Komposition

Uddannelsen i komposition er rettet mod komponister og sangskrivere, som ser sig selv som fremtidens innovatører inden for rytmisk musik som samtidskunstnerisk udtryk.

Uddannelsen tager udgangspunkt i den studerendes vision og har som mål at videreudvikle den enkelte studerendes kunstneriske og undervisningsmæssige profil. Den studerende bliver en del af et mangfoldigt og inspirerende studiemiljø, hvor undervisere, vejledere og medstuderende stimulerer og udfordrer den studerendes udvikling. Uddannelsen er tilrettelagt i en blanding af skemalagt undervisning og intense projektperioder og de studerende får via konservatoriets vidtfavnende samarbejde med eksterne partnere i ind- og udland adgang til et omfattende fagligt netværk, som styrker deres fremtidige beskæftigelsesmuligheder som komponister eller sangskrivere, undervisere og entreprenører i en foranderlig musikbranche.

Bacheloruddannelsen i komposition indeholder to specialfagsområder:

1. Instrumental/elektronisk komposition
Ansøgere til denne specialisering vil i uddannelsesforløbet, foruden komposition, have fokus på akustisk og elektronisk arrangement. Specialiseringen henvender sig til elektroniske komponister samt komponister der inddrager arrangement for diverse ensembler.

2. Sangskrivning
Ansøgere til denne specialisering vil i uddannelsesforløbet, foruden komposition, have fokus på tekstskrivning.
Specialiseringen henvender sig til sangskrivere.

HVORDAN SØGER JEG OM OPTAGELSE?

Det kan du læse om her på siden. Under ANSØGNING og OPTAGELSESPRØVE nedenfor kan du læse om alt det du bør vide, inden du søger om optagelse. Der er åbent for ansøgninger i perioden 1. oktober 2018 kl. 00:00 - 3. december 2018 kl. 23:59.

Se også generel information om ansøgning og optagelse HER

Ansøgning

HVEM KAN SØGE?

Udover at have evner og en dyb passion for instrumental/elektronisk komposition eller sangskrivning, skal du have skrevet så mange værker og derved opnået så stor erfaring og indsigt, at censorpanelet ved optagelsesprøven kan fornemme et personligt kunstnerisk udtryk.

Du skal være i stand til at tage ansvar for egen læring, kunne arbejde selvstændigt men også være åben for at samarbejde med andre. Du skal i det hele taget være åben for at eksperimentere, for herigennem at finde nye sider af dig selv som kunstner. Alle genrer og udtryk er velkomne.

Optagelsesprøven på RMC er ikke koordineret med uddannelser på andre konservatorier. Du må gerne søge ind på flere konservatorier. Du kan også godt søge flere uddannelser på RMC samtidig, men optagelsesprøverne er ikke koordinerede.

HVOR SKAL MAN SØGE?

Du skal søge om optagelse online via RMCs Varbi Admission-system
Her skal du oprette en profil, udfylde ansøgningsskemaet og uploade relevante filer. Du skal ikke indsende fysiske eksemplarer af din ansøgning. Krav til ansøgningens indhold er beskrevet nedenfor og i selve ansøgningsskemaet.

HVAD SKAL ANSØGNINGEN INDEHOLDE?

Kriterier for den indsendte musik
Der er nogle særlige krav til den musik du skal uploade i forbindelse med din ansøgning. Kravene er beskrevet nedenfor: 

Kunstnerisk ansvar
Du har det kunstneriske ansvar for det enkelte værks samlede udtryk. Dvs. at man ikke kan adskille kompositionen fra arrangementet og produktionen. Nogle kompositioner står stærkest i et enkelt arrangement, fx guitar/sang, andre kompositioner kræver en produktion rig på arrangementsmæssige detaljer. Ligeledes er der kompositioner som kræver noget særligt af de medvirkende musikere/sangere, hvorimod det i andre værker er mindre relevant. Nogle kompositioner begår sig bedst ved blot at blive dokumenteret på eks. diktafon, mens andre kompositioner har behov for at blive indspillet i et professionelt lydstudie.

Kompositorisk ansvar
I uddannelsesforløbet skal du være i stand til selvstændigt at komponere uden hjælp fra andre. Derfor skal de indsendte kompositioner og eventuelle sangtekster alene være skrevet af dig. Du må gerne benytte dig af musikere og lydteknikere, men du er selv kunstnerisk ansvarlig for værkets endelige produktion og arrangement. Hvis ikke du har erfaring med at producere og arrangere, så indsend i stedet en enklere indspilning med begrænset instrumentering. 

Instrumentale og vokale færdigheder
De fleste ansøgere medvirker selv på det indspillede materiale, men det er ikke et krav. Endvidere er det ikke nødvendigt at du kan spille på et musikinstrument eller synge for at søge ind. Vi optager eksempelvis gerne ansøgere, der udelukkende arbejder på computer.

Sangtekster til specialisering Sangskrivning
Du kan indsende sange med tekster på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Andre sprog vil ikke komme i betragtning.

I ansøgningen bliver du bedt om at svare på følgende:

 • Hvad er dine kunstneriske og professionelle mål? (Max 1000 anslag)

 • Hvordan forestiller du dig at uddannelsen kan hjælpe dig til at nå dine kunstneriske og professionelle mål? (Max 500 anslag)

 • Redegør for dine kunstneriske refleksioner over de indsendte værker/kompositioner. (Max 2400 anslag)

 • Hvilke af de aktiviteter du har nævnt i dit CV har været vigtigst for dig? Begrund hvorfor. Præciser dine personlige arbejdsopgaver og ansvarsområder. (Max 1000 anslag)

 • Hvilke musikværktøjer (software/instrumenter) behersker du? (Max 500 anslag)

I ansøgningen vil du blive bedt om at uploade følgende:

 • Musik. Hvis værkerne er uddrag af længere forløb, skal du gøre rede herfor i den credit-liste du skal uploade.
  Specialisering Instrumental/elektronisk komposition
  To værker hvor du selv har komponeret, arrangeret og produceret det hele. Ingen former for co-write er tilladt. (Samlet varighed maks. 10 min. Filtype: mp3).
  Specialisering Sangskrivning
  To værker hvor du selv har komponeret, skrevet sangtekster, arrangeret og produceret det hele. Værkerne skal indeholde tekst. Ingen former for co-write er tilladt. (Samlet varighed maks. 10 min. Filtype: mp3).

 • Creditliste med præcis angivelse af din egen rolle og eventuelt andres roller i forbindelse med de indsendte kompositioner.

 • Noder & sangtekster.
  Specialisering Instrumental/elektronisk komposition
  Noder eller anden grafisk notation til de indsendte kompositioner, hvis notation indgår i arbejdsformen.
  Specialisering Sangskrivning
  Sangtekster på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Andre sprog vil ikke komme i betragtning.

 • Kort cv hvor du gør rede for dine erfaringer som komponist/sangskriver (Max 1 A4-side).

Øvrige bilag vil ikke indgå i bedømmelsen.

ANSØGNINGSGEBYR

Det koster 500 DKK at søge ind på en bacheloruddannelse på RMC. Gebyret går til delvis dækning af udgifter forbundet med optagelsesprøven og kan efter ansøgningsfristens udløb ikke refunderes. 

Du betaler med kort via en betalingsportal på Varbi Admission, når du har udfyldt din ansøgning.

ANSØGNINGSFRIST

Fristen for ansøgninger er 1. december kl. 23:59 CET. Hvis denne dato falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er ansøgningsfristen kl. 23:59 CET den førstkommende hverdag.

Det er vigtigt at du inden den dato har betalt ansøgningsgebyret på 500 DKK, da din ansøgning ellers ikke er gyldig.

Optagelsesprøve

Tidslinje for optagelse på bachelor komposition

 • Åben hus på RMC: 7. november 2018
 • Frist for aflevering i Varbi: 3. december 2018 kl. 23:59
 • 1. runde: Ultimo december 2018/primo januar 2019. Du er ikke selv til stede
 • Svar på 1. runde: Indkaldelse eller afslag senest 11. januar 2019 via mail
 • 2. runde, Fremlæggelse & samtale: 23-24. januar 2019
 • Svar på 2. runde: Tilbud om studieplads eller afslag 10. april 2019 via mail
 • Studiestart: 19. august 2019

HVEM KOMMER TIL OPTAGELSESPRØVE?

Alle der søger om optagelse på bacheloruddannelsen Komposition, får bedømt deres ansøgninger ved optagelsesprøvens 1. runde.

OPTAGELSESPRØVENS FORM OG INDHOLD

Optagelsesprøven foregår i to runder:

1. runde består af en bedømmelse af de indsendte værker samt de bilag, der er knyttet til disse (credit-liste, kunstnerisk refleksion over de indsendte værker, noder/sangtekster). Du er ikke selv til stede.

2. runde består af en kombineret værkfremlæggelse og samtale.

1. RUNDE

Ved optagelsesprøvens 1. runde vil et bedømmelsespanel bestående af tre bedømmere lytte til de indsendte værker og læse de dertil hørende bilag. Du er ikke selv til stede.

BEDØMMELSE EFTER 1. RUNDE

Efter 1. runde foretager panelet en samlet bedømmelse på grundlag af de indsendte værker. Ved bedømmelsen lægges der vægt på:

 • Dine evner til at skabe musik, der er båret af et selvstændigt kunstnerisk udtryk.

 • Om du besidder de færdigheder inden for komposition eller sangskrivning og øvrige relevante faglige færdigheder, der er nødvendige for at realisere din musik og dit kunstneriske udtryk.

 • Dine evner til at reflektere over din egen praksis – bl.a. om du er i stand til at beskrive den kunstneriske intention med de indsendte værker. Hvorfor komponerer du som du gør? Hvad gør dine kompositioner unikke? Hvordan placerer dine værker sig i samtiden? Hvad skal censorpanelet i særlig grad lytte efter?

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen.

UDVÆLGELSE EFTER 1. RUNDE

På baggrund af bedømmelsen udvælges et antal ansøgere, der går videre til optagelsesprøvens 2. runde. Denne gruppe er normalt tre gange større end det antal, der optages på uddannelsen. 

Det er en forudsætning for at gå videre til 2. runde, at 1. runde er bestået.

Alle ansøgere får svar på 1. runde via mail. For ansøgere, der går videre til optagelsesprøvens 2. runde, indeholder mailen oplysninger om det præcise tidspunkt for prøven.

Alle ansøgere, der ikke går videre til 2. runde, tilbydes en kort telefonsamtale med den ansvarlige prøveleder.

2. RUNDE – FREMLÆGGELSE OG SAMTALE

Optagelsesprøvens 2. runde består af en fremlæggelse af to værker efterfulgt af en samtale.

Værkfremlæggelse
Du skal medbringe og afspille to indspillede værker ud fra følgende kriterier:

 • Specialisering Instrumental / Elektronisk Komposition
  Værker hvor du selv har komponeret, arrangeret og produceret det hele.

 • Specialisering Sangskrivning
  Værker hvor du selv har komponeret, skrevet sangtekst, arrangeret og produceret det hele. Begge værker skal indeholde tekst.

 • Samlet varighed maks. 10 minutter. Hvis kompositionerne et uddrag af længere værker, skal du gøre opmærksom på det.

 • Du skal medbringe værkerne på USB-nøgle i filformatet WAV, AIFF eller MP3, så de kan afspilles fra prøveleders computer.

 • Værkerne må ikke være identiske med de værker du uploadede i ansøgningen, og som blev bedømt ved 1. runde.

 • Du må kun afspille to værker. Dvs. at du ikke kan afspille uddrag fra andre værker.

 • Du må ikke spille værkerne live under fremlæggelsen.

 • Endvidere gælder de samme retningslinjer som tidligere nævnt i afsnittet Kriterier for den indsendte musik.

Samtale
Samtalen tager udgangspunkt i de fremlagte værker, den skriftlige ansøgning, det indsendte cv samt de to værker indsendt til bedømmelse ved 1. runde. Du får lejlighed til at uddybe og perspektivere din faglige og kunstneriske profil, professionelle mål og motivation for at søge om optagelse på uddannelsen. Varighed: 10 minutter. 

Fremlæggelsen og samtalen gennemføres over for et panel bestående af tre bedømmere. Du må ikke tage andre personer med til fremlæggelsen eller samtalen.

BEDØMMELSE EFTER 2. RUNDE

Efter fremlæggelsen og samtalen foretages en samlet bedømmelse af:

 • Dine kunstneriske og faglige kompetencer.

 • Din evne til at reflektere over egen praksis.

 • Din evne til at udvikle og realisere kunstneriske projekter selvstændigt eller sammen med andre.

Du får en bedømmelse efter en 100-point-skala, som er en underinddeling af 7-trins-skalaen. Der kræves minimum 40 point, svarende til 02 efter 7-trins-skalaen, for at bestå prøven.

Bedømmelsen gives i forhold til det niveau, der kræves for at påbegynde uddannelsen. 

EFTER PRØVEN

OPTAGELSE

På baggrund af resultaterne fra begge runder, bliver de bedst kvalificerede ansøgere optaget på uddannelsen. Hvis flere ansøgere er lige godt kvalificerede, vil forhold som musiklivets behov kunne indgå i konservatoriets beslutning om optag.

Der optages normalt ti studerende på uddannelsen. På grund af det begrænsede antal studiepladser kan konservatoriet blive nødt til at afvise ansøgere, selvom de har bestået optagelsesprøven.

Du vil i midten af april via mail få at vide, om du er optaget.

Alle ansøgere, der ikke bliver optaget, tilbydes en kort telefonsamtale med den ansvarlige prøveleder.

VENTELISTE

Et begrænset antal ansøgere, som er kvalificerede til optagelse, men som ikke bliver optaget på grund af begrænsede studiepladser, kan blive tilbudt en ventelisteplads. I perioden frem til den 1. juni kan ansøgere, som er på venteliste, blive tilbudt en studieplads.

SYGDOM I FORBINDELSE MED OPTAGELSESPRØVEN

Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring, hvis du ønsker at få mulighed for at gå til sygeprøve. Lægeerklæringen skal være konservatoriet i hænde senest tre dage efter det fastsatte tidspunkt for prøven. Konservatoriet fastsætter tidspunktet for en eventuel sygeprøve, og du vil få besked hurtigst muligt. Det vil ikke være muligt at gå til sygeprøve på andre tidspunkter end det af konservatoriet udmeldte tidspunkt. Du skal selv betale for lægeerklæringen.

SPROG VED OPTAGELSESPRØVEN

Optagelsesprøven gennemføres normalt på dansk. Udenlandske ansøgere kan dog gennemføre prøven på engelsk

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i komposition er normeret til 180 ECTS-point, som svarer til 3 årsværk á 1.620 timer. Et årsværk omfatter alt arbejde i forbindelse med studiet, herunder undervisning, selvstudier, prøver og alle øvrige uddannelsesrelaterede aktiviteter.

Uddannelsen sigter mod at udvikle dit kunstneriske udtryk og dine faglige kvalifikationer med henblik på at gøre dig i stand til at skabe og formidle et selvstændigt kunstnerisk udtryk og til at udvikle og udøve kunstnerisk baseret undervisning.

I uddannelsen lægges der vægt på, at dine egne idéer og din egen praksis får de bedste udfoldelsesbetingelser i et studiemiljø, der understøtter eksperimentet, undersøgelsen og den åbne arbejdsproces. I undervisningen arbejdes med emner som den kunstneriske idé, historiefortælling, komposition, arrangement, instrumentering, produktion og - for sangskrivere - tekstskrivning på dansk og engelsk.

Undervisningen veksler mellem individuelle projekter og fælles læringsforløb, og sigter mod en læring, der for så vidt mulig er specifik for den enkelte studerende, men samtidig bygger på en fælles platform for produktion, diskussion, kritik og erfaringsudveksling.

Faget Kunstnerisk udviklingsarbejde står centralt i uddannelsen som der hvor du i en proces- og produktionsorienteret praksis udvikler et selvstændigt, kunstnerisk udtryk. 

Undervisningen afvikles fortrinsvis inden for én årgang, dog kan fag og projekter afvikles på hold, der sammensættes på tværs af årgange og/eller uddannelser.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor du skriver, producerer og formidler dine egne værker gennem en studieindspilning og en offentlig fremførelse.

I tabellen nedenfor er vist, hvordan fag og ECTS point fordeler sig på uddannelsen.

Studieplan Komposition

FAG

1. SEM

2. SEM

3. SEM

4. SEM

5. SEM

6. SEM

ECTS PR. FAG

Kunstnerisk udviklingsarbejde

12,5

12,5

12,5

12,5

20

 

70

Bachelorprojekt

       

 

20 

20

Musikpædagogik & læring

7,5

7,5

7,5

7,5

 

 

30

Specialisering: Komposition/sangskrivning

2,5

2,5

2,5

2,5

 

 

10

Komposition

5

5

5

5

 

 

20

Kunst- og kulturstudier

2,5

2,5

2,5 2,5

 

 

10

Entreprenørskab

 

 

 

 

5

10

ECTS I ALT

30

30

30

30

30

30

180

 

I uddannelsens studieordning kan der læses mere om uddannelsens formål og opbygning samt findes uddybende beskrivelser af uddannelsens enkelte fag – klik på linket til højre.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og der er mødepligt til undervisningen. Undervisningssproget er som udgangspunkt dansk. Undervisning med udenlandske gæstelærere eller i forbindelse med studierejser vil dog typisk foregå på engelsk.

I løbet af uddannelsen er det muligt at søge om et udvekslingsophold på et konservatorium i udlandet eller et selvtilrettelagt studieophold i udlandet.

Bacheloruddannelsen i komposition giver grundlag for videre studier på en kandidatuddannelse på et konservatorium i Danmark eller i udlandet. På RMC udbydes kandidatuddannelserne Music Performance, herunder European Jazz Master og Nordic Master, The Composing Musician samt Music Performance og Music Education 

Karrieremuligheder

Uddannede sangskrivere og komponister har mulighed for en bred beskæftigelse alt efter hvilken retning og specialisering, den studerende har valgt gennem uddannelsen. Nogle vil være beskæftiget med at skrive sange til egne projekter, der typisk omfatter koncerter, indspilninger m.v. Det er også muligt at skrive til andre kunstnere eller forlag. Herudover kan der opnås ansættelse som komponist på film og ansættelse som komponist og medvirkende i teaterproduktioner. Endelig kan du blive ansat i en produktionsvirksomhed, der leverer lyd/musik til spil og apps, ligesom det også er muligt at arbejde som underviser på MGK, musik- og højskoler samt konservatorier. 

Komponister og sangskrivere kommer ofte til at arbejde freelance i et marked, der er omskifteligt og stærkt konkurrencepræget, men hvor der også i stigende grad er behov for indholdsleverandører, der kan levere originalt materiale af høj kvalitet. Beskæftigelsesmulighederne er afhængige af både markedskonjunkturer i branchen og kulturpolitiske prioriteringer og kan derfor være stærkt svingende.

Søren Stenager, dimitteret i 2013


Hvor arbejder du i dag?
Mit arbejdsliv søger en balance imellem store kunstneriske drømme og en hverdagsrealisme. Det vil sige, at jeg arbejder som underviser, mixer og skriver musik til film, reklamer og dokumentarer. Som komponist til billeder er jeg i høj grad en tjener for en arbejdsgiver, hvor jeg søger at skabe et produkt, der er i tråd med dennes ønsker og visioner. Sideløbende med dette har jeg mere personlige projekter, som er mere åndeligt motiveret. Det handler om at bevæge og berige, samle og forene med musik som medium for dette. Så der er et åndedræt imellem, at der skal være et økonomisk overskud, og jeg stadig nærer det indre barn som tror på musikkens uendelige evne til at berøre. Midlerne fra de serviceorienterede projekter giver luft under vingerne til de mere kunstfærdige, hvor håndværket som kræves for at løse de serviceorienterede projekter siver ind i de kunstfærdige. Så det er smukt lille kreativt økosystem, som jeg kalder mit arbejdsliv. Kodeordet er balance, og denne er meget vigtig for mig. 

Hvorfor valgte du at studere Sangskrivning?
Jeg søgte ind på sangskrivning, fordi det ikke var muligt for mig at lade være med at skrive musik. Det var en beslutning, der kom fra hjertet. Den var båret af passion. På uddannelsen havde jeg frihed til opbygge og nedbryde mig selv uafhængigt af et arbejdsmarkeds forventninger. Jeg skabte en lille bobbel for mig selv, hvor jeg kunne studerer Wagner i det ene semester og Aphex Twin i det næste. Jeg valgte også sangskrivning, fordi jeg havde svært ved at anskue mig selv som musiker. Det var i høj grad også den kunstneriske del af musikken som tiltrak mig. Jeg havde en intuitiv fornemmelse af, at jeg ville kunne få plads til den på denne uddannelse.

Hvordan ser en typisk arbejdsuge ud for dig?
Det varierer meget. Jeg prøver at holde fokus på relativt få projekter ad gangen, fordi det fungerer bedst i forhold til min kreativitet, som kan være meget “immersive”. En arbejdsmåned vil ofte variere imellem deadlines til reklame-bureauer og filmprojekter, mix og produktionsopgaver for andre artister, arbejde på egne udgivelser og undervisning. Samtidig tror jeg meget på værdien af hvile og at kultivere indre ro. Det fokuserer min kreativitet og understøtter min højeste intention, om at være et kærligt og rummeligt menneske i både medgang og modgang.

Hvad var det vigtigste, du fik ud af uddannelsen?
Jeg lærte, at der er en direkte sammenhæng i mellem min væren og mit kunstneriske virke. Det gik gradvist op for mig, at musikken afspejlede min bevidsthed. Det var et stort spejl, som ændrede sig, når jeg ændrede mig. På den helt store klinge blev det et studie i min egen bevidsthed og åbnede en portal op for andre bevidsthedstudier såsom meditation. På den lille klinge var det et kreativt forsker-rum, hvor jeg fik mulighed for at fejle og for at finde min egen stemme. Socialt gav det mig mulighed for at møde ligesindende som havde den samme ild indeni som jeg. Særligt mødet med medstuderende, lærere og mentorer gjorde, at jeg fik substantiel kritik, når jeg manglede visioner eller blot gentog mig selv. Hele denne oplevelse kultiverede et eget ansvar for min egen læring og for min musik. Et ansvar som jeg har taget med mig videre i arbejdslivet.

Jonas Villumsen, dimitteret i 2013


Hvor arbejder du i dag?
Jeg arbejder som musiker og sangskriver, udøvende såvel som undervisende.

Hvordan ser en typisk arbejdsuge ud for dig?
En typisk uge for mig går ud på at forsøge at stuve for mange musikalske aktiviteter sammen på for lidt kalenderplads. Den består både af mit arbejde som underviser og mit virke som udøvende artist med alt, hvad det indebærer, af tid i studier, øvelokalet, koncerter, mails og kaffemøder.

Hvad var det vigtigste, du fik ud af uddannelsen?
Jeg fik et meget bedre billede af mig selv som sangskriver. Uddannelsen hjalp til at gøre mig meget mere bevidst om mit eget udtryk og hvordan, jeg kunne forfine det. Den bredte desuden mit musikalske perspektiv betragteligt ud i mødet med undervisere og medstuderende. Herudover: Et fantastisk netværk.

Hvordan ser du fremtiden for sangskrivere?
Fremtiden for sangskrivere ser mere forvirrende og mere spændende ud end nogensinde. Grænserne mellem artist, producer og sangskriver er så godt som ikke-eksisterende, hvilket giver nogle fantastiske muligheder, men også kræver at man for det meste holder tungen lige i munden og tankerne ude af boksen.

Undervisere

Herunder kan du se en liste over undervisere på uddannelsen i efteråret 2018, både fastansatte og timelærere.

RMC lægger ved sammensætning af lærergruppen vægt på diversitet, hvad angår genre og faglighed.

Du tilbydes som studerende et bredt spekter af faglige impulser fra såvel fastansatte lærere som timelærere og eksterne kursuslærere.

Inden for uddannelsens centrale fagområder vil den del af undervisningen, der varetages af fastansatte lærere, som udgangspunkt ikke overstige to tredjedele af det samlede timetal.

I forbindelse med kurser, projekter og lignende vil du desuden have mulighed for at møde en lang række eksterne undervisere.

Kunstnerisk Udviklingsarbejde:

Niels Lyhne Løkkegaard

Anders Mathiasen

Lars Greve

Nis Bysted Andersen

Jacob Anderskov

Torben Snekkestad

 

Specialfag:

Rune Glerup

Pablo Llambias

Marcus Winther-John

Lars Greve

 

Musikpædagogik og læring:

Malene Bichel

Nana Jacobi

Jens Skou Olsen

Torben Westergaard

Gustav Rasmussen

Lars Brinck

 

Komposition:

Niels Lyhne Løkkegaard

Cæcilie Trier

Simon Toldam

Anders P. Jensen

Jacob Anderskov

 

Kultur & Branchestudier:

Carolina Eccheveri

Anna Ullman

Henrik Marstal

Christian Taagehøj

 

Valgfag:

August Wanngren, Niklas Schack, Diana Tørsløv, Jacob Eriksen, Morten Büchert, Lars Greve, Marcus Winther-John, Jeppe Zeeberg, Rasmus Kjærgaard, Kresten Osgood, Anders Banke, Mads Emil Nielsen, Thorsten Høeg, Pablo Llambias, Flemming Agerskov, Jeppe Just, Kasper Tranberg og Marc Facchini-Madsen.

Uddannelsesansvarlig

Uddannelses-koordinator

Claus Finderup

cf@rmc.dk

Studieordning (BMus K)

Om RMC

Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) tilbyder den højeste uddannelse inden for rytmisk samtidsmusik – et mangefacetteret begreb, som rummer vidtforgrenede udtryksformer inden for blandt andet rock, pop, jazz, urban, metal og elektronisk musik.

 

Rytmisk samtidsmusik er en skabende og performativ kunstform, som bygger på et grundlag af dybe faglige og kulturelle traditioner.

 

På RMC er rytmisk samtidsmusik karakteriseret ved åbenhed, nysgerrighed, mangfoldighed og kritisk stillingtagen.

RMC's vision 2019-2022

RMC er en pionér blandt uddannelses-, videns- og kulturinstitutioner inden for samtidsmusik.

 

På RMC udvikler studerende og ansatte sig i et dynamisk miljø baseret på inspirerende dialog og nyskabende udforskning.

 

RMC uddanner fremtidens innovatorer, som skaber musik og musikopleveler, der beriger og bevæger.

 

Båret af dyb indsigt og højt udviklet kunnen træder RMC’s dimittender aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt.