Kvalitetsarbejde på RMC

RMC's kvalitetssystem

Rytmisk Musikkonservatoriums kvalitetssystem skal gennem en koordineret og ledelsesforankret indsats medvirke til at realisere RMC´s mission, vision og strategi ved at sikre og udvikle de udbudte uddannelsers kvalitet og relevans.

For at sikre og udvikle kvaliteten, foretager RMC et løbende tilsyn med centrale områder af uddannelserne og forhold, som kan påvirke disse.

Arbejdet er beskrevet i RMC´s kvalitetssystem, som beskriver målsætninger, arbejdsopgaver, handlingsplaner og ansvarsforhold inden for en række indsatsområder:

Årlige kvalitetsrapporter

En gang årligt udarbejder RMC en kvalitetsrapport, som – på baggrund af rektors årlige uddannelsesgennemgang med de respektive uddannelsesansvarlige – beskriver de kvalitetsudviklingsmæssige analyser, der er foretaget i løbet af det forudgående studieår, og hvilke handlinger der er aftalt på den baggrund.

Akkreditering

I 2020 gennemføres den første institutionsakkreditering på RMC i henhold til det danske akkrediteringssystem, som omfatter universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier samt de kunstneriske og de maritime uddannelsesinstitutioner.

Det danske akkrediteringssystem blev etableret i 2007 og har til formål at styrke uddannelsesinstitutionernes arbejde med at udvikle uddannelser med stadigt højere faglig kvalitet og relevans.

Med akkrediteringsloven fra 2013 overgik systemet løbende fra akkreditering af hver enkelt uddannelse til i stedet at akkreditere hele uddannelsesinstitutioner.

Som første led i akkrediteringsprocessen 2020 har RMC udarbejdet en selvevalueringsrapport. Rapporten danner – sammen med institutionsbesøg og audit trails – grundlag for en vurdering af institutionen, som foretages af et akkrediteringspanel nedsat af Danmarks akkrediteringsinstitution samt Akkrediteringsrådet.

Den igangværende akkrediteringsproces på RMC forventes afsluttet i foråret 2021