Solist - Komposition

Solistuddannelsen er en toårig uddannelse, der kvalificerer den studerende som komponist på det højeste kunstneriske niveau. Uddannelsens formål er at kvalificere den studerende yderligere til arbejdsmarkedet ved at udbygge den studerendes kandidatuddannelse med fordybelse i et eller flere selvvalgte kunstnerisk undersøgelsesområder, der skal berige og styrke den studerendes kunstneriske profil og praksis. 

I løbet af uddannelsen vil den studerende få erfaring og indsigt i kunstnerisk udviklingsarbejde (praksisbaseret research) og besidde evnerne til at identificere og kontekstualisere aktuelle dynamiske problemstillinger inden for sit felt. Desuden vil den studerende opnå evnen til at overføre sin kunstneriske praksis og sit kunstneriske udviklingsarbejde til andre områder og genkende eventuelle tilknyttede karrieremuligheder lokalt og globalt.

Uddannelsens kernefokus vil være på den studerendes evne til at udvide vores kunstneriske forståelse og at kunne formidle og realisere disse indsigter til fulde.

Solistuddannelsen henvender sig til professionelle musikere, der har afsluttet en rytmisk kandidatuddannelse eller har kvalifikationer på tilsvarende niveau, for eksempel en kunstnerisk karriere på højt professionelt niveau.

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE?

Det kan du læse om her på siden under ANSØGNING og OPTAGELSESPRØVE nedenfor.

TIDSLINJE

 • Uddannelsen åbner for ansøgninger: 15. oktober 2021.
 • Online informationsmøde via Zoom: 9. november 2021 - 17:00 på dansk, 18:00 på engelsk.
 • Frist for online ansøgning: 1. december 2021 kl. 12:00.
 • Indkaldelse til optagelsesprøve: Senest 12. januar 2022 via mail.
 • Optagelsesprøve: 24-28. januar 2022. Du deltager i prøven på RMC.
 • Svar på optagelsesprøven: 17. februar 2022 via e-mail.
 • Studiestart: 15. august 2022.

Se også generel information om ansøgning og optagelse HER.

Ansøgning

HVEM KAN SØGE?

Ansøgere til solistuddannelsen skal have en relevant kandidatuddannelse i musik fra et musikkonservatorium eller tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via Studieoptag.
Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer. 

HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?

I ansøgningsskemaet vil du blive bedt om at beskrive din baggrund og motivation for at søge ind på solistuddannelsen. Du skal også kort redegøre for dine kunstneriske og professionelle mål. Sidst men ikke mindst, skal din ansøgning indeholde et projektforslag til det kunstneriske udviklingsarbejde.

Du skal uploade følgende:

 • Dokumentation for kandidatuddannelse
  Eksamensbevis inklusive Diploma Supplement eller studiebevis der dokumenterer studiefremdrift og indhold af beståede fag og som bekræfter at kandidatuddannelsen afsluttes inden studiestart i august 2021. 
   
 • 5 kompositioner eller uddrag af kompositioner, som du er kunstnerisk ansvarlig for.
  Varighed 25-30 minutter.
   
 • Noder eller anden relevant værkdokumentation.

Hvis du ikke har en rytmisk kandidatuddannelse fra et konservatorium, men har tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis, skal du desuden uploade:

 • Dokumentation for tilsvarende kvalifikationer (som erstatning for manglende dokumentation for kandidatuddannelse).
  Udbygget CV, dokumenteret musikalsk/kunstnerisk virke, anmeldelser mv.
   
 • 10 kompositioner eller uddrag af disse, som du er kunstnerisk ansvarlig for.
  Varighed 25-30 minutter.

NB! Dette materiale indgår alene i konservatoriets vurdering af om du har kvalifikationer, som er tilsvarende en rytmisk kandidatuddannelse, men erhvervet på anden vis.

Øvrige bilag vil ikke indgå i bedømmelsen.

ANSØGNINGSGEBYR

Det koster 500 DKK at søge ind på en solistuddannelse på RMC. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan efter ansøgningsfristens udløb ikke refunderes. 

ANSØGNINGSFRIST

Fristen for ansøgninger er 1. december kl. 12:00 CET. Hvis denne dato falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er ansøgningsfristen kl. 12:00 CET den førstkommende hverdag.

Optagelsesprøve

HVEM KOMMER TIL OPTAGELSESPRØVE?

Alle ansøgere, der har en relevant kandidatuddannelse i musik fra et musikkonservatorium eller tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden vis, kommer til optagelsesprøve på konservatoriet.

OPTAGELSESPRØVENS FORM OG INDHOLD

Optagelsesprøven består af en samtale med udgangspunkt i den skriftlige ansøgning og de indsendte kompositioner. Prøven finder sted på RMC.

Samtale: 30 minutter.

BEDØMMELSE EFTER OPTAGELSESPRØVEN

På baggrund af samtalen, den skriftlige ansøgning og de indsendte kompositioner gives en helhedsbedømmelse af ansøgerens forudsætninger for at starte på uddannelsen.

Følgende områder indgår i bedømmelsen:

 • Kompositionernes kunstneriske kvalitet, herunder originalitet, kreativitet, emotionalitet og samtidsrelevans;
 • Kompositionernes håndværksmæssige kvalitet, herunder elementer som form, instrumentering, arrangement;
 • Den skriftlige ansøgning, herunder motivation, studiemæssige og professionelle mål, de i ansøgningen beskrevne projektområders kunstneriske og faglige kvalifikationer;
 • Din evne til at reflektere over egne værker, praksis, kunstneriske og kulturelle kontekst.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

EFTER PRØVEN

optagelse

Der optages normalt 1-2 studerende på uddannelsen. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet blive nødt til at afvise ansøgere, selv om de har bestået optagelsesprøven.

Du vil via mail få at vide, om du er optaget.

Alle ansøgere, der ikke bliver optaget, tilbydes en kort samtale via telefon med den ansvarlige prøveleder.

VENTELISTE

Et begrænset antal ansøgere, som er kvalificerede til optagelse, men som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, kan blive tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juni kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

SYGDOM I FORBINDELSE MED OPTAGELSESPRØVEN

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis du ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. Lægeerklæringen skal være konservatoriet i hænde senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for prøven. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og du vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

SPROG VED OPTAGELSESPRØVEN

Optagelsesprøven gennemføres normalt på engelsk.

Uddannelsens opbygning

Solistuddannelsen er normeret til 120 ECTS-point, som svarer til 2 årsværk á 1.620 arbejdstimer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

Solistuddannelsens fagområde er kunstnerisk praksis og kunstnerisk udviklingsarbejde, samt et kursus i entreprenørskab. Herigennem arbejder du med et fokus på specialisering inden for komposition, udvikling af din kunstneriske profil, evnen til at udføre reflekterende selvstændig kunstnerisk udviklingsarbejde og at demonstrere originale kunstneriske indsigter i værkskabelse.

Uddannelsen omfatter obligatoriske fællestimer og kurser samt selvstudier og projektarbejder i kombination med individuel vejledning. Der er således rig mulighed for at arbejde med egne projekter, både i Danmark og i udlandet. Det er dig og dine egne projekter, der er i centrum, men det forventes at du engagerer dig i dine medstuderende og deltager i gruppeaktiviteter initieret af studerende.

Uddannelsen afsluttes med en offentlig koncert eller lignende ved slutningen af fjerde semester ledsaget af en skriftlig rapport, hvori den studerende præsenterer sine refleksioner over koncertens indhold og idé samt sit kunstneriske udviklingsarbejde.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium og undervisningssproget er som udgangspunkt engelsk.

Karrieremuligheder

En kandidat fra solistuddannelsen er en skabende og personlig kunstner med en markant kunstnerisk profil, der typisk arbejder som leder af egne orkestre og kunstneriske projekter og kommer ofte til at arbejde freelance i et marked, der er omskifteligt og stærkt konkurrencepræget, men hvor der også i stigende grad er behov for indholdsleverandører, der kan levere originalt materiale af høj kvalitet. Uddannelsen bidrager til at styrke den studerendes kunstneriske profil og giver musikfaglige kompetencer og erfaringer på højeste uddannelsesniveau. Den studerende har derfor mulighed for en bred beskæftigelse. Beskæftigelsesmulighederne er både afhængige af markedskonjunkturerne i branchen og kulturpolitiske prioriteringer.

Uddannede fra solistuddannelsen finder typisk beskæftigelse som freelance musikere i bands, som solist eller i forbindelse med teater-, tv- og filmproduktioner. En del uddannede arbejder som komponister, sangskrivere og producere i egne såvel som i andre kunstneres projekter. Mange uddannede musikere underviser endvidere i musikskoler, højskoler, efterskoler, dagskoler eller som privatpraktiserende undervisere. Endelig etablerer nogle uddannede egen virksomhed for eksempel inden for læring, computerspil, lyddesign, filmmusik med videre.

Ditte Rønn-Poulsen, dimitteret i 2018

ditte_portraet.jpg

Hvad beskæftiger du dig med i dag?
Jeg arbejder som komponist og sanger samt underviser i sang, komposition og kreative processer.
Lige nu er jeg er blandt andet i gang med tværæstetiske projekter med partnere inden for scenekunst, visuel kunst, maleri og lyrik.

Hvorfor valgte du Solistuddannelsen?
Solistuddannelsen fungerede som en overbygning på min kandidatuddannelse fra Det Jyske Musikkonservatorium og gav mig mulighed for at studere og fordybe mig på ny efter at have været ude af uddannelsessystemet i en del år. Det synes jeg var en fantastisk mulighed. Jeg valgte specifikt komposition fordi jeg ønskede at integrere kompositionsmetoder fra konceptuel tankegang og klassisk komposition med min auditive tilgang til at skrive musik.

Hvad var dine vigtigste opdagelser under uddannelsen?
Jeg havde fortrinsvis klassiske komponister som undervisere under uddannelsen, og jeg undersøgte hvordan jeg ved at bruge konkrete metoder, kunne udvikle en intuitiv baseret sangskrivning. Som en måde at åbne for min "sangskriver-sang" ved at gå til kompositionsprocessen fra en anden vinkel. Da der er mange veje til komposition, og måder at udvikle materiale på, har jeg opdaget hvor vigtigt det er at ens idéer er klare og enkle.

Hvad er det bedste, du fik med fra uddannelsen?
Jeg har fået meget ud af uddannelsen, både kunstnerisk og personligt. Kunstnerisk har jeg fået en klarere forståelse af processer, metoder, redskaber og formidling. Det vigtigste jeg har fået med fra uddannelsen er vekselvirkningen mellem at hente inspiration hos andre kunstneres (og kunstarters) arbejdsmetoder og virke og samtidig fordybe sig i sit eget materiale. Og at det er en cirkulær proces. Jeg har også fået bekræftet at min kreativitet udfolder sig bedst i en fintunet balance mellem udfordring, åbenhed og tryghed, og hvad disse begreber konkret betyder for mig.

Undervisere

Herunder kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i det aktuelle studieår, både fastansatte og timelærere.

RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet, hvad angår genre og faglighed.

Du tilbydes som studerende et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere.

Inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

I forbindelse med kurser, projekter og lignende vil du desuden have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere.

Artistic Practice & Research

Niels Lyhne Løkkegaard

Lotte Anker

Artistic Practice & Research - individuel, faglig vejledning

Lucresia Dalt

Earnst Karel

Nina De Heney

Peter Barnow

Mads Kinnerup

Juliana Hodkinson

Niels Røndsholdt

Stephan Meidell

Mariam Gviniashvili

Svend Hvidtfelt Nielsen

Sten Sandell

Anders Lauge Meldgaard

Yusuf Othman

Francesco Bigoni

Nanna Katrine Larsen

Daniel Bjarnason

Entreprenørskab

Christian Taagehøj

Carolina Eccheveri

Studieordning (Sol Komp)

Om RMC

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) tilbyder den højeste uddannelse inden for rytmisk samtidsmusik – et mangefacetteret begreb, som rummer vidtforgrenede udtryksformer inden for blandt andet rock, pop, jazz, urban, metal og elektronisk musik.

 

Rytmisk samtidsmusik er en skabende og performativ kunstform, som bygger på et grundlag af dybe faglige og kulturelle traditioner.

 

På RMC er rytmisk samtidsmusik karakteriseret ved åbenhed, nysgerrighed, mangfoldighed og kritisk stillingtagen.

RMC's vision 2019-2022

RMC er en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik.

 

På RMC udvikler studerende og ansatte sig i et dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning.

 

RMC uddanner fremtidens innovatorer, som skaber musik og musikopleveler, der beriger og bevæger.

 

Båret af dyb indsigt og højt udviklet kunnen træder RMC’s dimittender aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt.

Uddannelsesansvarlig

Uddannelses-koordinator

Claus Finderup

cf@rmc.dk