Music Performance - European Jazz Master

Kandidatuddannelsen European Jazz Master (EUJAM) er en toårig uddannelse og en specialiseringsmulighed inden for kandidatuddannelsen Music Performance, som drives i fællesskab med førende konservatorier i Berlin, Paris, Amsterdam samt konservatoriet i Trondheim. Uddannelsen, der henvender sig til elitejazzmusikere og -komponister, indeholder obligatoriske udlandssemestre og har til formål at kvalificere dig yderligere til arbejdsmarkedet ved at give dig et stærkt og personligt netværk blandt fremtidens førende europæiske jazzmusikere. Du vil få et førstehåndskendskab til uddannelseskulturer og musikmiljøer i de byer og lande, som er med i samarbejdet, og få en bred uddannelse på dit instrument påvirket af de lærerkræfter, du vil møde på de forskellige institutioner.

Besøg også www.ntnu.edu/eujam

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE?

Det kan du læse om her på siden under ANSØGNING og OPTAGELSESPRØVE nedenfor.

Tidslinje for optagelse på Kandidat eujam

 • Ansøgning åbner: 3. januar 2022
 • Frist for online ansøgning: 21. februar 2022 kl. 12:00
 • 1. runde: 28. februar - 4. marts 2022. Du er ikke selv til stede
 • Svar på 1. runde: 8. marts 2022 via e-mail
 • 2. runde: 28. marts - 1. april 2022. Runden gennemføres fysisk på RMC
 • Svar på 2. runde: 20. april 2022 via e-mail
 • Studiestart: 15. august 2022

Se også generel information om ansøgning og optagelse HER 

Ansøgning

Hvem kan søge?

Du skal have bestået enten bacheloruddannelsen Musiker, Komposition eller Musikproduktion fra RMC, en relevant bacheloruddannelse fra et andet dansk musikkonservatorium eller en relevant bacheloruddannelse fra et udenlandsk musikkonservatorium.

Konservatoriet kan ud fra en konkret vurdering anerkende andre kunstnerisk baserede bacheloruddannelser i musik som adgangsgivende.

Vær opmærksom på, at konservatoriets kandidatuddannelser har et begrænset antal studiepladser, og at du bliver optaget på baggrund af en konkret bedømmelse af dine evner og færdigheder.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via Studieoptag
Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer. 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Bemærk at kandidatuddannelsen EUJAM er på engelsk. Alle spørgsmål skal besvares på engelsk og alt skriftlig dokumentation skal være på engelsk.

I ansøgningsskemaet vil du blive bedt om at svare på følgende spørgsmål:

 • Hvad er dit hovedinstrument? Bemærk, at du skal søge om tilladelse, hvis du søger et andet instrument end bas, guitar, klaver, orgel, percussion, sang, saxofon, trombone, trommer, trompet, vibrafon, violin eller elektronik.
 • Hvad er dine kunstneriske mål/visioner? (500-1000 anslag)
 • Hvad mener du, at du skal kunne, for at blive i stand til at nå dine mål? (500-1000 anslag)
 • Hvad mener du, at du skal vide noget om, for at blive i stand til at nå dine mål? Og hvordan arbejder du med at udvikle din viden? (500-1000 anslag)
 • Angiv 2-3 eksempler på projekter (emne/indhold, projektform), som du kan forestille dig at arbejde med i løbet af kandidatuddannelsen. (500-1000 anslag)

I ansøgningen vil du blive bedt om at uploade en personlig portfolio:

 • Musik: 2-3 lydeksempler på projekter, som du har været kunstnerisk ansvarlig for, og som du mener giver et godt billede af, hvem du er som skabende, udøvende musiker. (Samlet varighed for de 2-3 eksempler: 10-15 minutter). Afleveringsformat: MP3
 • Creditliste: En creditliste med præcis angivelse af din egen og eventuelt andres roller i forbindelse med tilblivelsen af hver af de uploadede lydeksempler. (Max 800 anslag)
 • Beskrivelse: Beskriv kort hvilke overvejelser, du har gjort dig om den uploadede musik. (Max 1000 anslag)

Desuden vil du blive bedt om at uploade følgende:

 • Dokumentation for
  • Afsluttet bacheloruddannelse. Dvs. eksamensbevis inklusiv Diploma Supplement. Afleveringsformat: PDF
   eller
  • Forventet afsluttet bacheloruddannelse. Dvs. studiebevis der dokumenterer studiefremdrift, indhold af beståede fag og at du afslutter din bacheloruddannelse senest 1. juli 2022. Afleveringsformat: PDF

Øvrige bilag vil ikke indgå i bedømmelsen.

ANSØGNINGSGEBYR

Det koster 500 DKK at søge ind på en kandidatuddannelse på RMC. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan som udgangspunkt ikke refunderes efter ansøgningsfristens udløb. 

Hvis du søger ind på en kandidatuddannelse umiddelbart efter at have afsluttet en bacheloruddannelse på RMC, gælder der særlige regler, og du vil få refunderet ansøgningsgebyret efter ansøgningsfristens udløb.

Optagelsesprøve

HVEM KOMMER TIL INDSTILLINGSPRØVE?

Alle ansøgere, der opfylder adgangskravet, får bedømt deres ansøgning ved en indstillingsprøve.

INDSTILLINGSPRØVENS FORM OG INDHOLD

Indstillingsprøven foregår i to runder:

1. runde består af en bedømmelse af det indsendte materiale i din personlige portfolio.

Du er ikke selv til stede.

2. runde består af en koncert samt en samtale, som gennemføres fysisk på RMC. 

1. runde

Ved indstillingsprøvens 1. runde vil et bedømmelsespanel bestående af to bedømmere lytte til de indsendte værker i din personlige portfolio og læse de dertil hørende bilag. 

Du er ikke selv til stede.

Bedømmelse efter 1. runde

I 1. runde foretager panelet en bedømmelse på grundlag af materialet i din personlige portfolio.  Ved bedømmelsen lægges der vægt på dit kunstneriske og faglige niveau i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalen, for at bestå prøven.

udvælgelse efter 1. runde

På baggrund af bedømmelsen udvælges en gruppe ansøgere, der går videre til indstillingsprøvens 2. runde.

Denne gruppe er normalt to-tre gange større end det antal, der optages på uddannelsen. Det er en forudsætning for at gå videre til 2. runde, at 1. runde er bestået.

Alle ansøgere får svar på 1. runde via mail. For ansøgere, der går videre til indstillingsprøvens 2. runde, indeholder mailen det præcise tidspunkt for prøven.

Alle ansøgere, der ikke går videre til 2. runde, tilbydes en kort telefonsamtale med den ansvarlige prøveleder, som vil uddybe dit bedømmelsesresultat med udgangspunkt i de anvendte bedømmelseskriterier.

2. runde

Indstillingsprøvens 2. runde gennemføres som en koncert og samtale mellem dig og et bedømmelsespanel bestående af to bedømmere.

Koncert

Du spiller på dit hovedinstrument et selvvalgt repertoire med egen gruppe (minimum én anden person, som synger eller spiller et instrument).
Repertoiret skal indeholde materiale komponeret og/eller arrangeret af dig selv.
Varighed: 10 minutter inklusiv eventuelle skift.

Samtale

Samtale med bedømmelsespanelet, der tager udgangspunkt i din koncert, og din skriftlige ansøgning. Du gennemfører samtalen alene over for et panel bestående af to bedømmere.
Samtalen foregår på engelsk.
Varighed: 10 minutter.

bedømmelse efter 2. runde

Efter indstillingsprøvens 2. runde foretager panelet en samlet bedømmelse af koncerten, samtalen og din skriftlige ansøgning.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på dit kunstneriske og faglige niveau. Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

EFTER PRØVEN

OPTAGELSE

Efter indstillingsprøven træffer konservatoriet afgørelse om hvem der skal optages. Udvælgelsen sker på baggrund af resultaterne fra indstillingsprøvens 2. runde og tager desuden hensyn til musiklivets behov.

Der optages normalt 2 studerende på uddannelsen. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet ikke garantere at alle kvalificerede ansøgere bliver optaget.

Alle ansøgere, der ikke bliver optaget, tilbydes en kort telefonsamtale med den ansvarlige prøveleder, som vil uddybe dit bedømmelsesresultat med udgangspunkt i de anvendte bedømmelseskriterier.

Venteliste

Et mindre antal kvalificerede ansøgere, som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, bliver tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juni kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

Sygdom i forbindelse med indstillingsprøven

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis du ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. RMC skal have din lægeerklæring senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for din prøve. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og du vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

Sprog ved indstillingsprøven

Indstillingsprøven gennemføres kun på engelsk.

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS-point, som svarer til 2 årsværk á 1.620 timer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

Kandidatuddannelsen er et studie på videregående niveau, hvor der bliver lagt vægt på fordybelse, individuelle valgmuligheder og innovation med henblik på at styrke din kunstneriske profil.

Uddannelsen drives af RMC i partnerskab med:

 • Jazz-Institut Berlin
 • Conservatorium van Amsterdam
 • Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris
 • Jazzuddannelsen ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim

Uddannelsen har fire semestre, hvor første og sidste semester er på RMC. De øvrige to semestre læser du på vores partnerinstitutioner:

 1. semester på RMC
 2. semester på partnerinstitution 1
 3. semester på partnerinstitution 2
 4. semester på RMC

På baggrund af en motiveret ansøgning, bliver det besluttet hvilke partnerinstitutioner du kommer til at studere på.

Du følger de fag og projektforløb, som bliver udbudt på de enkelte institutioner, og deltager på lige fod med de lokale studerende i de to eksterne semestre. Fagområderne varierer fra sted til sted, men sammenspil, komposition og valgfag indgår alle steder.

Hvert semester skiftes partnerinstitutionerne desuden til at være vært for et fælles intensivmodul (joint intensive course), hvor alle EUJAM studerende samles i en uge. I disse uger arbejder de studerende blandt andet med sammenspil og samskabelse i grupper på tværs af institutionerne. De studerendes personlige projekter præsenteres og diskuteres, og værtsinstitutionen arrangerer workshops med lokale lærerkræfter.

Undervisningen er i høj grad tilrettelagt som selvstændigt projektarbejde, hvor du inden for uddannelsens rammer – og på baggrund af individuel, faglig vejledning – selv tilrettelægger de faglige forløb.

Der er i uddannelsen gode muligheder for at trække på de mange stærke faglige miljøer samt de faglige netværk, som de fem partnerinstitutioner tilsammen besidder.

Uddannelsen afsluttes med et kandidatprojekt, der i høj grad knytter sig til dine performance studier, og som udmønter sig i en afgangskoncert, et digitalt dokumenteret produkt og en skriftlig rapport, hvor du præsenterer dine refleksioner over projektets proces og resultater.

I tabellen nedenfor er vist, hvordan fag og ECTS-point fordeler sig på uddannelsen.

FAG

1. SEM

2. SEM

3. SEM

4. SEM

ECTS PR. FAG

Artistic Projects

10

10

10

 

30

Performance Studies

10

10

10

 

30

Final Project

 

 

 

30

30

Electives

6

6

6

 

18

Music Business

2

2

2

 

6

Art and Culture Studies

2

2

2

 

6

ECTS i alt

30

30

30

30

120

I uddannelsens studieordning kan du læse mere om uddannelsens formål og opbygning samt finde uddybende beskrivelser af uddannelsens enkelte fag – klik på linket til højre.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og der er mødepligt til undervisningen. Undervisningssproget er engelsk.

Karrieremuligheder

De uddannede musikere finder oftest beskæftigelse nationalt og internationalt som musikere i bandsammenhæng samt inden for tv, radio, teater og film med videre. Dimittender vil i løbet af uddannelsen have etableret stærke faglige netværk i mindst tre af Europas vigtigste jazzbyer og vil dermed have gode forudsætninger for at kunne skabe en bæredygtig karriere på den internationale jazzscene. I studieordningen kan læses mere om de færdiguddannede musikeres kvalifikationer.

Undervisere

Herunder kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i det aktuelle studieår, både fastansatte og timelærere.

RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet, hvad angår genre og faglighed.

Du tilbydes som studerende et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere.

Inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

I forbindelse med kurser, projekter og lignende vil du desuden have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere.

Music Performance (hold)

Sharin Foo

Kasper Tranberg

Jacob Anderskov

Anders Mathiasen

Music Performance (specialisering)

Simon Toldam

Nina Persson

Nikolaj Hess

Lotte Anker

Cæcilie Trier

Morten Svenstrup

Troels Boberg

Helle Toft

Jade Ell

Mads Emil Nielsen

Nikolaj Tornsberg

Lars Greve

Jaleh Negari

Nikolaj Cederholm

Lars Horntveth

Peter (dr) Bruun

Bjørn Christiansen

Anders Bach Pedersen

Maria Faust

Nana Fagerberg

Erik Kimestad

Mikkel Trøjborg Fink

Marcela Lucatelli

Jonas Westergaard Madsen

Anders Rhedin

Maher Mahmoud

Entreprenørskab

Christian Taagehøj

Carolina Eccheveri

Eksternt Integreret Modul

Sharin Foo

Kasper Tranberg

Jacob Anderskov

Anders Mathiasen

Christian Taagehøj

Kandidatprojekt

Jacob Anderskov

Qarin Wikström

Sharin Foo

Valgfag

Simon Toldam

Pablo Llambias

Louise Foo

Jens Skou Olsen

Nis Bysted

Niklas Schack

Louise Nipper

Saqib Hassan

Helle Pagter

Soffie Viemose

Louise Nipper

Uddannelsesansvarlig

Uddannelses-koordinator

Claus Finderup

cf@rmc.dk

EUJAM Coordinator

Nikolaj Hess

he@rmc.dk

Om RMC

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) tilbyder den højeste uddannelse inden for rytmisk samtidsmusik – et mangefacetteret begreb, som rummer vidtforgrenede udtryksformer inden for blandt andet rock, pop, jazz, urban, metal og elektronisk musik.

 

Rytmisk samtidsmusik er en skabende og performativ kunstform, som bygger på et grundlag af dybe faglige og kulturelle traditioner.

 

På RMC er rytmisk samtidsmusik karakteriseret ved åbenhed, nysgerrighed, mangfoldighed og kritisk stillingtagen.

RMC's vision 2019-2022

RMC er en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik.

 

På RMC udvikler studerende og ansatte sig i et dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning.

 

RMC uddanner fremtidens innovatorer, som skaber musik og musikopleveler, der beriger og bevæger.

 

Båret af dyb indsigt og højt udviklet kunnen træder RMC’s dimittender aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt.