Music Creation

Kandidatuddannelsen Music Creation er en toårig uddannelse, der giver dig mulighed for at fordybe dig i videreudviklingen af din kunstneriske profil inden for det skabende område - komposition, sangskrivning eller musikproduktion. Uddannelsen fokuserer på værkskabelse. Du vil i vidt omfang kunne få indflydelse på uddannelsens indhold, så det tilpasses din kunstneriske profil og udvikling. På uddannelsen får du mulighed for at styrke dine kompetencer som komponist, sangskriver eller musikproducer og skærpe dit kendskab til dig selv og dine kunstneriske muligheder. Studieforløbet veksler mellem holdundervisning og individuel vejledning. Der vil også være et obligatorisk eksternt semester, og du får tilbud om at deltage i samarbejdsprojekter på tværs af både RMC’s egne uddannelser og Holmens øvrige kunstskoler. Uddannelsen har et markant fokus på udvikling af dine entreprenørielle kompetencer og giver dig direkte adgang til konservatoriets omfattende nationale og internationale netværk.

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE?

Det kan du læse om her på siden under ANSØGNING og OPTAGELSESPRØVE nedenfor.

Tidslinje for optagelse på Kandidat Music creation

 • Ansøgning åbner: 3. januar 2022
 • Frist for online ansøgning: 21. februar 2022 kl. 12.00
 • 1. runde: 28. februar - 4. marts 2022. Du er ikke selv til stede
 • Svar på 1. runde: 8. marts 2022 via e-mail
 • Frist for upload af materiale til 2. runde: 18. marts 2022 kl. 12.00
 • 2. runde: 28. marts - 1. april 2022. Du deltager i prøven online
 • Svar på 2. runde: 20. april 2022 via e-mail
 • Studiestart: 15. august 2022

Se også generel information om ansøgning og optagelse HER 

Ansøgning

HVEM KAN SØGE?

Du skal have bestået enten bacheloruddannelsen Musiker, Komposition eller Musikproduktion fra RMC, en relevant bacheloruddannelse fra et andet dansk musikkonservatorium eller en relevant bacheloruddannelse fra et udenlandsk musikkonservatorium. 

Konservatoriet kan ud fra en konkret vurdering anerkende andre kunstnerisk baserede bacheloruddannelser i musik som adgangsgivende.

Vær opmærksom på, at konservatoriets kandidatuddannelser har et begrænset antal studiepladser, og at du bliver optaget på baggrund af en konkret bedømmelse af dine evner og færdigheder.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via Studieoptag
Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer. 

HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?

I ansøgningen vil du blive bedt om at svare på følgende spørgsmål:

 • Hvad er dine kunstneriske mål/visioner? (500-1000 anslag)
 • Hvad mener du, at du skal kunne for at blive i stand til at nå dine mål? (500-1000 anslag)
 • Hvad mener du, at du skal vide noget om, for at blive i stand til at nå dine mål? Og hvordan arbejder du med at udvikle din viden? (500-1000 anslag)
 • Angiv 2-3 eksempler på projekter (emne/indhold, projektform), som du kan forestille dig at arbejde med i løbet af kandidatuddannelsen. (500-1000 anslag)

I ansøgningen vil du blive bedt om at uploade en personlig portfolio (portfolio 1):

 • Musik: 2-3 lydeksempler på projekter, som du har været kunstnerisk ansvarlig for, og som du mener giver et godt billede af, hvem du er som komponist, sangskriver eller musikproducer. (Samlet varighed for de 2-3 eksempler: 10 minutter). Afleveringsformat: MP3
 • Creditliste: En creditliste med præcis angivelse af din egen og eventuelt andres roller i forbindelse med tilblivelsen af hver af de uploadede lydeksempler. (Max. 800 anslag)
 • Beskrivelse: Beskriv kort hvilke overvejelser, du har gjort dig om den uploadede musik. (Max. 1000 anslag)

Desuden vil du blive bedt om at uploade følgende:

 • Dokumentation for
  • Afsluttet bacheloruddannelse. Dvs. eksamensbevis inklusiv Diploma Supplement. Afleveringsformat: PDF
   eller
  • Forventet afsluttet bacheloruddannelse. Dvs. studiebevis der dokumenterer studiefremdrift, indhold af beståede fag og at du afslutter din bacheloruddannelse senest 1. juli 2022. Afleveringsformat: PDF

Øvrige bilag vil ikke indgå i bedømmelsen.

ANSØGNINGSGEBYR

Det koster 500 DKK at søge ind på en kandidatuddannelse på RMC. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan som udgangspunkt ikke refunderes efter ansøgningsfristens udløb. 

Hvis du søger ind på en kandidatuddannelse umiddelbart efter at have afsluttet en bacheloruddannelse på RMC, gælder der særlige regler, og du vil få refunderet ansøgningsgebyret efter ansøgningsfristens udløb.

Optagelsesprøve

HVEM KOMMER TIL INDSTILLINGSPRØVE?

Alle ansøgere, der opfylder adgangskravet, får bedømt deres ansøgning ved en indstillingsprøve.

indstillingsprøvens form og indhold

Indstillingsprøven foregår i to runder:

1. runde består af en bedømmelse af materialet i portfolio 1.

Du er ikke selv til stede.

2. runde består af en samtale, som gennemføres online. Du skal inden den 18. marts 2022 kl. 12.00 uploade yderligere en personlig portfolio (portfolio 2) - se nedenfor.

1. RUNDE

Ved indstillingsprøvens 1. runde vil et bedømmelsespanel bestående af to bedømmere lytte til de indsendte værker i portfolio 1 og læse de dertil hørende bilag.

Du er ikke selv til stede.

Bedømmelse efter 1. runde

I 1. runde foretager panelet en bedømmelse på grundlag af materialet i portfolio 1. Ved bedømmelsen lægges der vægt på dit kunstneriske og faglige niveau i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

Udvælgelse efter 1. runde

På baggrund af bedømmelsen udvælges en gruppe ansøgere, der går videre til indstillingsprøvens 2. runde.

Denne gruppe er normalt to-tre gange større end det antal, der optages på uddannelsen. Det er en forudsætning for at gå videre til 2. runde, at 1. runde er bestået.

Alle ansøgere får svar på 1. runde via mail. For ansøgere, der går videre til indstillingsprøvens 2. runde, indeholder mailen oplysninger om krav til indsendelse af yderligere en personlig portfolio (portfolio 2) samt det præcise tidspunkt for prøven.

Alle ansøgere, der ikke går videre til 2. runde, tilbydes en kort telefonsamtale med den ansvarlige prøveleder, som vil uddybe dit bedømmelsesresultat med udgangspunkt i de anvendte bedømmelseskriterier.

2. RUNDE

Indstillingsprøvens 2. runde gennemføres som en samtale mellem dig og et bedømmelsespanel bestående af to bedømmere. Samtalen tager udgangspunkt i din skriftlige ansøgning og materialet i portfolio 2*, som du har indsendt. Varighed 10 minutter.

BEDØMMELSE EFTER 2. RUNDE

Efter indstillingsprøvens 2. runde foretager panelet en samlet bedømmelse af materialet i portfolio 2*, din skriftlige ansøgning samt samtalen.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på dit kunstneriske og faglige niveau samt på din skriftlige ansøgning. Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

*Portfolio 2: Du indsender 10 minutters musik, som du mener giver et udbygget billede af hvem du er som komponist, sangskriver eller musikproducer. Du indsender egne værker og det indgår ikke som et krav, at du selv medvirker som musiker på de indspillede værker. De indsendte værker må ikke være identiske med værker, som indgår i portfolio 1. Afleveringsformat: MP3

 

EFTER PRØVEN

OPTAGELSE

Efter indstillingsprøven træffer konservatoriet afgørelse om hvem der skal optages. Udvælgelsen sker på baggrund af resultaterne fra indstillingsprøvens 2. runde og tager desuden hensyn til musiklivets behov.

Der optages normalt 8 studerende på uddannelsen. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet ikke garantere at alle kvalificerede ansøgere bliver optaget.

Alle ansøgere, der ikke bliver optaget, tilbydes en kort telefonsamtale med den ansvarlige prøveleder, som vil uddybe dit bedømmelsesresultat med udgangspunkt i de anvendte bedømmelseskriterier.

VENTELISTE

Et mindre antal kvalificerede ansøgere, som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, bliver tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juni kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

SYGDOM I FORBINDELSE MED INDSTILLINGSPRØVEN

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis du ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. RMC skal have din lægeerklæring senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for din prøve. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og du vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

SPROG VED INDSTILLINGSPRØVEN

Indstillingsprøven gennemføres normalt på dansk. I de tilfælde, hvor en ansøger ikke taler eller forstår dansk, gennemføres prøven på engelsk.

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS-point, som svarer til to årsværk á 1.620 timer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

Kandidatuddannelsen er et studie på videregående niveau, hvor der bliver lagt vægt på fordybelse, individuelle valgmuligheder og innovation med henblik på at styrke din kunstneriske profil.

Undervisningen er i høj grad tilrettelagt som selvstændigt projektarbejde, hvor du inden for uddannelsens rammer – og på baggrund af individuel, faglig vejledning – selv tilrettelægger de faglige forløb. Desuden foregår den ugentlige undervisning både på hold og individuelt, og nogle fag læser du sammen med studerende på konservatoriets andre kandidatuddannelser.

Der er i løbet af uddannelsen gode muligheder for at samarbejde med andre af konservatoriets studerende – både på egen og andre uddannelsesretninger – samt med studerende fra de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Holmen.

Uddannelsens fag er Music Creation, Valgfag, Entreprenørskab og Kandidatprojekt, hvoraf det helt centrale fag er Music Creation. I faget arbejder du primært med dine egne, selvstændige projekter, men du kommer også til at deltage i projekter og tematiserede kurser, hvor konservatoriet sætter rammerne.

Uddannelsens 3. semester er et obligatorisk eksternt semester, som består af et større, defineret projekt i samarbejde med eksterne partnere eller som eller praktik hos en ekstern partner.

Uddannelsen afsluttes med et selvdefineret kandidatprojekt inden for faget Music Creation, som udmønter sig både i en digital aflevering, en offentlig værkfremlæggelse og en skriftlig rapport, hvori du præsenterer dine refleksioner omkring projektet.

I tabellen nedenfor kan du se, hvordan fag og ECTS-point fordeler sig på uddannelsen.

FAG

1. SEM

2. SEM

3. SEM

4. SEM

ECTS PR. FAG

Music Creation

15

15

 

 

30

Entreprenørskab

5

5

 

 

10

Eksternt, integreret modul

 

 

30

 

30

Valgfag

10

10

 

10

30

Kandidatprojekt

 

 

 

20

20

ECTS i alt

30

30

30

30

120

I uddannelsens studieordning kan du læse mere om uddannelsens formål og opbygning samt finde uddybende beskrivelser af uddannelsens enkelte fag – klik på linket til højre.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og der er mødepligt til undervisningen. Undervisningssproget er som udgangspunkt dansk, dog udbydes enkelte forløb også på engelsk. Undervisning med udenlandske gæstelærere eller i forbindelse med studierejser vil dog typisk foregå på engelsk.

Karrieremuligheder

Jaleh Negari, dimitteret i 2018

jaleh.jpg.png

Hvad beskæftiger du dig med i dag?
Jeg komponerer, producerer og optræder live som solist, med mit band Selvhenter og med performancegruppen Meshes. Ved siden af mine musik- og kunstprojekter, underviser jeg.

Hvordan ser en typisk arbejdsuge ud for dig?
Jeg arbejder typisk fra 10-17 enten i mit studie, mit øvelokale eller i mit arbejdsrum derhjemme – alt afhængig af om jeg skal komponere ny musik, producere eller optage lyd, udvikle ideer, tegne, skrive tekst, lave research eller forberede koncerter. Mandag er til kontor.  

Hvorfor valgte du at studere Music Creation?
Jeg ville gerne dyrke det at skabe, skrive og producere musik på egen hånd i en koncentreret periode.

Hvad var dine vigtigste opdagelser under uddannelsen?
Det at blive klogere på hvordan en konstruktiv og frugtbar kreativ proces kunne se ud for mig. Jagten på den frugtbare proces følte jeg blev imødekommet og gjort plads til – hvilket jeg er meget taknemmelig for.

Hvad er det bedste, du fik med fra uddannelsen?
For mig erfaringen med at producere meget på kort tid. At blive skubbet til at lave noget kontinuerligt og mærke hvad et sådan output kunne lære mig. Og ikke mindst at dele ens ting med andre, og at blive delagtiggjort i andres processer og fantasiverdener. Samtalerne herom.

Anders Skibsted, dimitteret i 2018

anders_skibsted_rigtig.png

Hvad beskæftiger du dig med i dag?
Jeg studerer videre på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, er komponist og spiller i og leder det kontemporære tangoensemble Erhværv.

Hvordan ser en typisk arbejdsuge ud for dig?
Mit arbejdsliv er meget forskelligt fra måned til måned, alt efter hvilke projekter jeg er involveret i, sideløbende med mine videre studier.

Hvorfor valgte du at studere Music Creation?
Fordi jeg ville fortsætte mine studier på RMC men gerne vil fokusere på det kompositoriske arbejde. Jeg spiller bandoneón og spiller meget tangomusik og kunne godt se, at som instrumentalist måtte jeg til udlandet for at opsøge færdigheder, så jeg valgte at opdyrke kompositionsarbejdet på min kandidatuddannelse.

Hvad var dine vigtigste opdagelser under uddannelsen?
Jeg lærte i høj grad at arbejde under frie rammer, skabe og definere kunstneriske projekter, og i hvert fald forsøge på at administrere en kompositorisk proces. Det er jo noget man kan bruge et helt liv på at lære. Samtidig lærte jeg en del om optagelser, mikrofoner og produktion, der er enormt nyttigt, når man gerne vil have noget at gøre med tilblivelsen af ens musik hele vejen fra første node på papiret til den færdige produktion og udgivelse.

Hvad er det bedste, du fik med fra uddannelsen?
Jeg har fået en del alsidighed ud af mine studier på RMC. Der var mulighed for at give sig i kast med at lære det meste, hvis man selv kom på, at man havde brug for det. Man kan selvfølgelig altid bruge mere tid på at lære alting, men der var mulighed for at skabe projekter som indeholdt alle dele af tilblivelsen af musik fra det kompositoriske, det administrative, til det tekniske.

Stine Grøn, dimitteret i 2018

stine_groen.jpg

Hvad beskæftiger du dig med i dag?
Jeg arbejder på sangene til mit første soloalbum. Udover det, har jeg netop færdiggjort andet album med bandet IRAH, som jeg har sammen med Adi Zukanovic. Lejlighedsvis tager jeg ud og synger for døende.

Hvordan ser en typisk arbejdsuge ud for dig?
Jeg arbejder på sange, laver sang-meditationer, finder inspiration på museer eller lignende, og tracker vokal eller kor for andre. Så opdaterer jeg musikprofiler og ordner opgaver fra vores pladeselskab.

Hvorfor valgte du at studere Music Creation?
Jeg havde lyst til at studere mere målrettet og fokuseret, og jeg synes uddannelsen bød på nogle spændende lærere, som jeg havde lyst til at diskutere mine ideer og processer med. Jeg oplever, at lærerne på RMC har en omfattende viden og kreativitet, som kan rumme mange slags kunstnere og vejlede på højt niveau.

Hvad var dine vigtigste opdagelser under uddannelsen?
Jeg fandt min stemme og ånd i musikken, på en meget dybere måde end før, gennem blandt andet sangmeditation. Jo mere jeg praktiserede forskellige holistiske arbejdsmetoder, jo mere åbnede hele min krop og stemme sig op og viste mig nye steder hen. Det åbnede op for en ny måde at skrive og komponere på.

Hvad er det bedste, du fik med fra uddannelsen?
Jeg er blevet endnu mere bevidst om, hvad for en kunstner jeg er, og hvilke intentioner der egentlig ligger til grund for, at jeg laver musik. Jeg er under uddannelsen blevet tvunget til at tage stilling til, hvad det er, jeg virkelig synes er interessant i livet, og hvordan jeg kan oversætte det til et musikalsk sprog.

Ocean Thomsen, dimitteret i 2018

ocean_thomsen.jpg

Hvad beskæftiger du dig med i dag?
Jeg er sangskriver, producer og medejer af pladeselskabet Wild North Music. Jeg skriver og producerer for en række artister, med sange placeret på national og international radio og TV. Derudover underviser jeg i sammenspil på Gentofte Musikskole og har netop startet min egen undervisningsvirksomhed, hvor jeg underviser i moderne sangskrivning og musikproduktion.

Hvordan ser en typisk arbejdsuge ud for dig?
Jeg starter morgenen med at få et overblik over min kalender og starter på dagens to do’s samt svarer på mails. Det kan også være jeg har møder eller skal forberede undervisning. Derefter producerer jeg, redigerer vokaler eller forbereder mig til sessions, som jeg har om aftenen. Jeg underviser to dage om ugen.

Hvad var dine vigtigste opdagelser under uddannelsen?
Uddannelsen stiller rammerne, skaber muligheder og inspirerer, men det er op til den enkelte at få tingene til at ske. Det kræver selvdisciplin og ihærdighed. Ligesom uden for skolens fire vægge.

Hvad er det bedste, du fik med fra uddannelsen?
At jeg har holdt fast i mig selv og gået benhårdt efter at lære det håndværk som interesserer mig, selvom jeg nogle gange mødte modstand hos både undervisere og censorer.

Undervisere

Herunder kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i det aktuelle studieår, både fastansatte og timelærere.

RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet, hvad angår genre og faglighed.

Du tilbydes som studerende et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere.

Inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

I forbindelse med kurser, projekter og lignende vil du desuden have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere.

Music Performance (hold)

Sharin Foo

Kasper Tranberg

Jacob Anderskov

Anders Mathiasen

Music Performance (specialisering)

Simon Toldam

Nina Persson

Nikolaj Hess

Lotte Anker

Cæcilie Trier

Morten Svenstrup

Troels Boberg

Helle Toft

Jade Ell

Mads Emil Nielsen

Nikolaj Tornsberg

Lars Greve

Jaleh Negari

Nikolaj Cederholm

Lars Horntveth

Peter (dr) Bruun

Bjørn Christiansen

Anders Bach Pedersen

Maria Faust

Nana Fagerberg

Erik Kimestad

Mikkel Trøjborg Fink

Marcela Lucatelli

Jonas Westergaard Madsen

Anders Rhedin

Maher Mahmoud

Entreprenørskab

Christian Taagehøj

Carolina Eccheveri

Eksternt Integreret Modul

Sharin Foo

Kasper Tranberg

Jacob Anderskov

Anders Mathiasen

Christian Taagehøj

Kandidatprojekt

Jacob Anderskov

Qarin Wikström

Sharin Foo

Valgfag

Simon Toldam

Pablo Llambias

Louise Foo

Jens Skou Olsen

Nis Bysted

Niklas Schack

Louise Nipper

Saqib Hassan

Helle Pagter

Soffie Viemose

Louise Nipper

Studieordning (Ka MC)

Om RMC

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) tilbyder den højeste uddannelse inden for rytmisk samtidsmusik – et mangefacetteret begreb, som rummer vidtforgrenede udtryksformer inden for blandt andet rock, pop, jazz, urban, metal og elektronisk musik.

 

Rytmisk samtidsmusik er en skabende og performativ kunstform, som bygger på et grundlag af dybe faglige og kulturelle traditioner.

 

På RMC er rytmisk samtidsmusik karakteriseret ved åbenhed, nysgerrighed, mangfoldighed og kritisk stillingtagen.

RMC's vision 2019-2022

RMC er en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik.

 

På RMC udvikler studerende og ansatte sig i et dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning.

 

RMC uddanner fremtidens innovatorer, som skaber musik og musikopleveler, der beriger og bevæger.

 

Båret af dyb indsigt og højt udviklet kunnen træder RMC’s dimittender aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt.

Uddannelsesansvarlig

Uddannelses-koordinator

Claus Finderup

cf@rmc.dk