Rektors blog: Musikuddannelse, mangfoldighed og medborgerskab i en corona-tid

Henrik Sveidahls tale ved semesterstart.
19. aug. 2020
Blogindlæg

Kære alle nye studerende – et varmt velkommen til RMC!

Vi har glædet os i lang tid til, at I skulle starte i dag. Det er altid livgivende og meget inspirerende at lære nye mennesker at kende – særligt når det er mennesker, man ved, man skal have et tæt samarbejde med i 2 til 3 år.

Vi har gjort det hele klar til jer. Undervisere, administrative medarbejdere og ledelsen er klar. Undervisningslokalerne og udstyret er trimmet. Det eneste der mangler, er jer.

I dag byder vi 84 nye studerende velkommen – 43 bachelorstuderende, 34 kandidatstuderende og 7 soliststuderende. I er udvalgt blandt 870 ansøgere. Vi har foretaget en meget grundig vurdering af jeres færdigheder, viden og kompetencer og har fundet, at I har forudsætningerne til at træde ind i musikkens verden som kommende professionelle, der gør en forskel.

For det er præmissen for RMC – her giver vi en uddannelse til et langt og bæredygtigt arbejdsliv som professionel i musikkens verden. Vi har gjort det i mange år, og vi er blevet dygtige til at se, hvad der skal til. Så vi tror fuldt og fast på jer.

Det er almindeligt, at man som ny studerende kan blive ramt af tvivl. Tvivl om, hvorvidt man hører til og kan leve op til forventningerne. Når I på et tidspunkt bliver ramt af denne følelse – når I vågner en dag og tænker, at det er i dag, de kommer og fortæller: ”at der desværre er sket en beklagelig fejl, da vi tog dig ind” – så husk på, at vi tror på jer. Vi ved, I har forudsætningerne til at gøre en forskel i vores verden. Om I lykkes med at indfri jeres egne forventninger, afhænger af jeres indsats og sikkert også af en mængde andre forhold, men I har forudsætningerne – det er vi sikre på.

RMC er en uddannelsesinstitution for musik som samtidskunst. Det betyder, at vi uddanner de kunstnere og kunstprofessionelle, der skal udvikle nutidens og fremtidens musik og musikoplevelser. Det er vores vision at være en pioner på vores felt og at uddanne fremtidens kunstneriske innovatorer. Det betyder, at vi forventer af hinanden, at vi på alle de områder, vi arbejder, bidrager med nye udtryk, indsigter og løsninger – hvad enten det er kunstnerisk, i musikbranchen eller i samfundet som sådan.

Men det foregår på et solidt grundlag af viden og færdigheder. Man kan ikke påstå, at man har skabt nyt, hvis ikke man har et godt overblik over og har studeret det felt, man arbejder inden for. Så samtidig med at vi arbejder på at udvikle det nye, bruger vi tid på at studere og skabe et stærkt fagligt fundament. Den balance kommer vi til at tale med jer om hele tiden: Hvordan kan vi understøtte jeres kunstneriske vision bedst muligt, og hvordan bygger I bedst det fundament, den skal stå på. Det kræver hårdt arbejde – og det forventer vi af hinanden på RMC.

Men vi gør det sammen. Vi abonnerer ikke på den klassiske kunstnermyte om den ensomme kunstner, der slider sig igennem tilværelsen i dyb ensomhed imod forløsning. Vi ved, at musik er en social kunstform, hvor samarbejdet med andre er centralt, og hvor fællesskabet skaber tryghed, risikovillighed og skaberlyst. Derfor foregår langt den meste undervisning på hold, hvor peer-learning – altså at studerende lærer af hinanden gennem samarbejde og samtaler – er central. Som skole bakker vi op om alle gode initiativer, der bringer studerende sammen. Vi har et rigtig godt samarbejde med De Studerendes Råd (DSR), som arrangerer events, der bringer studerende sammen. Vi håber, I vil bakke op om DSR og det meget vigtige arbejde, de gør. Det er svært i corona-tiden, men jeg ved, de gør hvad de kan.

Men det betyder også, at vi forventer, at alle dukker op til timer og projekter. Der er mødepligt til al undervisning og alle projekter på RMC. Vi er en lille skole med meget små læringsmiljøer, og hvis I ikke er til stede, kan I ikke bidrage med jeres perspektiver og indsigter, og så bliver de andre studerendes uddannelse mærkbart forringet. Vi er forpligtet på hinanden på RMC – ellers kan vi ikke lykkes.

RMC er en uddannelsesinstitution for samtidsmusik, som dækker over en lang række forskellige udtryksformer og traditioner. Feltet er ekstremt bredt og rækker fra elektronisk musik, abstrakt improvisationsmusik til pop, rock, metal og jazz – og alt hvad der ligger imellem. Derfor er mangfoldighed et nøgleord på RMC. Det er et selvstændigt mål for RMC at kunne rumme og være relevant for hele dette store og mangfoldige landskab af udtryk.

Det er en opgave, som er helt unik for RMC og som er kæmpestor. De fleste andre skoler, som RMC sammenlignes med, har genrebaserede uddannelser (jazzuddannelse, rockuddannelse, etc.). RMC tror på, at vi skaber de bedste forudsætninger for at udvikle tidens og fremtidens musik ved at lade udtryk og traditioner mødes og udveksle æstetik, perspektiver, færdigheder og viden sammen. Det er sådan vores kunstform har udviklet sig de seneste 100 år – gennem kulturmødet. Men vi ser ikke kun på mangfoldighed i forhold til udtryksformer inden for vores felt. Vi tror på, at en mangfoldig sammensætning af kunstnere og kunstprofessionelle giver et levende, klogt og kreativt udviklings- og studiemiljø. Jo flere perspektiver og erfaringer vi kan bringe til processen jo større chance har vi for at blive dygtige og udvikle nyt.

Det er velkendt, at kønsbalancen på vores område er meget skæv. Langt de fleste professionelle på scenerne og på kontorerne er mænd. En stor undersøgelse, som blev gennemført i 2012 i Danmark viste, at fordelingen gennemsnitligt var 20/80 mellem kvinder og mænd. På RMC er situationen desværre grundlæggende den samme både blandt studerende og ansatte. 25-30% af konservatoriets ansøgere er kvinder. Heldigvis har vi i de senere år set en lillebitte opadgående tendens blandt de kvindelige ansøgere, men det går ikke hurtigt nok. I de seneste par år er kønsbalancen blandt de optagne heldigvis blevet lidt bedre – særligt på bacheloruddannelserne. I år har vi optaget 45% kvinder på konservatoriets bacheloruddannelser.

Samtidig kan vi se, at ikke alle kunstneriske miljøer inden for vores felt er repræsenteret på RMC, ligesom den etniske sammensætning af de studerende og ansatte ikke afspejler samfundet, som det reelt ser ud. Så der er nok at arbejde med. Derfor nedsætter vi i det kommende semester et Diversitetsråd, som skal arbejde med disse spørgsmål, så vi kan komme videre. Samtidig vil vi i ledelsen indføre en række principper for sammensætning af udvalg og paneler der sikrer en større mangfoldighed i forhold til køn og udtryksformer. Jeg håber I vil være med til at arbejde med dette. Hvis vi skal gøre noget ved de systematiske skævheder i vores kunstområde, skal vi løfte alle sammen.

Det er RMC’s vision at uddanne dimittender, der træder aktivt ind i samfundet og forløser potentialer i et mangfoldigt netværk af relationer, både lokalt og globalt. På RMC uddanner vi derfor ikke kunstnere og kunstprofessionelle som alene skaber og formidler kunstværker i de velkendte formater. Vi tror på, at kunstnere har en plads og opgave som medborgere i samfundet. Vi tror på, at kunstnere har vigtige bidrag at komme med til de udfordringer vi ser i samfundet. Vi har en drøm om, at fremtidens kunstnere får en plads inde i samfundet og bliver set som vigtige bidragydere til fællesskabet, og at vi ikke fortsat bliver efterladt som "icing on the cake" - uden for.

RMC tror på, at kunstnere har en særlig viden og arbejdsmåde, som kan give vigtige bidrag til andre mennesker og fællesskaber. Og så vil RMC gerne uddanne kunstnere, der kan inspirere andre mennesker til at udtrykke sig gennem æstetisk praksis. Det er en integreret del af det at være menneske at udtrykke sig kunstnerisk, og kunstnere har en særlig opgave med at pege på det i de sammenhænge, de virker. Derfor indgår det som et centralt element i uddannelserne at gennemføre projekter, hvor studerende rækker ud og skaber resultater sammen med andre.

RMC er et internationalt uddannelsesmiljø. I det kommende studieår vil 23% af alle studerende på RMC ikke være danske statsborgere. Vi opfatter dette som en stor styrke for konservatoriet. Det betyder, at studerende – danske og ikke-danske – på RMC i løbet af deres uddannelse har adgang til et stort internationalt netværk, som vi ved, mange får glæde af efter endt uddannelse – både kunstnerisk og karrieremæssigt. Det betyder også, at jeg afholder denne tale på engelsk, for vi vil gerne have at vores ikke-dansktalende studerende føler sig hjemme på RMC fra første dag. Men alle uddannelser på RMC er dansksprogede som udgangspunkt – undtagen solistuddannelsen, som alene udbydes på engelsk. Det betyder, at vi forventer, at vores internationale studerende gør en indsats for at lære at tale dansk i løbet af deres studietid på RMC. Konservatoriet henviser gerne til sprogkurser.

Som jeg har nævnt, er det en stor omvæltning at starte på en ny uddannelse. De fleste praktiske spørgsmål, kan undervisere og administrative medarbejdere svare på – og jeg stiller mig personligt meget gerne til rådighed, hvis I vil spørge om noget. Men der er også spørgsmål, som bedst kan besvares af andre studerende, som har gået på RMC lidt længere tid end jer – der ikke har været her før. Derfor har vi en tutorordning på RMC. Alt sammen handler det om, at I får en god start med de bedste forudsætninger for at komme i gang med alt det, I drømmer om at lære og realisere, mens I er på RMC.

I starter jeres uddannelse på RMC midt i en verdensomspændende pandemi. Det betyder, at konservatoriet er underlagt meget strenge sundhedsmæssige restriktioner. RMC skal være et sikkert sted at studere og arbejde, så derfor arbejder vi under følgende retningslinjer:

  • Al undervisning og alle prøver afvikles med fysisk fremmøde
  • Hvis man er i risikogruppe, kan man bede om at deltage online
  • Når man er på RMC skal man holde afstand på 1 meter til andre personer
  • Når man er på RMC skal man holde høj håndhygiejne
  • Der er kapacitetsbegrænsninger i alle lokaler
  • Der er fortsat begrænsede og bemandede åbningstider på RMC, så vi kan sikre, at retningslinjerne overholdes

Jeg vil opfordre jer til at studere retningslinjerne grundigt og hjælpe til med at sikre, at RMC er et sikkert sted at studere og arbejde.

Jeg ønsker jer et godt introforløb og glæder mig til at til at lære nyt og blive inspireret af jeres arbejde. I bærer fremtidens musik og musikliv på jeres skuldre, og vi glæder os til at klæde jer på til og støtte jer i at indfri jeres egne og de fælles visioner.

Hjertelig velkommen til RMC!

Tale af rektor Henrik Sveidahl til semesterstart på Rytmisk Musikkonservatorium (RMC), den 17. august 2020.