Solist - Performance

Solistuddannelsen er en toårig uddannelse, der kvalificerer den studerende som instrumentalist eller sanger på det højeste kunstneriske niveau. Uddannelsens formål er at kvalificere den studerende yderligere til arbejdsmarkedet ved at udbygge den studerendes kandidatuddannelse med fordybelse i et eller flere selvvalgte kunstnerisk undersøgelsesområder, der skal berige og styrke den studerendes kunstneriske profil og praksis.

I løbet af uddannelsen vil den studerende få erfaring og indsigt i kunstnerisk udviklingsarbejde (praksisbaseret research) og besidde evnerne til at identificere og kontekstualisere aktuelle dynamiske problemstillinger inden for sit felt. Desuden vil den studerende opnå evnen til at overføre sin kunstneriske praksis og sit kunstneriske udviklingsarbejde til andre områder og genkende eventuelle tilknyttede karrieremuligheder lokalt og globalt.

Uddannelsens kernefokus vil være på den studerendes evne til at udvide vores kunstneriske forståelse og at kunne formidle og realisere disse indsigter til fulde.

Solistuddannelsen henvender sig til professionelle musikere, der har afsluttet en rytmisk kandidatuddannelse eller har kvalifikationer på tilsvarende niveau, for eksempel en kunstnerisk karriere på højt professionelt niveau.

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE?

Det kan du læse om her på siden under ANSØGNING og OPTAGELSESPRØVE nedenfor.

Tidslinje

 • Uddannelsen åbner for ansøgninger: 15. oktober 2021.
 • Online informationsmøde via Zoom: 9. november 2021 - 17:00 på dansk, 18:00 på engelsk.
 • Frist for online ansøgning: 1. december 2021 kl. 12:00.
 • Indkaldelse til optagelsesprøve: Senest 12. januar 2022 via mail.
 • Optagelsesprøve: 24-28. januar 2022. Du deltager i prøven på RMC.
 • Svar på optagelsesprøven: 17. februar 2022 via e-mail.
 • Studiestart: 15. august 2022.

Se også generel information om ansøgning og optagelse HER.

Ansøgning

Hvem kan søge?

Ansøgere til solistuddannelsen skal have en relevant kandidatuddannelse fra et musikkonservatorium eller tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via Studieoptag.
Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

I ansøgningsskemaet vil du blive bedt om at beskrive din baggrund og motivation for at søge ind på solistuddannelsen. Du skal også kort redegøre for dine kunstneriske og professionelle mål. Sidst men ikke mindst, skal din ansøgning indeholde et projektforslag til det kunstneriske udviklingsarbejde.

Du skal uploade følgende:

 • Dokumentation for kandidatuddannelse
  Eksamensbevis inklusive Diploma Supplement eller studiebevis der dokumenterer studiefremdrift og indhold af beståede fag og som bekræfter at kandidatuddannelsen afsluttes inden studiestart i august 2021.
   
 • 2-3 numre, eller uddrag fra disse, som du er kunstnerisk ansvarlig for. 
  Samlet varighed 10-15 minutter.

Hvis du ikke har en rytmisk kandidatuddannelse fra et konservatorium, men har tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis, skal du desuden uploade følgende:

 • Dokumentation for tilsvarende kvalifikationer (som erstatning for manglende dokumentation for kandidatuddannelse).
  Udbygget CV, dokumenteret musikalsk/kunstnerisk virke, anmeldelser mv.
   
 • 10 numre, eller uddrag fra disse, som du er kunstnerisk ansvarlig for. 
  Varighed 25-30 minutter.

NB! Dette materiale indgår alene i konservatoriets vurdering af om du har kvalifikationer, som er tilsvarende en rytmisk kandidatuddannelse, men erhvervet på anden vis.

Øvrige bilag vil ikke indgå i bedømmelsen.

ANSØGNINGSGEBYR

Det koster 500 DKK at søge ind på en solistuddannelse på RMC. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan efter ansøgningsfristens udløb ikke refunderes. 

ANSØGNINGSFRIST

Fristen for ansøgninger er 1. december kl. 12:00 CET. Hvis denne dato falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er ansøgningsfristen kl. 12:00 CET den førstkommende hverdag.

Optagelsesprøve

Hvem kommer til optagelsesprøve?

Alle ansøgere, der har en relevant kandidatuddannelse fra et musikkonservatorium eller tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis, kommer til optagelsesprøve på konservatoriet.

Optagelsesprøvens form og indhold

Optagelsesprøven består af en koncert og en samtale, som finder sted på RMC.

Samtalen gennemføres med bedømmelsespanelet med udgangspunkt i koncerten og den skriftlige ansøgning.

Koncert: 20 minutter.
Samtale: 20 minutter.

Du må ikke tage andre personer med til samtalen.

Bedømmelse efter optagelsesprøven

På baggrund af koncerten, samtalen og den skriftlige ansøgning gives en samlet bedømmelse af dine forudsætninger for at starte på uddannelsen. Følgende områder indgår i bedømmelsen:

 • Koncertens kunstneriske kvalitet, herunder originalitet, kreativitet, emotionalitet, samtidsrelevans;
 • Koncertens håndværksmæssige kvalitet, herunder elementer som sammenspil, instrumentbehandling, improvisation;
 • Den skriftlige ansøgning herunder motivation, studiemæssige og professionelle mål samt de i ansøgningens beskrevne projektområders kunstneriske og faglige perspektiver;
 • Din evne til at reflektere over dit eget musikerskab, kunstneriske og kulturelle kontekst.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

efter prøven

optagelse

Der optages normalt 1-2 studerende på uddannelsen. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet blive nødt til at afvise ansøgere, selv om de har bestået optagelsesprøven.

Du vil via mail få at vide, om du er optaget.

Alle ansøgere, der ikke bliver optaget, tilbydes en kort samtale via telefon med den ansvarlige prøveleder.

VENTELISTE

Et begrænset antal ansøgere, som er kvalificerede til optagelse, men som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, kan blive tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juni kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

Sygdom i forbindelse med optagelsesprøven

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis du ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. Lægeerklæringen skal være konservatoriet i hænde senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for prøven. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og du vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

Sprog ved optagelsesprøven

Optagelsesprøven gennemføres normalt på engelsk.

Uddannelsens opbygning

Solistuddannelsen er normeret til 120 ECTS-point, som svarer til 2 årsværk á 1.620 arbejdstimer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

Solistuddannelsens fagområde er kunstnerisk praksis og kunstnerisk udviklingsarbejde, samt et kursus i entreprenørskab. Herigennem arbejder du med et fokus på instrumental eller vokal specialisering, udvikling af din kunstneriske profil, evnen til at udføre reflekterende selvstændig kunstnerisk udviklingsarbejde og at demonstrere originale kunstneriske indsigter i performance.

Uddannelsen omfatter obligatoriske fællestimer og kurser samt selvstudier og projektarbejder i kombination med individuel vejledning. Der er således rig mulighed for at arbejde med egne projekter, både i Danmark og i udlandet. Det er dig og dine egne projekter, der er i centrum, men det forventes at du engagerer dig i dine medstuderende og deltager i gruppeaktiviteter initieret af studerende.

Uddannelsen afsluttes med en offentlig koncert eller lignende ved slutningen af fjerde semester ledsaget af en skriftlig rapport, hvori den studerende præsenterer sine refleksioner over koncertens indhold og idé samt sit kunstneriske udviklingsarbejde.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium og undervisningssproget er som udgangspunkt engelsk.

Karrieremuligheder

En kandidat fra solistuddannelsen er en skabende og personlig kunstner med en markant kunstnerisk profil, der typisk arbejder som leder af egne orkestre og kunstneriske projekter og kommer ofte til at arbejde freelance i et marked, der er omskifteligt og stærkt konkurrencepræget, men hvor der også i stigende grad er behov for indholdsleverandører, der kan levere originalt materiale af høj kvalitet. Uddannelsen bidrager til at styrke den studerendes kunstneriske profil og giver musikfaglige kompetencer og erfaringer på højeste uddannelsesniveau. Den studerende har derfor mulighed for en bred beskæftigelse. Beskæftigelsesmulighederne er både afhængige af markedskonjunkturerne i branchen og kulturpolitiske prioriteringer.

Uddannede fra solistuddannelsen finder typisk beskæftigelse som freelance musikere i bands, som solist eller i forbindelse med teater-, tv- og filmproduktioner. En del uddannede arbejder som komponister, sangskrivere og producere i egne såvel som i andre kunstneres projekter. Mange uddannede musikere underviser endvidere i musikskoler, højskoler, efterskoler, dagskoler eller som privatpraktiserende undervisere. Endelig etablerer nogle uddannede egen virksomhed for eksempel inden for læring, computerspil, lyddesign, filmmusik med videre.

Asger Nordtorp Pedersen, dimitteret i 2018

asger_guldimund_fw19_-_foto_lene_kronow.jpg
Foto: Lene Kronow

Hvad beskæftiger du dig med i dag?
Sangskrivning, musikproduktion og koncerter.

Hvorfor valgte du Solistuddannelsen?
Jeg havde en bachelor i elbas fra SDMK, som i høj grad var lagt an på tekniske og teoretiske færdigheder. På kandidaten på RMC fik jeg mulighed for at fokusere på min sang, sangskrivning og på at udvikle min kunstneriske profil i det hele taget. Da jeg havde lyst til at fortsætte denne udvikling i RMC's studiemiljø søgte jeg ind på Solistuddannelsen.

Hvad var dine vigtigste opdagelser under uddannelsen?
Jeg undersøgte nærvær som fænomen i musikudøvelse med udgangspunkt i mine egne oplevelser. Gennem uddannelsen udsatte jeg mig selv for et væld af forskellige koncertformater – fra intime duo-setups til store liveproduktioner – for at reflektere over, hvad der fik nogle koncerter til at føles mere nærværende og meningsfulde end andre.

Af vigtige opdagelser kan nævnes, at jo mere forberedt jeg er, desto friere føler jeg mig, og at det aldrig virker at gentage spontane handlinger fra den forgående koncert. Hver eneste koncert må have sin egen spændingskurve og stemning, som skal afkodes fra gang til gang.

Hvad er det bedste, du fik med fra uddannelsen?
Jeg tror, at jeg gennem den meget reflekterende tilgang til mine optrædener gjorde mig nogle erkendelser, som det ellers kunne have taget årevis at nå frem til. Jeg fik et helt anderledes realistisk forhold til mine styrker og især svagheder som sanger, sangskriver og performer, og har i dag fået en indre ro, selvtillid og tålmodighed, hvad mit kunstneriske virke angår.

Undervisere

Herunder kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i det aktuelle studieår, både fastansatte og timelærere.

RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet, hvad angår genre og faglighed.

Du tilbydes som studerende et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere.

Inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

I forbindelse med kurser, projekter og lignende vil du desuden have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere.

Artistic Practice & Research

Niels Lyhne Løkkegaard

Lotte Anker

Artistic Practice & Research - individuel, faglig vejledning

Lucresia Dalt

Earnst Karel

Nina De Heney

Peter Barnow

Mads Kinnerup

Juliana Hodkinson

Niels Røndsholdt

Stephan Meidell

Mariam Gviniashvili

Svend Hvidtfelt Nielsen

Sten Sandell

Anders Lauge Meldgaard

Yusuf Othman

Francesco Bigoni

Nanna Katrine Larsen

Daniel Bjarnason

Entreprenørskab

Christian Taagehøj

Carolina Eccheveri

Studieordning (Sol Performance)

Om RMC

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) tilbyder den højeste uddannelse inden for rytmisk samtidsmusik – et mangefacetteret begreb, som rummer vidtforgrenede udtryksformer inden for blandt andet rock, pop, jazz, urban, metal og elektronisk musik.

 

Rytmisk samtidsmusik er en skabende og performativ kunstform, som bygger på et grundlag af dybe faglige og kulturelle traditioner.

 

På RMC er rytmisk samtidsmusik karakteriseret ved åbenhed, nysgerrighed, mangfoldighed og kritisk stillingtagen.

RMC's vision 2019-2022

RMC er en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik.

 

På RMC udvikler studerende og ansatte sig i et dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning.

 

RMC uddanner fremtidens innovatorer, som skaber musik og musikopleveler, der beriger og bevæger.

 

Båret af dyb indsigt og højt udviklet kunnen træder RMC’s dimittender aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt.

Uddannelsesansvarlig

Uddannelses-koordinator

Claus Finderup

cf@rmc.dk