 5 minutter.

  Prøven overværes af et panel bestående af tre bedømmere.

  Efter 1. runde foretager panelet en samlet bedømmelse af:

  • Din evne til at skabe musik, der er båret af et selvstændigt kunstnerisk udtryk.
  • Hvorvidt du besidder de færdigheder inden for musikproduktion og øvrige relevante faglige færdigheder, der er nødvendige for at realisere din musik og dit kunstneriske udtryk.

  Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

  Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

  UDVÆLGELSE EFTER 1. RUNDE

  På baggrund af det opnåede resultat ved 1. runde udvælges et antal ansøgere, som går videre til 2. runde. 

  Du skal bestå 1. runde for at gå videre til 2. runde.

  Hvis du går videre til 2. runde, indkalder vi dig via en mail med et download-link til et stykke tilstillet musik af ca. 2 min varighed, som du skal arbejde med og fremlægge til 2.runde.

  Alle ansøgere, der ikke går videre til 2. runde, tilbydes en kort telefonsamtale med den ansvarlige prøveleder.

  2. RUNDE – FREMLÆGGELSE OG SAMTALE

  Prøven forløber i tre dele – fremlæggelse af egen produktion, fremlæggelse af din produktion af det tilstillede materiale og en samtale.

  • Du skal fremlægge 2 eksempler på egen produktion - musik, som du har produceret/indspillet/mixet. Ét af værkerne skal være et værk, som du har produceret for andre - hvor du har produceret andres musikalske udtryk og/eller performance og ikke selv står som afsender. Materialet må ikke være identisk med materialet fremlagt ved 1. runde. Samlet varighed 3 minutter.
   Musikken medbringes på USB-nøgle i filformatet WAV, AIFF eller MP3 og afspilles fra prøveleders computer.
    
  • Du skal også medbringe en credit-liste over de 2 fremlagte produktioner med tydelig angivelse af din egen rolle i produktionerne.
    
  • Du skal fremlægge din version af det tilstillede materiale – vi er interesseret i at høre hvad du kan og vil og hvordan du fokuserer din produktion. Samlet varighed 2 minutter.
    
  • En samtale, hvor du får mulighed for at uddybe og perspektivere din faglige og kunstneriske profil, professionelle mål og motivation for at søge om optagelse på uddannelsen.

  Samtalen tager udgangspunkt i din ansøgning, 1. rundes fremlæggelse og mixprøve, det indsendte CV og 2. rundes fremlæggelse. Varighed 10 minutter.

  Fremlæggelse og samtale gennemføres over for et panel bestående af tre bedømmere. Det er ikke muligt at tage andre personer med til prøven.

  BEDØMMELSE EFTER 2. RUNDE

  Efter fremlæggelsen og samtalen foretages en samlet bedømmelse af:

  • Dine kunstneriske og faglige kompetencer.
  • Din evne til at reflektere over egen praksis.
  • Din evne til at udvikle og realisere kunstneriske projekter selvstændigt eller sammen med andre.

  Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

  Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

  EFTER PRØVEN

  OPTAGELSE

  På baggrund af resultaterne fra optagelsesprøvens 1. og 2. runde bliver de bedst kvalificerede ansøgere optaget på uddannelsen. Hvis flere ansøgere er lige godt kvalificerede, vil forhold som musiklivets behov kunne indgå i konservatoriets beslutning om optag.

  Der optages normalt seks studerende på uddannelsen. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet blive nødt til at afvise ansøgere, selvom de har bestået optagelsesprøven.

  Du vil i begyndelsen af april via mail få at vide, om du er optaget.

  Alle ansøgere, der ikke bliver optaget, tilbydes en kort samtale via telefon med den ansvarlige prøveleder.

  VENTELISTE

  Et begrænset antal ansøgere, som er kvalificerede til optagelse, men som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, kan blive tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juni kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

  SYGDOM I FORBINDELSE MED OPTAGELSESPRØVEN

  Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis du ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. RMC skal have din lægeerklæring senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for din prøve. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og du vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

  SPROG VED OPTAGELSESPRØVEN

  Optagelsesprøven gennemføres normalt på dansk. Udenlandske ansøgere kan dog gennemføre prøven på engelsk.

  Uddannelsens opbygning

  Bacheloruddannelsen i musikproduktion er normeret til 180 ECTS-point, som svarer til 3 årsværk á 1.620 timer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

  Uddannelsen sigter mod at udvikle dit kunstneriske udtryk og dine faglige kvalifikationer med henblik på at gøre dig i stand til at skabe og formidle et selvstændigt kunstnerisk udtryk og til at udvikle og udøve kunstnerisk baseret undervisning.

  I undervisningen lægges der vægt på din egen praksis, ideer og projekter, men samtidig bygger på en fælles platform for produktion, diskussion, kritik og erfaringsudveksling. 

  Faget Musikproduktion udgør uddannelsens centrale faglige rum, hvor den viden og de færdigheder og kompetencer, du har opnået gennem uddannelsens øvrige fag, sættes i spil i en proces- og produktorienteret praksis, der har fokus på, hvordan musikken og den kunstneriske intention på bedst mulige måde forløses.

  Undervisningen veksler mellem individuelt og fælles tilrettelagte læringsforløb og er tilrettelagt som en blanding af løbende skemalagt undervisning, projektuger og praktik. I løbet af uddannelsen indgår du desuden i en række selvtilrettelagte produktioner med studerende fra konservatoriets øvrige uddannelser.

  Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvori du får mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne inden for uddannelsens faglige rammer.

  I tabellen nedenfor er vist, hvordan fag og ECTS point fordeler sig på uddannelsen.

  Studieplan Musikproduktion

  FAG

  1. SEM

  2. SEM

  3. SEM

  4. SEM

  5. SEM

  6. SEM

  ECTS PR. FAG

  Musikproduktion

  15

  15

  15

  15

  25

  5

  90

  Bachelorprojekt

         

   

  20 

  20

  Musikpædagogik & læring

  7,5

  7,5

  7,5

  7,5

   

   

  30

  Komposition

  5

  5

  5

  5

   

   

  20

  Kunst- og kulturstudier

  2,5

  2,5

  2,5 2,5

   

   

  10

  Entreprenørskab

   

   

   

   

  5

  10

  ECTS I ALT

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  180

   

  I uddannelsens studieordning kan der læses mere om uddannelsens formål og opbygning samt findes uddybende beskrivelser af uddannelsens enkelte fag – klik på linket til højre.

  Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og der er mødepligt til undervisningen. Undervisningssproget er som udgangspunkt dansk. Undervisning med udenlandske gæstelærere eller i forbindelse med studierejser vil dog typisk foregå på engelsk.

  I løbet af uddannelsen er det muligt at søge om et udvekslingsophold på et konservatorium i udlandet eller et selvtilrettelagt studieophold i udlandet.

  Bacheloruddannelsen i Musikproduktion giver grundlag for videre studier på en kandidatuddannelse på et konservatorium i Danmark eller i udlandet. På En bachelor i Musikproduktion er adgangsgivende til kandidatuddannelserne i Music Creation og Music Education på RMC. Andre kandidatuddannelser på RMC er: Music Performance, herunder European Jazz Master og Nordic Master, The Composing Musician.

  Karrieremuligheder

  Dimittender fra Musikproduktion finder typisk beskæftigelse på livescenen og i lydstudier, inden for musik, teater, tv og film. Mange dimittender finder desuden beskæftigelse som undervisere. Dimittender arbejder oftest freelance eller på deltidskontrakter af kortere eller længere varighed. I studieordningen kan du læse mere om de færdiguddannede bachelorers kvalifikationer.

  Ole Bjørn Heiring Sørensen, dimitteret i 2018

  ole_mpro_.jpg

  Hvad arbejder du med i dag?
  Jeg producerer for artister, skriver for og med artister, og mixer. En gang imellem tager jeg også ud og river i nogle fadere på et spillested, noget jeg ikke turde eller havde evnerne til, før jeg startede på RMC.

  Hvorfor søgte du ind på Musikproduktion?
  Jeg kendte to der gik på linjen, og ud fra hvad jeg hørte dem fortælle, lød det som det rigtige for mig. Jeg endte med at bruge uddannelsen til noget helt andet end dem, men det er også det jeg ser som styrken ved linjen: der er kun veje skræddersyet af dig selv, til dig selv.

  Hvad er musikproduktion for dig?
  Kunsten at forstå hvad musikken foran dig har brug for, for at kunne opnå sit fulde potentiale.

  Hvad er det vigtigste, du har fået med fra din uddannelse?
  Netværk, basisviden, venskaber, inspiration, for at nævne nogle få ting, men måske vigtigst af alt et sprog til at snakke om, beskrive, forklare musik, for og med mennesker med alle slags musikalske præferencer.

  Hvilke råd vil du give til en mulig ansøger?
  For det første, RMC er ikke for alle. Bliv derfor ikke fortvivlet over en afvisning af din ansøgning – de fleste af mine kollegaer i det virkelig liv har ikke gået på RMC.

  For det andet, tag ansvar. For din ansøgning, brug tiden og få reflekteret over, hvad der bedst repræsenterer dig. Hvis du kommer ind, tag ansvar for dit studie og dine medstuderende. Det er dig der former den uddannelse, der kommer til at præge dig og jer. Hvis du sidder på dine hænder og venter på guldkornene, så kommer du for sent.

  Jakob Wredstrøm, dimitteret i 2018

  jakob_wredstroem.jpg

  Hvad arbejder du med i dag?
  Jeg arbejder primært som sangskriver og producer rundt omkring i de nordiske lande og ejer et publishing-selskab med fem andre partnere, Desuden laver jeg kreativt konsulentarbejde på et pladeselskab i form af sangskrivning, produktion og marketing. Jeg er ikke fastansat, da jeg hellere vil arbejde ud fra mine egne præmisser.

  Hvorfor søgte du ind på Musikproduktion?
  For at udvide mit netværk inden for musikbranchen, have tid og fokus til fordybelse i at forbedre mine evner inden for musikproduktion, og have en naturlig overgang til en mere professionel del af branchen end jeg allerede var i. Jeg var kørt lidt død i at være selvstændig producer og ikke have et veletableret netværk. Derfor var RMC et perfekt match for mig.

  Hvad er musikproduktion for dig?
  At se sammenhængen mellem forskellige musikalske samarbejder og at være i stand til at kunne samle forskellige mennesker og musikalske elementer under én samlet æstetik.

  Hvad er det vigtigste, du har fået med fra din uddannelse?
  Mest af alt, er jeg blevet meget bevidst om min egen praksis. Hvorfor jeg laver hvad jeg laver, hvad mine styrker og svagheder er, og hvilken del af musikken som giver mig mest glæde og energi.

  Hvilke råd vil du give til en mulig ansøger?
  Vær den ansøger der er mest sulten efter at komme ind. Dit drive skal være enestående! 

  Jessica Petersen, dimitteret i 2014

  jessica_mpro.jpg

  Hvad arbejder du med i dag?
  Jeg arbejder fuldtid som lydtekniker, primært med livekoncerter. Jeg driver også et lille mix/podcast studie, samt laver tourproduktion for en masse artister og bands.

  Hvorfor søgte du ind på Musikproduktion?
  Fordi jeg først og fremmest havde og stadig har en kæmpe interesse i musik. Jeg var som teenager allerede meget interesseret i, hvordan man skabte musikken og hele processen omkring det at være i studie. Jeg havde ikke lyst til selv at stå på en scene, men jeg begyndte at se op til personligheder som Tony Visconti, Phil Spector og Rick Rubin og hvordan de blev de “usynlige” medlemmer af nogle af deres tids største bands med deres helt personlige touch og sound. Senere fandt jeg også ud af hvor stor en forskel man kan gøre i livemusikken, og hvordan man kan udvikle sig selv i alverdens både stressede og udfordrende situationer.

  Hvad er musikproduktion for dig?
  Musikproduktion er ligesom sangskrivning noget som er med til at skabe og videreudvikle musikken. Det får musikken ind i de rigtige rammer, og gør at selve kernen i musikken kommer frem i det lys der skal til, for at lytteren bliver fanget og ført ind i musikken.

  Hvad er det vigtigste, du har fået med fra din uddannelse?
  Jeg har fået en kæmpe platform når det kommer til viden og netværk. Det har hjulpet mig til at være bedre til at tænke mig dybere ind i musikken, og også lære at sætte spørgsmålstegn ved mine egne, både lydtekniske men også kunstneriske valg, så man selv holder sig i konstant udvikling.

  Undervisere

  Herunder kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i efteråret 2019, både fastansatte og timelærere.

  RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet, hvad angår genre og faglighed.

  Du tilbydes som studerende et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere.

  Inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

  I forbindelse med kurser, projekter og lignende vil du desuden have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere.

  Musikproduktion:

  Morten Büchert

  Troels Boberg

  Jesper Andersen

  Søren Siig

   

  Musikpædagogik og læring:

  Malene Bichel

  Jens Skou Olsen

  Torben Westergaard

  Kim Boeskov

  Maria Westvall

  Albert Raft Rasmussen

   

  Komposition:

  Niels Lyhne Løkkegaard

  Jeppe Zeeberg

  Nikolaj Vonsild

  Simon Formann

  Simon Toldam

  Maria Faust

  Marie Fisker

  Lotte Anker

  Michael Møller

  Anders P. Jensen

  Jacob Anderskov

   

  Kunst- og kulturstudier

  Sharin Foo

  Thorsten Høeg

  Henrik Marstal

  Kresten Osgood

  Uddannelsesansvarlig

  Uddannelses-koordinator

  Claus Finderup

  cf@rmc.dk

  Studieordning (BMus MPro)

  Om RMC

  Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) tilbyder den højeste uddannelse inden for rytmisk samtidsmusik – et mangefacetteret begreb, som rummer vidtforgrenede udtryksformer inden for blandt andet rock, pop, jazz, urban, metal og elektronisk musik.

   

  Rytmisk samtidsmusik er en skabende og performativ kunstform, som bygger på et grundlag af dybe faglige og kulturelle traditioner.

   

  På RMC er rytmisk samtidsmusik karakteriseret ved åbenhed, nysgerrighed, mangfoldighed og kritisk stillingtagen.

  RMC's vision 2019-2022

  RMC er en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik.

   

  På RMC udvikler studerende og ansatte sig i et dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning.

   

  RMC uddanner fremtidens innovatorer, som skaber musik og musikopleveler, der beriger og bevæger.

   

  Båret af dyb indsigt og højt udviklet kunnen træder RMC’s dimittender aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt.