Music Performance - European Jazz Master

Kandidatuddannelsen European Jazz Master er en toårig uddannelse og en specialiseringsmulighed inden for kandidatuddannelsen Music Performance, som drives i fællesskab med førende konservatorier i Berlin, Paris, Amsterdam samt konservatoriet i Trondheim. Uddannelsen henvender sig til elitejazzmusikere og -komponister, indeholder obligatoriske udlandssemestre og har til formål at kvalificere den studerende yderligere til arbejdsmarkedet ved at give den studerende et stærkt og personligt netværk blandt fremtidens førende europæiske jazzmusikere. Den studerende vil herudover få et førstehåndskendskab til uddannelseskulturer og musikmiljøer i de byer og lande, som er med i samarbejdet, og få en bred uddannelse på sit instrument påvirket af de lærerkræfter, den studerende vil møde på de forskellige institutioner.

Ansøgning

Hvem kan søge?

Ansøgere skal have bestået enten bacheloruddannelsen Musiker fra RMC, en relevant bacheloruddannelse fra et andet dansk musikkonservatorium eller en relevant bacheloruddannelse fra et udenlandsk musikkonservatorium. 

Konservatoriet kan ud fra en konkret vurdering anerkende andre kunstnerisk baserede bacheloruddannelser i musik som adgangsgivende.

En dansk bacheloruddannelses relevans vurderes i henhold til konservatoriernes meritaftale. I aftalen finder du en oversigt over, hvilke uddannelser der betragtes som adgangsgivende på de enkelte kandidatuddannelser. Link til oversigten her.

Vær opmærksom på, at konservatoriets kandidatuddannelser har et kvoteret antal studiepladser, og at optagelse vil ske på baggrund af en konkret bedømmelse af ansøgernes evner og færdigheder.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via RMCs Varbi Admission-system
Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer. Du skal ikke mere indsende fysiske eksemplarer af din ansøgning. Krav til ansøgningens indhold er beskrevet nedenfor og i selve ansøgningsskemaet.

Du kan søge fra 2. januar 2019 kl. 00:00 CET.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indeholde:

 • Et udfyldt ansøgningsskema
 • Et personligt portfolio, som indeholder tre eksempler på musikalske projekter, som ansøgeren har været ansvarlig for, og som giver et godt billede af, hvem ansøgeren er som skabende, udøvende jazzmusiker. For hvert eksempel skal afleveres en kort beskrivelse på engelsk af hvilke overvejelser, ansøgeren har gjort sig i forbindelse med projektet, en creditliste med præcis angivelse af din egen og eventuelt andres roller i forbindelse med tilblivelsen af musikken samt en digital optagelse af musikken. Samlet varighed for alle tre eksempler: 10-15 minutter. 
 • Dokumentation for afsluttet eller forventet afsluttet bacheloruddannelse.
  Dvs. enten eksamensbevis inklusive Diploma Supplement eller studiebevis der dokumenterer studiefremdrift og indhold af beståede fag og som bekræfter at bacheloruddannelsen afsluttes senest 1. juli 2019.

Øvrige bilag vil ikke indgå i bedømmelsen.

ANSØGNINGSFRIST

Alt skal sendes inden fristen den 28. februar 2019 kl. 23:59:59 CET.

Optagelsesprøve

HVEM KOMMER TIL INDSTILLINGSPRØVE?

Alle ansøgere, der opfylder adgangskravet, kommer til en indstillingsprøve.

Ansøgere, der har bestået en relevant udenlandsk bacheloruddannelse eller en dansk bacheloruddannelse, der ikke er direkte adgangsgivende ifølge konservatoriernes meritaftale, vil få deres sag behandlet individuelt. Hvis ansøgningen godkendes, prøves ansøgeren ved en indstillingsprøve.

For eksterne ansøgere, der har bestået en bacheloruddannelse, der ikke er direkte adgangsgivende, gælder det generelt, at jo nærmere uddannelsen er beslægtet med den kandidatuddannelse, der søges på RMC, jo større vil muligheden være for, at ansøgningen bliver godkendt.

Alle ansøgere modtager en mail senest i midten uge 10. For ansøgere, hvis ansøgning er godkendt, indeholder mailen oplysninger om tidspunktet for indstillingsprøven.

HVORNÅR AFHOLDES DER INDSTILLINGSPRØVE?

Indstillingsprøven afholdes i uge 14, 2019.

INDSTILLINGSPRØVENS FORM OG INDHOLD

Indstillingsprøven består af en koncert og en samtale.

 • Koncert
  Ansøgeren spiller på sit hovedinstrument et selvvalgt repertoire med egen gruppe (minimum én anden person, som synger eller spiller et instrument). Repertoiret skal indeholde materiale komponeret og/eller arrangeret af ansøgeren.
  Varighed: 10 minutter inklusive eventuelle skift.
 • Samtale
  Samtale med panelet med udgangspunkt i ansøgerens koncert, personlige portfolio og skriftlige ansøgning. Ansøgeren gennemfører samtalen på engelsk og alene over for et panel bestående af to bedømmere.
  Varighed: 10 minutter.

BEDØMMELSE

Efter indstillingsprøven foretages en samlet bedømmelse af koncerten, samtalen og det personlige portfolio. Ved bedømmelsen lægges der vægt på ansøgerens kunstneriske og faglige niveau samt på ansøgerens studieprojektplan.

EFTER INDSTILLINGSPRØVEN

OPTAGELSE

Efter indstillingsprøven træffer konservatoriet afgørelse om optagelse. Udvælgelsen sker på baggrund af de opnåede resultater fra prøven. 

Der optages normalt 2 studerende på uddannelsen. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet ikke garantere alle kvalificerede ansøgere en studieplads.

Ansøgere vil i begyndelsen af april via mail få at vide, om de er optaget.

STUDIESTART

Indstillingsprøven afholdes med henblik på studiestart førstkommende august efter prøven.

Venteliste

Et begrænset antal ansøgere, som er kvalificerede til optagelse, men som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, kan blive tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juli kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

Sygdom i forbindelse med indstillingsprøven

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis ansøgeren ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. Lægeerklæringen skal være konservatoriet i hænde senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for prøven. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og ansøgeren vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Ansøgeren skal selv betale for lægeerklæringen.

Sprog ved indstillingsprøven

Indstillingsprøven gennemføres kun på engelsk.

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS-point, som svarer til 2 årsværk á 1.620 timer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

Uddannelsen udgør studier på videregående niveau, hvor der naturligt lægges vægt på fordybelse, individuelle valgmuligheder og innovation med henblik på at styrke den studerende kunstneriske profil, og hvor der i tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbet tages afsæt i den studerendes studieprojektplan.

Uddannelsen drives af RMC i partnerskab med Jazz-Institut Berlin, Conservatorium van Amsterdam, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris og jazzuddannelsen ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Trondheim.

Af uddannelsens fire semestre gennemføres to på RMC og to på en af de fire partnerinstitutioner efter følgende plan:

1. semester gennemføres ved RMC
2. semester gennemføres ved partnerinstitution 1 baseret på en begrundet ansøgning
3. semester gennemføres ved partnerinstitution 2 baseret på en begrundet ansøgning
4. semester gennemføres ved RMC

Den studerende følger de fag og projektforløb, som udbydes på de enkelte institutioner, og deltager således på lige fod med de lokale studerende i de to af uddannelsens semestre, som foregår i udlandet. Fagområderne varierer fra sted til sted, men sammenspil, komposition og valgfag indgår alle steder.

Hvert semester vil en af partnerinstitutionerne desuden være vært for et fælles intensivmodul af en uges varighed for alle studerende på uddannelsen. Intensivmodulet går på skift mellem de fem partnerinstitutioner. På disse moduler arbejdes blandt andet med sammenspil i grupper på tværs af institutionerne, de studerendes personlige projekter præsenteres og diskuteres, og værtsinstitutionen arrangerer workshops med lokale lærerkræfter.

Undervisningen er i væsentligt omfang tilrettelagt som selvstændigt projektarbejde, hvor den studerende inden for fastlagte rammekrav – og på baggrund af individuel, faglig vejledning – selv tilrettelægger de faglige forløb.

Der er i uddannelsen gode muligheder for at trække på de mange stærke faglige miljøer samt de faglige netværk, som de fem partnerinstitutioner tilsammen besidder.

Uddannelsen afsluttes med et kandidatprojekt, der i høj grad knytter sig til den studerendes performance studier, og som udmønter sig i en afgangskoncert, et digitalt dokumenteret produkt og en skriftlig rapport, hvori den studerendes præsenterer sine refleksioner over projektets proces og resultater.

I tabellen nedenfor er vist, hvordan fag og ECTS-point fordeler sig på uddannelsen.

FAG

1. SEM

2. SEM

3. SEM

4. SEM

ECTS PR. FAG

Artistic Projects

10

10

10

 

30

Performance Studies

10

10

10

 

30

Final Project

 

 

 

30

30

Electives

6

6

6

 

18

Music Business

2

2

2

 

6

Art and Culture Studies

2

2

2

 

6

ECTS i alt

30

30

30

30

120

I uddannelsens studieordning kan der læses mere om uddannelens formål og opbygning samt findes uddybende beskrivelser af uddannelsens enkelte fag – klik på linket til højre eller på det enkelte fag i tabellen ovenfor.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og der er mødepligt til undervisningen. Undervisningssproget er engelsk.

Karrieremuligheder

De uddannede musikere finder oftest beskæftigelse nationalt og internationalt som musikere i bandsammenhæng samt inden for tv, radio, teater og film med videre. Dimittender vil i løbet af uddannelsen have etableret stærke faglige netværk i mindst tre af Europas vigtigste jazzbyer og vil dermed have gode forudsætninger for at kunne skabe en bæredygtig karriere på den internationale jazzscene. I studieordningen kan læses mere om de færdiguddannede musikeres kvalifikationer.

Undervisere

Her under kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i det aktuelle studieår, både fastansatte og timelærere - klik på navnet for at se mere om den enkelte.

RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet hvad angår genre og faglighed. De studerende tilbydes et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere, og inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

Desuden vil du på uddannelsen have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere i forbindelse med kurser, projekter og lignende.

Music Performance:

Anders Mathiasen

Kasper Tranberg

Torben Snekkestad

Simon Toldam

Jens Skou Olsen

Nis Bysted Andersen

Lars Greve

Anders Mathiasen

Kresten Osgood

Kasper Tranberg

Marcus Winther-John

Jeppe Just Christensen

Pablo Llambias

 

Entreprenørskab:

Christian Taagehøj

Carolina Eccheveri

 

Valgfag:

August Wanngren, Niklas Schack, Diana Tørsløv, Jacob Eriksen, Morten Büchert, Lars Greve, Marcus Winther-John, Jeppe Zeeberg, Rasmus Kjærgaard, Kresten Osgood, Anders Banke, Mads Emil Nielsen, Thorsten Høeg, Pablo Llambias, Flemming Agerskov, Jeppe Just, Kasper Tranberg og Marc Facchini-Madsen.

Uddannelses-koordinator

Claus Finderup

cf@rmc.dk

Uddannelsesansvarlig