Solist - Komposition

Solistuddannelsen er en toårig uddannelse, der kvalificerer den studerende som komponist på det højeste kunstneriske niveau. Uddannelsens formål er at kvalificere den studerende yderligere til arbejdsmarkedet ved at udbygge den studerendes kandidatuddannelse med fordybelse i et eller flere selvvalgte kunstnerisk undersøgelsesområder, der skal berige og styrke den studerenes kunstneriske profil og praksis. 

I løbet af uddannelsen vil den studerende få erfaring og indsigt i kunstnerisk udviklingsarbejde og besidde evnerne til at identificere og kontekstualisere aktuelle dynamiske problemstillinger inden for sit felt. Desuden vil den studerende opnå evnen til at overføre sin kunstneriske praksis og sit kunstneriske udviklingsarbejde til andre områder og genkende eventuelle tilknyttede karrieremuligheder lokalt og globalt.

Uddannelsens kernefokus vil være på den studerendes evne til at udvide vores kunstneriske forståelse og at kunne formidle og realisere disse indsigter til fulde.

Solistuddannelsen henvender sig til professionelle musikere, der har afsluttet en rytmisk kandidatuddannelse eller har kvalifikationer på tilsvarende niveau, for eksempel en kunstnerisk karriere på højt professionelt niveau.

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE?

Det kan du læse om her på siden. Læs teksten under ANSØGNING og OPTAGELSESPRØVE grundigt, inden du søger om optagelse.
Der er åbent for ansøgninger i perioden 1. oktober 2018 kl. 00:00 - 3. december 2018 kl. 23:59.

Se også generel information om ansøgning og optagelse HER.

Ansøgning

HVEM KAN SØGE?

Ansøgere til solistuddannelsen skal have en relevant kandidatuddannelse i musik fra et musikkonservatorium eller tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via RMCs Varbi Admission-system. Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer. Du skal ikke indsende fysiske eksemplarer af din ansøgning. Krav til ansøgningens indhold er beskrevet nedenfor og i selve ansøgningsskemaet.

HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?

I ansøgningsskemaet vil du blive bedt om at beskrive din baggrund og motivation for at søge ind på solistuddannelsen. Du skal også kort redegøre for dine kunstneriske og professionelle mål. Sidst men ikke mindst, skal din ansøgning indeholde et projektforslag til det kunstneriske udviklingsarbejde.

Du skal uploade følgende:

 • Dokumentation for kandidatuddannelse
  Eksamensbevis inklusive Diploma Supplement eller studiebevis der dokumenterer studiefremdrift og indhold af beståede fag og som bekræfter at kandidatuddannelsen afsluttes inden studiestart i august 2019. 
   
 • 5 kompositioner eller uddrag af kompositioner, som du er kunstnerisk ansvarlig for.
  Varighed 25-30 minutter.
   
 • Noder eller anden relevant værkdokumentation.

Hvis du ikke har en rytmisk kandidatuddannelse fra et konservatorium, men har tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis, skal du desuden uploade:

 • Dokumentation for tilsvarende kvalifikationer (som erstatning for manglende dokumentation for kandidatuddannelse).
  Udbygget CV, dokumenteret musikalsk/kunstnerisk virke, anmeldelser mv.
   
 • 10 kompositioner eller uddrag af disse, som du er kunstnerisk ansvarlig for.
  Varighed 25-30 minutter.

NB! Dette materiale indgår alene i konservatoriets vurdering af om du har kvalifikationer, som er tilsvarende en rytmisk kandidatuddannelse, men erhvervet på anden vis.

Øvrige bilag vil ikke indgå i bedømmelsen.

ANSØGNINGSGEBYR

Det koster 500 DKK at søge ind på en solistuddannelse på RMC. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan efter ansøgningsfristens udløb ikke refunderes. 

Du betaler med kort via en betalingsportal på Varbi Admission, når du har udfyldt din ansøgning.

ANSØGNINGSFRIST

Fristen for ansøgninger er 1. december kl. 23:59 CET. Hvis denne dato falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er ansøgningsfristen kl. 23:59 CET den førstkommende hverdag.

Det er vigtigt at du inden den dato har betalt ansøgningsgebyret på 500 DKK, da din ansøgning ellers ikke er gyldig.

Optagelsesprøve

Tidslinje for optagelse på solistuddannelsen – vigtige datoer

 • Åben hus på RMC: 7. november 2018
 • Frist for aflevering i Varbi: 3. december 2018 kl. 23:59 CET
 • Indkaldelse til optagelsesprøve: Senest 7. januar 2019 via e-mail
 • Optagelsesprøve: 22-25. januar 2019
 • Svar på optagelsesprøve: Tilbud om studieplads eller afslag 10. april via e-mail
 • Studiestart: 19. august 2019

HVEM KOMMER TIL OPTAGELSESPRØVE?

Alle ansøgere, der har en relevant kandidatuddannelse i musik fra et musikkonservatorium eller tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis, kommer til optagelsesprøve på konservatoriet.

OPTAGELSESPRØVENS FORM OG INDHOLD

Optagelsesprøven består af en samtale med udgangspunkt i den skriftlige ansøgning og de indsendte kompositioner. Varighed: 30 minutter.

BEDØMMELSE EFTER OPTAGELSESPRØVEN

På baggrund af samtalen, den skriftlige ansøgning og de indsendte kompositioner gives en helhedsbedømmelse af ansøgerens forudsætninger for at starte på uddannelsen.

Følgende områder indgår i bedømmelsen:

 • Kompositionernes kunstneriske kvalitet, herunder originalitet, kreativitet, emotionalitet og samtidsrelevans;
 • Kompositionernes håndværksmæssige kvalitet, herunder elementer som form, instrumentering, arrangement;
 • Den skriftlige ansøgning, herunder motivation, studiemæssige og professionelle mål, de i ansøgningen beskrevne projektområders kunstneriske og faglige kvalifikationer;
 • Din evne til at reflektere over egne værker, praksis, kunstneriske og kulturelle kontekst.

EFTER PRØVEN

optagelse

Der optages normalt 1-2 studerende på uddannelsen. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet blive nødt til at afvise ansøgere, selv om de har bestået optagelsesprøven.

Du vil i begyndelsen af april via mail få at vide, om du er optaget.

Alle ansøgere, der ikke bliver optaget, tilbydes en kort samtale via telefon med den ansvarlige prøveleder.

VENTELISTE

Et begrænset antal ansøgere, som er kvalificerede til optagelse, men som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, kan blive tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juli kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

SYGDOM I FORBINDELSE MED OPTAGELSESPRØVEN

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis du ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. Lægeerklæringen skal være konservatoriet i hænde senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for prøven. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og du vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

SPROG VED OPTAGELSESPRØVEN

Optagelsesprøven gennemføres altid på engelsk.

Uddannelsens opbygning

Solistuddannelsen er normeret til 120 ECTS-point, som svarer til 2 årsværk á 1.620 arbejdstimer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

Solistuddannelsens fagområde er kunstnerisk praksis og kunstnerisk udviklingsarbejde, samt et kursus i entreprenørskab. Herigennem arbejder du med et fokus på specialisering inden for komposition, udvikling af din kunstneriske profil, evnen til at udføre reflekterende selvstændig kunstnerisk udviklingsarbejde og at demonstrere originale kunstneriske indsigter i værkskabelse.

Uddannelsen omfatter obligatoriske fællestimer og kurser samt selvstudier og projektarbejder i kombination med individuel vejledning. Der er således rig mulighed for at arbejde med egne projekter, både i Danmark og i udlandet. Det er dig og dine egne projekter, der er i centrum.

Uddannelsen afsluttes med en offentlig koncert eller lignende ved slutningen af fjerde semester ledsaget af en skriftlig rapport, hvori den studerende præsenterer sine refleksioner over koncertens indhold og idé samt sit kunstneriske udviklingsarbejde.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium og undervisningssproget er som udgangspunkt engelsk.

Karrieremuligheder

En kandidat fra solistuddannelsen er en skabende og personlig kunstner med en markant kunstnerisk profil, der typisk arbejder som leder af egne orkestre og kunstneriske projekter og kommer ofte til at arbejde freelance i et marked, der er omskifteligt og stærkt konkurrencepræget, men hvor der også i stigende grad er behov for indholdsleverandører, der kan levere originalt materiale af høj kvalitet. Uddannelsen bidrager til at styrke den studerendes kunstneriske profil og giver musikfaglige kompetencer og erfaringer på højeste uddannelsesniveau. Den studerende har derfor mulighed for en bred beskæftigelse. Beskæftigelsesmulighederne er både afhængige af markedskonjunkturerne i branchen og kulturpolitiske prioriteringer.

Uddannede fra solistuddannelsen finder typisk beskæftigelse som freelance musikere i bands, som solist eller i forbindelse med teater-, tv- og filmproduktioner. En del uddannede arbejder som komponister, sangskrivere og producere i egne såvel som i andre kunstneres projekter. Mange uddannede musikere underviser endvidere i musikskoler, højskoler, efterskoler, dagskoler eller som privatpraktiserende undervisere. Endelig etablerer nogle uddannede egen virksomhed for eksempel inden for læring, computerspil, lyddesign, filmmusik med videre.

Undervisere

Her under kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i det aktuelle studieår, både fastansatte og timelærere - klik på navnet for at se mere om den enkelte.

RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet hvad angår genre og faglighed. De studerende tilbydes et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere, og inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

Desuden vil du på uddannelsen have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere i forbindelse med kurser, projekter og lignende.

Kurser og individuel vejledning:

Torben Snekkestad

 

Individuel vejledning:

Morten Carlsen

Uddannelsesansvarlig

Uddannelses-koordinator

Claus Finderup

cf@rmc.dk

Studieordning (Sol-Comp)